การปกครอง อ.มยุรี

รูปภาพของ sss27462

1. เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงวางรากฐานการปฏิรูปการปกครอง
- เพราะประเทศไทยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการปกครองของประเทศมหาอำนาจตะวันตกคือ ฝรั่งเศสและอังกฤษและประเทศไทยยังมีการปกครองที่ล้าสมัย ทำให้ความเจริญก้าวหน้าในประเทศมีความล่าช้า รัชกาลที่5จึงทรงวางรากฐานการปฏิรูปการปกครอง


2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์แล้วได้จัดการปกครองใหม่เป็นอย่างไร
- เป็นระบบกระทรวงจำนวน 12 กระทรวง


3. ในสมัยรัชกาลที่5 มีการปฏิรูปการปกครองในส่วนภูมิภาคอย่างไร
- มีการจัดตั้งระบบมณฑลเทศาภิบาลเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทางการปกครองและการดูแลหัวเมืองอย่างใกล้ชิด ยกเลือกเมืองเอก โท ตรี หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองประเทศราชและเปลี่ยนมณฑล ยกเลิกระบบกินเมือง เพราะมีข้าหลวงเทศาภิบาลมาดูเป็นหูเป็นจาแทนรัฐบาลจากส่วนกลาง ให้สิทธิแก่ราษฎรในการเลือกผู้ปกครองตนเองเป็นครั้งแรก พ.ศ.2435 โปรดฯให้มีการทดลองเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ถือเป็นรากฐานของการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาคแบบใหม่


4. ข้อดีของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นในสมัยรัชกาลที่5มีอะไรบ้าง
 -  ฝึกฝนให้ราษฎรได้มีโอกาสเรียนรู้การปกครองในระดับท้องถิ่นและบริหารงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ


5.  จงอธิบายสาเหตุการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.2475
 - การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.2475 มีสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ที่รัฐบาลภายใต้ระบอบเก่าไม่สามารถแก้ไขได้ อิทธิพลความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก ในหมู่นักศึกษาไทยในต่างประเทศ กระแสการโค่นล้ม ระบอบกษัตริย์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นรัสเซีย จีน เยอรมนี ฯลฯ ความรู้สึกชาตินิยมที่ประเทศไทยถูกเอารัดเอาเปรียบ จากสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งรัฐบาลสยามทำไว้กับประเทศมหาอำนาจตะวันตก ความขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มนายทหารที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศกับนายทหารที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ และความเสื่อมโทรมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เอง เหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติ 2475


6. ผลทางการเมืองการปกครองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.2475
 - สังคมไทยได้ก้าวสู่ความเป็นอารยะตามแบบตะวันตก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญที่ปรากฏอยู่ในรูปของวัตถุไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง  รถไฟ  ไฟฟ้า  ประปา  เขื่อน  ชลประทาน  โรงพยาบาล  ระบบการสื่อสารคมนาคม  ที่ทำการรัฐบาล  ห้างร้าน  และตึกรามบ้านช่อง  ตลอดจนเครื่องใช้อันทันสมัย  อันมีเจ้านายและชนชั้นสูงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่วนชาวบ้านสามัญชนเป็นผู้ตาม  นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงในขนบธรรมเนียมบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองระบบใหม่  ทั้งนี้เพราะรัฐบาลต้องติดต่อกับชาติอื่น ๆ ทั่วโลก  จึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยให้เป็นสากลและสอดคล้องกับความเป็นไปของโลก  แต่ให้คงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้


7. ในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์มีความสำคัญอย่างไร
- สังคมทุกสังคมย่อมมีหัวหน้าทำหน้าที่เป็นผู้นำของสังคม ในอดีตสังคมต่าง ๆ มักมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทรงอยู่คู่กับประชาชนมานาน พระมหากษัตริย์จึงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของชาติ จึงดำรงสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ เป็นแต่ให้ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

 

แหล่งอ้างอิง

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/6-6/2475tonow.htm
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์