ใบงานคอมพิวเตอร์ ม.2

ใบงานที่1
เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตอบ สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่ายคือฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล แต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสารและระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันด้วย “ช่องทางการสื่อสาร”ซึ่งอาจเป็นสารโทรศัพท์ ใยแก้วนำแสง หรือคลื่นวิทยุก็ได้ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลอย่างละหลายพันรายก็ได้ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนมากรายต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับรายที่ต้องการข้อสังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้ใช้แต่ละรายมักเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล
ประหนึ่งเราก็สื่อสารในเครือข่ายเดียวกันก็ต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูล อาทิการแชทที่เราต้องรับข้อมูลจากผู้ส่งแต่อีกด้านก็ต้องส่งข้อมูลให้ผู้รับหรือการพูดคุยกันก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับส่งข้อมูล

ใบงานที่ 2
เรื่องความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด
ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. GNET คืออะไร
ตอบ คือ บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GovernmentInformation Network: GNet) ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงรวมถึงการสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. GITS คืออะไร
ตอบ คือ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.)(Government Information Technology Services : GITS) ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศของรัฐGNET
4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด
ตอบ http ://www.moe.go.th
5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร
ตอบ เนคเทค NECTECหรือชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติNational Electronics and Computer Techonology Center เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐการดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศและ
การทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

ใบงานที่ 3
เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง

ตอบฮาร์ดแวร์(Hardware) ซอฟต์แวร์(Software) บุคลากร(Peopleware)ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information) กระบวนการทำงาน(Procedure)
2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง
ตอบ หน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผล และหน่วยแสดงผล
3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และ ซอฟต์แวร์ระบบ
4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง
ตอบ 7 ระดับ คือ1 ผู้ดูแลระบบ(System Administrator)2 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)3นักเขียนโปรแกรม (Programmer)4 วิศวกรระบบ(System Engineer)5 วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) 6 ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง (Super User) 7 ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป(User)
5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

ตอบ
1. จดรายการซื้อของว่าจะซื้อสินค้าอะไร
2. เข้าห้างแล้วซื้อสินค้าตามต้องการ ในขณะซื้อ ควรดูฉลากวันผลิตและวันหมดอายุของสินค้าก่อนตัดสินใจ
3. เมื่อเลือกซื้อสินค้าตามต้องการแล้ว ควรต่อคิวที่จุดชำระเงิน
4. พนักงานจะสแกนบาร์โค้ดสินค้า แล้วรวมราคาสินค้าทั้งหมดที่เราหยิบซื้อ
5. เมื่อเราจ่ายเงินชำระสินค้าแล้วพนักงานจะให้ใบเสร็จ ก็ให้เราเก็บใบเสร็จไว้
เป็นการเสร็จสิ้นการซื้อของในห้างสรรพสินค้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์