ใบงานคอมพิวเตอร์ ม.2

ใบงานที่1
เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตอบ สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่ายคือฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล แต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสารและระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันด้วย “ช่องทางการสื่อสาร”ซึ่งอาจเป็นสารโทรศัพท์ ใยแก้วนำแสง หรือคลื่นวิทยุก็ได้ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลอย่างละหลายพันรายก็ได้ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนมากรายต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับรายที่ต้องการข้อสังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้ใช้แต่ละรายมักเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล
ประหนึ่งเราก็สื่อสารในเครือข่ายเดียวกันก็ต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อมูล อาทิการแชทที่เราต้องรับข้อมูลจากผู้ส่งแต่อีกด้านก็ต้องส่งข้อมูลให้ผู้รับหรือการพูดคุยกันก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับส่งข้อมูล

ใบงานที่ 2
เรื่องความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย
คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด
1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด
ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. GNET คืออะไร
ตอบ คือ บริการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GovernmentInformation Network: GNet) ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงรวมถึงการสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. GITS คืออะไร
ตอบ คือ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.)(Government Information Technology Services : GITS) ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศของรัฐGNET
4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด
ตอบ http ://www.moe.go.th
5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร
ตอบ เนคเทค NECTECหรือชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติNational Electronics and Computer Techonology Center เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐการดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศและ
การทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

ใบงานที่ 3
เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไร