ใบงานคอมพิวเตอร์ ม.2

รูปภาพของ blm18418

ใบงานที่ 1

เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตอบ   สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่ายคือ ฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล แต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร และระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันด้วย ช่องทางการสื่อสารซึ่งอาจเป็นสารโทรศัพท์ ใยแก้วนำแสง หรือคลื่นวิทยุก็ได้ ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลอย่างละหลายพันรายก็ได้ ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนมากราย ต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับรายที่ต้องการ ข้อสังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้ใช้แต่ละรายมักเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล ประหนึ่งการรับส่งข้อมูลสองทางในเวลาเดียวกัน (Full -Duplex Line) เป็นการรับส่งข้อมูลได้สองทิศทาง ในเวลาเดียวกัน เช่น ช่องทางการสื่อสารของโทรศัพท์ ผู้รับและผู้ส่งสามารถพูดโต้ตอบกันได้ในเวลาเดียวกัน ช่องทางการสื่อสารแบบนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้

ใบงานที่ 2

เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด

ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Ministry of Information and Communication Technology - MICT) โดยมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่ากระทรวงไอซีที

2. Gnet คืออะไร

อบ คือ (Government Information Network: GNet) ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงรวมถึงการสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3. GITS คืออะไร

ตอบ คือ เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Information Network) ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีบริการทั้งแบบที่เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (virtual private network) สำหรับแต่ละหน่วยงาน และแบบที่เป็นเครือข่ายประสานระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานผู้ให้บริการ GSINet นั้นจะมีฐานะเป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจ ในที่นี้อาจเรียกว่า Government Information Technology Services หรือ GITS

4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด

อบ http ://www.moe.go.th

5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร

อบ คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center) หรือ เนคเทค (NECTEC)  เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ

ใบงานที่ 3

เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง

อบ มีทั้งหมด 5 อย่าง

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2. ซอฟต์แวร์ (Software)

3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People)

4. ข้อมูล (Data)

5. กระบวนงาน (Procedure)

2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง

ตอบ   1. หน่วยรับข้อมูลเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์           

2. หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู)        

3. หน่วยแสดงผลข้อมูล หรือหน่วยส่งออก เช่น จอ ลำโพง

3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ   3 ประเภท

1.      ซอฟต์แวร์ระบบ

2.     ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์

3.     ซอฟต์แวร์ประยุกต์

4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

ตอบ   แบ่งออกเป็น 7 ระดับ

1.  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)       

2.  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)       

3.  นักเขียนโปรแกรม (Programmer)       

4.  วิศวกรระบบ (System Engineer)       

5.  วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)       

6.  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง (Super User)       

7.  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป (User)

5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

 ตอบ   1. จดรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ          

2. ไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ         

3. เมื่อเลือกซื้อสินค้าเสร็จ นำสินค้าไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงิน         

4. พนักงานจะทำการสแกนบาร์โค้ดสินค้าทุกชิ้นที่ซื้อแล้วรวมราคาสินค้าทั้งหมด         

5. ชำระเงินตามราคาสินค้าที่ซื้อ          

6. ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าควรเก็บใบเสร็จทุกครั้ง

เด็กหญิงชุติมา แฉล้มนงนุช ชั้น ม.2/8 เลขที่ 19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 168 คน กำลังออนไลน์