ใบงานคอมพิวเตอร์ ม.2

รูปภาพของ blm18418

ใบงานที่ 1

เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตอบ   สารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่ายคือ ฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล แต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร และระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันด้วย ช่องทางการสื่อสารซึ่งอาจเป็นสารโทรศัพท์ ใยแก้วนำแสง หรือคลื่นวิทยุก็ได้ ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลอย่างละหลายพันรายก็ได้ ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนมากราย ต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับรายที่ต้องการ ข้อสังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้ใช้แต่ละรายมักเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล ประหนึ่งการรับส่งข้อมูลสองทางในเวลาเดียวกัน (Full -Duplex Line) เป็นการรับส่งข้อมูลได้สองทิศทาง ในเวลาเดียวกัน เช่น ช่องทางการสื่อสารของโทรศัพท์ ผู้รับและผู้ส่งสามารถพูดโต้ตอบกันได้ในเวลาเดียวกัน ช่องทางการสื่อสารแบบนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้

ใบงานที่ 2

เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย

คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด

ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Ministry of Information and Communication Technology - MICT) โดยมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่ากระทรวงไอซีที

2. Gnet คืออะไร

อบ คือ (Government Information Network: GNet) ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงรวมถึงการสนับสนุนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานภายในและการให้บริการแก่ประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3. GITS คืออะไร

ตอบ คือ เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Information Network) ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีบริการทั้งแบบที่เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (virtual private network) สำหรับแต่ละหน่วยงาน และแบบที่เป็นเครือข่ายประสานระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานผู้ให้บริการ GSINet นั้นจะมีฐานะเป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจ ในที่นี้อาจเรียกว่า Government Information Technology Services หรือ GITS

4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใด

อบ http ://www.moe.go.th

5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร

อบ คือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center) หรือ เนคเทค (NECTEC)  เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ

ใบงานที่ 3

เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง

อบ มีทั้งหมด 5 อย่าง

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2. ซอฟต์แวร์ (Software)

3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People)

4. ข้อมูล (Data)

5. กระบวนงาน (Procedure)

2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง

ตอบ   1. หน่วยรับข้อมูลเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์           

2. หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู)        

3. หน่วยแสดงผลข้อมูล หรือหน่วยส่งออก เช่น จอ ลำโพง

3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ   3 ประเภท

1.      ซอฟต์แวร์ระบบ

2.     ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์

3.     ซอฟต์แวร์ประยุกต์

4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง

ตอบ   แบ่งออกเป็น 7 ระดับ

1.  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)       

2.  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)       

3.  นักเขียนโปรแกรม (Programmer)       

4.  วิศวกรระบบ (System Engineer)       

5.  วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)       

6.  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง (Super User)       

7.  ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป (User)

5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

 ตอบ   1. จดรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ          

2. ไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ         

3. เมื่อเลือกซื้อสินค้าเสร็จ นำสินค้าไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงิน         

4. พนักงานจะทำการสแกนบาร์โค้ดสินค้าทุกชิ้นที่ซื้อแล้วรวมราคาสินค้าทั้งหมด         

5. ชำระเงินตามราคาสินค้าที่ซื้อ          

6. ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าควรเก็บใบเสร็จทุกครั้ง

เด็กหญิงชุติมา แฉล้มนงนุช ชั้น ม.2/8 เลขที่ 19

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 460 คน กำลังออนไลน์