คุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับบริษัท รักลูกกรุ๊ปฯ ผู้นำทางด้านสื่อและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดงานแถลงข่าว Bangkok Kids’ Learning Expo 2009  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ครบเครื่องเรื่องเรียนรู้สู่โลกศตวรรษที่ 21”

ภายในงานมีการแถลง ผลโพลเรื่องคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยทำการเก็บสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากพ่อแม่ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,000 คน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 38% และธุรกิจส่วนตัว 28% มีรายได้ส่วนใหญ่ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ทำการสำรวจความคิดเห็นของพ่อแม่ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับพฤติกรรมและการศึกษาสำหรับเด็กไทยในสังคมปัจจุบัน พบว่า พฤติกรรมของเด็กสมัยนี้ที่พ่อแม่เป็นห่วงมากที่สุด 3 เรื่องหลักๆคือ 1.พฤติกรรมการแสดงออกที่ก้าวร้าวรุนแรง (47%) 2.ความประพฤติทางเพศไม่เหมาะสม มีการเรียนรู้เรื่องเพศเร็วกว่าวัยอันควร (31%) และ 3.การขาดความรับผิดชอบ ไม่สู้งาน หนักไม่เอาเบาไม่สู้ (24%) ซึ่งสาเหตุหลักๆ ที่พ่อแม่คิดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมดังกล่าว คือ ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว (63%) อาทิเช่น พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก การทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว  ฐานะทางการเงินไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เป็นต้น และเหตุผลสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ อิทธิพลจากสื่อต่างๆ รอบตัวเด็ก (53%) ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กอยากลอง อยากเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้ตัวเองได้บรรลุในสิ่งที่ต้องการ

จากการสำรวจยังพบอีกว่า ในส่วนของสถาบันครอบครัวพฤติกรรมที่พ่อแม่อยากปลูกฝังให้เด็กมากที่สุด มีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่องหลักๆ  คือ 1.ความมีสติ รู้จักตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง (56%)     2.การมีคุณธรรม  ยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรมที่ดี (53%) และ 3.มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  (22%) ซึ่งการที่จะทำให้เด็กมีพฤติกรรมเหล่านี้ได้ นอกจากการปลูกฝังจากสถาบันครอบครัวแล้ว สถาบันการศึกษาก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่าสถาบันครอบครัว ซึ่งได้แก่โรงเรียนนั่นเอง  และในการที่โรงเรียนจะช่วยปลูกฝังในเรื่องเหล่านี้ได้นั้น พ่อแม่ส่วนใหญ่คิดว่า รัฐบาลควรหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพของครูและโรงเรียนให้มีศักยภาพเท่าเทียมกัน (56%) ด้านเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลทางการศึกษาที่มีความเท่าเทียมกัน (53%)  และด้านแนวการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (22%) ซึ่งต้องมีผู้ชี้แนะที่ดี เพื่อให้เด็กได้รู้จักเลือกรับข้อมูลความรู้ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น

ด้วยผลจากแบบสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด ได้นำแนวทางความรู้ในการส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์โดยมีข้อสรุปที่สำคัญ 6 ประการ คือ 1. เด็ก ๆ จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเอง (Self Consciousness) การยึดมั่นในคุณค่า ความภูมิใจ ในถิ่นฐาน 2. มีความเป็นคนสมบูรณ์ (Humanity) ความเป็นคนในที่นี้หมายถึง ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน 3. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งในโลกศตวรรษที่ 21 นี้ นอกจากความเก่งแล้วเรายังต้องให้ความสำคัญกับจินตนาการเพื่อก่อเกิดความคิดใหม่ ๆ อีกด้วย 4. พร้อมสู้ปัญหา (Resilience)  ล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่ด้วย 5. มีเพื่อนมีสังคม (Social Network)  มิตรภาพจะทำให้เราลดต้นทุนในการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันได้โดยเกิดสันติสุข  6. เคารพในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Respect for Nature) การอนุรักษ์ธรรมชาติและการรักษาโลก

ในองค์ประกอบต่างๆ ทางบริษัท รักลูกกรุ๊ปฯ ได้นำมาถ่ายทอดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายในงาน Bangkok Kids Learning Expo 2009 ภายใต้แนวคิด “ครบเครื่องเรื่องเรียนรู้” เพื่อให้ความรู้กับพ่อแม่ในการบ่มเพาะเด็ก ๆ เยาวชน ให้เจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยผู้สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-8318400 ต่อ 3511 หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ www.momypedia.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์