pnp33631,งานชิ้นที่2

รูปภาพของ pnp33631

                                             ส่วนประกอบ และ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)

    ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เป็น ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากคน และส่งต่อข้อมูลไปยัง หน่วยประมวลผล(Process Unit) เพื่อทำการประมวลผลต่อไป รูปแบบการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูลจะอยู่ในรูปของการส่งสัญญาณเป็นรหัสดิจิตอล (หรือเป็นเลข 0 กับ 1) นั่นเอง อุปกรณ์ส่วนรับข้อมูล ได้แก่

  - คีย์บอร์ด (keyboard)


    - เมาส์ (mouse)

 

 

- สแกนเนอร์ (scanner)

 

 - อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (finger scan)

 

- ไมโครโฟน(microphone)

 

 - กล้องเว็บแคม (webcam)

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

http://computer.kapook.com/component.php

 

 2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)

 

 

 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) นับเป็นอุปกรณ์ ที่มีความสำคัญมากที่สุด ของฮาร์ดแวร์เพราะมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน เข้ามาทางอุปกรณ์อินพุต ตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยส่วนประสำคัญ 3 ส่วน คือ

1. หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit : ALU)


2. หน่วยควบคุม (Control Unit)

3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล,รูปภาพ

http://www.asis.co.th/cpu/

http://computer.kapook.com/component.php

 

3.) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

โดยมากจะแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

  3.1  หน่วยแสดงผลชั่วคราว (Soft Copy)

จอภาพ (Monitor)

ใช้แสดงข้อมูลหรือผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เห็นได้ทันที มีรูปร่างคล้ายจอภาพของโทรทัศน์ บนจอภาพประกอบด้วยจุดจำนวนมากมาย เรียกจุดเหล่านั้นว่า พิกเซล (pixel) ถ้ามีพิเซลจำนวนมากก็จะทำให้ผู้ใช้มาองเห็นภาพบนจอได้ชัดเจนมากขึ้น จอภาพที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ

  • จอซีอาร์ที (Cathode Ray Tube) นิยมใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากในปัจจุบัน ใช้หลักการยิงแสงผ่านหลอดภาพคล้ายกับโทรทัศน์
  • จอแอลซีดี (Liquid Crystal Display) นิยมใช้เป็นจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาทำให้เป็นจอภาพที่มีความหนาไม่มาก มีน้ำหนักเบาและกินไฟน้อยกว่าวจอภาพซีอาร์ที แต่มีราคาสูงกว่า เทคโนโลยีจอแอลซีดีในปัจจุบันจะมีสองแบบคือ Passive Matrix ซึ่งมีราคาต่ำแต่ขาดความคมชัดและอาจมองไม่เห็นภาพเมื่อผู้ใช้มองจากบางมุม ส่วน Aciive Matrix หรือบางครั้งอาจเรียกว่า Thin Film Transistor (TFT) จะให้ภาพที่คมชัดกว่าแต่จะมีราคาสูงกว่ามาก
    แหล่งอ้างอิงข้อมูล
    เครื่องฉายภาพ (LCD Projector)

เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนหรือการประชุม เนื่องจากสามารถนำเสนอข้อมูลให้ผู้ชมจำนวนมากเห็นพร้อม ๆ กัน อุปกรณ์ฉายภาพในปัจจุบันจะมีอยู่หลายแบบ ทั้งที่สามารถต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือใช้อุปกรณ์พิเศษในการวางลงบนเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead Projector) ธรรมดา เหมือนกับอุปกรณ์นั้นเป็นแผ่นใส่แผ่นหนึ่ง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/projector.htm

 

  3.2 หน่วยแสดงผลถาวร (Hard Copy)

 เครื่องพิมพ์ (Printer)

 

เครื่องวาด (Plotter)

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

http://computer.kapook.com/component.php

http://www.mcp.ac.th/online/p1/hardware/hard.htm

 

4.) หน่วยความจำ (Memory Unit)

หน่วยความจำ (Memory Unit) อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หน่วยความจำชั่วคราวและหน่วยความจำถาวร

หน่วยความจำชั่วคราว คือ แรม (RAM: Random Access Memory)เป็นหน่วยความจำที่ใช้ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน ข้อมูลและชุดคำสั่งจะหายไปทุกครั้งที่เราปิดเครื่อง 
 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

http://www.bcoms.net/hardware/ram.asp

http://th.wikipedia.org/wiki/แรม

หน่วยความจำถาวร คือ Harddisk ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และ รอม (ROM: Read Only Memory) ที่ใช้ในการเก็บค่าไบออส หน่วยความจำถาวรจะใช้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และจะไม่สูญหายเมื่อปิดเครื่อง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

http://computer.kapook.com/component.php

 

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 

 

 

การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ ๕  หน่วย  คือ

.    หน่วยประมวลผลกลาง  ทำหน้าที่ในการคิดคำนวณ  หรือประมวลผลข้อมูลโดยทำตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก

.   หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยสำหรับเก็บข้อมูล  และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล ซึ่งหน่วยประมวลผลกลางสามารถอ่านเขียน จากหน่วยความจำหลักรวดเร็วมากทำให้หน่วยประมวลผลกลางนำมาตีความและกระทำตามได้อย่างรวดเร็ว

๓.   หน่วยความจำรอง     มีไว้สำหรับเก็บข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ที่มีจำนวนมาก  และต้องการนำมาใช้อีกในภายหลัง หากจะใช้งานก็มีการโอนถ่ายข้อมูลจากหน่วยความจำรองมายังหน่วยความจำหลัก

๔.   หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วนำมาประมวลผลหรือเก็บไว้ในหน่วยความจำรอง

๕.  หน่วยส่งออกเป็นหน่วยที่นำข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วมาแสดงผลหรือเก็บไว้ในหน่วยความจำรอง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

http://teacher.skw.ac.th/salunyar/40102/unit_03

http://www.punyisa.com/unit2/unit2_3-1.htm

http://www.geocities.com/micro2comed/it1.htm

 

สรุปสระสำคัญและข้อคิดเห็น

เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข เสียง รูปภาพหรืออยู่ในรูปอื่น ๆ อีกมากมายแต่นอกจากคอมพิวเตอร์จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์อย่างเดียวคอมพิวเตอร์ยังให้โทษแก่มนุษย์ได้อีกด้วยถ้าหากมีคนนำไปใช้ในสิ่งที่ผิดเช่นการโจรกรรมฐานข้อมูลต่างๆดั้งนั้นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรรู้จักใช่คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม .

 

รูปภาพของ msw6609

หวัดดีครับ  ขอบคุณน่ะที่ได้ให้ข้อมูลผมน่ะครับ  น่ารักจังน่ะครับ  ไงก็ขอขอบใจอีกทีน่ะครับ  EmbarassedLaughing

รูปภาพของ pnp31232

ตาไม่ถั่วแต่

 

บอดเลยละ

 

และก็ไม่ได้

 

แอบดูพอดี

 

เปิดเจอนะคับ

รูปภาพของ pnp31232

ไมแหล่งอ้างอิงมีอันเดี่ยวละ

 

แต่ก็ดีที่ทำ

 

เสร็จ

รูปภาพของ pnp33631

ยังทำไมเส็ดเลย

มาแอบดูได้ไงเนี่ยย

 แล้วก็ไม่ได้มีแหล่งอ้างอิงอัดเดียวด้วย

 ตาถั่วป่าวเนี่ย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์