รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    โดยใช้แบบฝึกทักษะผู้วิจัย           นางสาวฐิตาภรณ์  รัตนพินิจโรงเรียน      โรงเรียนบ้านเชียงยืน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ปีที่พิมพ์      ๒๕๕๒ บทคัดย่อ                การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน ที่จะช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกในการถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึกนึกคิด  จินตนาการ  และประสบการณ์  โดยเชื่อมโยงลำดับความคิดเป็นถ้อยคำที่สละสลวย  เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นได้เข้าใจตรงกับผู้เขียนต้องการ  และได้ผลงานที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร                       การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๘๐/๘๐  และเพื่อศึกษาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑   ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนบ้านเชียงยืน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต    จำนวน  ๓๒  คน  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  จำนวน    ชุด  ซึ่งประกอบด้วย  ๒๐  แบบฝึก แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  จำนวน    ฉบับ    ข้อ  ๒๐  คะแนน  แบบทดสอบหลังเรียนเมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วย  ซึ่งมีทั้งหมด    หน่วยการเรียนรู้รวมเป็น    ฉบับ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ๒๐  ครั้ง ๆ ละ    ชั่วโมง  สถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test  แบบ  Dependent  Samples

                     ผลการวิจัยพบว่า 

                    ๑. แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ ๙๓.๖๐/๘๗.๔๐  แสดงว่าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๘๐/๘๐ ๒.    ผลการศึกษาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  พบว่า  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑  โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๙.๒๒  (จากคะแนนเต็ม  ๒๐)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  ๒.๖๑  และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  ๑๘.๑๓ (จากคะแนนเต็ม  ๒๐)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  ๑.๔๘             โดยสรุป  การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ทำให้ได้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ  ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเพิ่มขึ้น  สามารถนำไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายได้    

             

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 89 คน กำลังออนไลน์