รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 บทคัดย่อ 

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนลูกเสือสามัญ  หลักสูตรลูกเสือเอก                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน       นายไพบูลย์  กองอุดม  ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ  ระดับ           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/802.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงาน  ด้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนพระธาตุบังพวน จำนวน 12 คน กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ ได้แก่  ลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนมะเขือ ดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  แบบประเมินผล  และแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม   สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ค่า E1/E2   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (  )                ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าที  (t - test)สรุปผลการศึกษา ผลการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอน  กิจกรรมลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยภาพรวมพบว่าค่าดัชนี ความสอดคล้องใช้ได้ (IOCอยู่ในระหว่าง          .80 1.00) ส่วนค่าความเหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่าค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดผลการศึกษา ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเทียบค่าประสิทธิภาพกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด (E1/E2 มีค่า 80/80) พบว่า โดยภาพรวมเอกสารมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด (E1/E2 มีค่า  83.03/84.07) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน  กิจกรรมลูกเสือสามัญ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์