โรคนอนไม่หลับ

รูปภาพของ sss27462

ที่มาของภาพ : http://www.zionmissionarychurch.net/insomnia.jpg

1.ชื่อภาษาไทย : โรคนอนไม่หลับ

  ชื่อภาษาอังกฤษ : Insomnia

2.ผู้ค้นพบ : ไม่ระบุแน่ชัด

3.อยู่ในกลุ่มของโรค : ระบบประสาท

4.สาเหตุของการเกิดโรค :

            1. มีการเจ็บป่วยทางกายเช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจปวด หรือมีการเจ็บ ปวดตามที่ต่างๆ ของร่างกาย 
    โรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับบางชนิด จำเป็นต้องรักษาโรคต้นเหตุ เมื่อการเจ็บป่วยทางกายทุเลาลงมัก
    ทำให้ การนอนหลับดีขึ้น

            2. มีปัญหาทางจิตใจ เป็นสาเหตุใหญ่ในผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ เป็นระยะๆ และไม่หลับเรื้อรัง  
    ปัญหาส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับความวิตกกังวล (anxiety) โรคซึมเศร้า หรือระยะแรกของอาการทางจิต
    สาเหตุต่างๆ ที่กล่าวนี้มีผลต่อการนอนหลับ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อ ประสาท ในสมอง
    (Neurotransmitters) การรักษาจึงต้องใช้ยาและการแก้ปัญหา ต้นเหตุเป็นหลัก ร่วมกับการมี
    พฤติกรรมการนอนที่ดี

           3. การใช้สารเสพติดต่างๆ กาแฟมีสารคาเฟอีนซึ่งกระตุ้น ประสาท ให้ตื่นและลดระยะเวลาหลับตลอดคืน
    (Total sleep time) กาแฟ 1 แก้ว มีคาเฟอีนเฉลี่ย 100 มิลลิกรัม ชา โคลา มีประมาณ 50-75 มิลลิกรัม
    ฤทธิ์ของคาเฟอีนอยู่ได้นานถึง 8 -14 ชม. แตกต่างกันในแต่ละคน คนที่มี ปัญหา นอนไม่หลับและดื่ม
    กาแฟช่วงบ่ายถึงดึก จึงหลับยากยิ่งขึ้น และผู้ที่มี ปัญหา การนอนหลับรุนแรงควรหยุดคาเฟอีนเด็ดขาด
    6-10 สัปดาห์ จะช่วยให้ผลการรักษาได้ผลดีขึ้น

           เหล้า (Ethanol) การดื่มเหล้าปริมาณเล็กน้อย (จิบก่อนกินอาหารหรือ ก่อนเข้านอน จะช่วยให้เกิดการ
    ผ่อนคลายและทำให้หลับได้ แต่ถ้าดื่มใน ปริมาณมากขึ้นกว่าการจิบเล็กน้อย) (เช่น การดื่มทางสังคมใน
    ปริมาณมากกว่า เบียร์ 12 ออนซ์, ไวน์ 5 ออนซ์ หรือวอดก้า 1.5 ออนซ์) จะให้ผลในทาง กระตุ้นต่อระบบ
    ประสาท (Sympathetic arousal) ทำให้คุณภาพ การนอนไม่ดี ตื่นกลางดึก ฝันตึงเครียด เหงื่อแตก
    ปวดหัว กดการหายใจ ขณะหลับ เป็นต้น ในผู้ที่ติดเหล้าเมื่อหยุดดื่มจะเกิดอาหารประสาทหลอน 
    ไม่นอนหลับติดต่อกันหลายๆ วันได้ เหล้าจึงไม่ใช่ยานอนหลับที่ดีหรือ ปลอดภัยเลย

           บุหรี่ มีสารนิโคติน ถ้าสูบในขนาดน้อยๆ จะให้ผลผ่อนคลาย และ ง่วงหลับ ได้ แต่ถ้าสูบติดต่อกันหลาย
    มวน จะให้ผล ในทางตรงกันข้าม คือ กระตุ้นประสาท (cholinergic activity) ดังนั้นการสูบบุหรี่ก่อน
    เข้านอน หรือ ขณะตื่นกลางดึก จึงทำให้หลับยากยิ่งขึ้น

            ทั้งเหล้าและกาแฟ บุหรี่จึงมีผลต่อการนอนหลับที่ดี และหากใช้ทั้ง 3 อย่างพร้อมๆ กันย่อมส่งผลรบกวน
    การนอนหลับมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ในคนอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไปจะมีผลรบกวนการนอนมากกว่าคนอายุ
    น้อย

5.อาการของโรค :

     1. นอนไม่หลับชั่วคราว (Transient insomnia) สาเหตุเพราะมี สถานการณ์ บางอย่างที่ทำให้
ต้องคิดกังวลหรือปรับตัว เช่น มีเหตุการณ์ตึงเครียดเสียใจเกิดขึ้นฉับพลัน หรือการเดินทางเปลี่ยนสถาน
ที่นอน, การเจ็บป่วยฉับพลัน เมื่อสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นก็จะสามารถ นอนหลับ ได้ปกติ ในกรณีนี้อาจใช้ยา
คลายกังวล  ยานอนหลับช่วยให้หลับสั้นๆ ได้ มักหลับได้ปกติใน 2-3 วัน

    2. นอนไม่หลับเป็นระยะๆ (Intermittent insomnia) มักเป็นกลุ่มที่มี อาการต่อเนื่องจากกลุ่ม
ที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์ต้นเหตุยังคอยกระตุ้นเป็นระยะๆ ทำให้มีอาการ ไม่หลับที่เกิดขึ้นซ้ำๆ บ่อยๆ
เป็นระยะๆ

    3. นอนไม่หลับเรื้อรัง (chronic insomnia) มีอาการนอนไม่หลับเป็นประจำ ติดต่อกันเป็นเวลา
นานเกินกว่า 3 สัปดาห์ มีสาเหตุได้หลายอย่าง ได้แก่ การเจ็บป่วยทางกายต่างๆ โรคทางกายบางอย่างที่เกี่ยว
ข้องกับการนอน เช่น การนอนกรน โรคทางจิตเวชต่างๆ เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคจิต
ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง โดยไม่มีสาเหตุ กระตุ้นที่ชัดเจน (psychophysiologic
insomnia) ในกลุ่มนี้มักเกิดจากความเคยชิน ในการปฏิบัติตัว หรือมี พฤติกรรมบางอย่างที่รบกวนต่อการ
นอนหลับ การรักษาอาการนอนไม่หลับ เรื้อรัง จึงต้องรักษา ทั้งต้นเหตุและการฝึกให้มีสุขอนามัยการนอน
(sleep hygiene) ร่วมกับ มีพฤติกรรมที่ดีในการนอน (Behavioral intervention)

6.วิธีการรักษา :

Classical Homeopathy จะไปกระตุ้นกระบวนการรักษาตัวเองซึ่งเมื่อเริ่มทำงานแล้ว จะมีการทำงานไปเรื่อยๆ ซึ่งรักษาจากสาเหตุหลักที่กระตุ้นให้เกิดอาการ ดังนั้นโรคนอนไม่หลับ จึงสามารถหายได้ และไม่กลับมาอีก

Classical homeopathy
เป็น ศาสตร์แขนงหนึ่งของ alternative medicine ซึ่งมีมา 200 กว่าปีโดยแพทย์ชาวเยอรมันเป็นผู้ค้นพบคนแรก เป็นการรักษาที่เน้นการกระตุ้นให้กระบวนการรักษาตัวเองของร่างกายให้กลับมา ทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง ซึ่งตัวยาจะไปทำการกระตุ้นกระบวนการรักษาตัวเองของร่างกายเท่านั้น ไม่ได้ไปออกฤทธิ์ในด้านการรักษาโดยตรง

ยา Classical homeopathy ทำมาจากอะไร?
ได้จากการสกัดจากสารธรรมชาติทั้งสิ้น เช่น พืช สมุนไพร ดอกไม้ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เกลือ แร่ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์

โฮมีโอพาธีย์ มีความปลอดภัยในการใช้อย่างไร
โฮมีโอพาธีย์ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข กองการแพทย์ทางเลือก แห่งประเทศไทย ในเรื่องความปลอดภัยของการใช้ยาเช่นเดียวกับอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก

Homeopathy มีข้อห้ามในการใช้ยาไหม?
มี คือไม่สามารถใช้ร่วมกับยาเคมีหรือยาแผนปัจจุบันได้ แต่สามารถทานควบคู่กับวิตามินได้ดี
ทำไมถึงทานร่วมกับวิตามินได้
เพราะวิตามินจะช่วยส่งเสริมการทำงานของร่างกาย และอวัยวะต่างๆ เช่น การนำไปสร้างเนื้อเยื่อ และผลิตพลังงานสำหรับการดำรงชีวิต

7.วิธีป้องกัน :

-  เลิกเครียดซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจ เช่น ความวิตกกังวล ห่วงใย ตื่นเต้น ดีใจ เสียใจ ตกใจ รัก โลภ โกรธ หลง ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ นอนไม่หลับ ได้ทั้งนั้น ถ้าคุณรู้ตัวว่าเครียด ก็หาสาเหตุให้พบ คิดแต่ในทางที่ดี มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้อภัย ไม่คิดร้ายใครๆ คุณก็จะหลับเป็นสุข ผิวพรรณผ่องใส จนคุณเองยังแปลกใจตัวเอง
-  ห้ามนอนกลางวันโดยเฉพาะคนที่ชอบงีบกลางวัน และนอนไม่หลับ ตอนกลางคืน ยกเว้น ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป การนอนหลับตอนกลางคืนอาจลดลงเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง แต่จะมีการหลับในเวลากลางวันเพิ่มขึ้น บางคนอาจจะหลับกลางวันมากกว่ากลางคืน และเมื่ออายุมากขึ้นๆ ก็อาจนอนหลับนานๆ ทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนเด็กเล็กๆ
-  ออกกำลังกายตามควรแก่อัตภาพในตอนเย็นจะทำให้หลับได้ดีในตอนกลางคืน
-  ระวังอาหารเย็น กล่าวกันว่า ยากล่อมประสาทที่ดีที่สุดในโลกคืออาหารที่ถูกปาก ข้อควรจำคือกินอาหารเย็นแต่พอให้หายหิวอย่าอิ่มมาก หลีกเลี่ยงอาหารย่อยยากและอาหารรสจัดจะอึดอัดท้อง ปวดท้อง แสบท้อง ท้องขึ้นท้องเฟ้อ ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายๆ ไม่หนักท้อง ไม่ควรดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้นประสาท จะทำให้หลับยาก บางท่านแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหาร และเครื่องดื่ม ที่มีกรด เช่น ผลไม้ และไวน์ด้วย ถ้านอนดึกและรู้สึกหิวอาจกินข้าวต้มร้อนๆ หรืออาหารอ่อนๆ นมสด หรือน้ำเต้าหู้สักถ้วย ก่อนนอนจะหลับสบายขึ้น แต่อย่าดื่มน้ำ หรือเครื่องดื่มมากนัก เพราะอาจทำให้คุณต้องตื่นขึ้นปัสสาวะบ่อยๆ ทำให้นอนหลับยากขึ้นไปอีก
-  ทำธุระต่างๆ ที่จำเป็นให้เสร็จก่อนถึงเวลานอน เวลาง่วงขึ้นมาจะได้เข้านอนได้ทันที
-  ห้ามเข้านอน และห้ามขึ้นเตียงจนกว่าจะง่วง ถ้ายังไม่ง่วง ก็ให้อ่านหนังสือ ดูทีวี ฟังเพลงไปเรื่อยๆ ถ้าเข้านอนหรือนอนเล่นบนเตียง ทั้งๆ ที่ยังไม่ง่วง จะทำให้หลับยากขึ้น
-  อย่านอนผิดเวลาและเข้านอนทันทีที่ง่วง ปล่อยตัวตามสบาย อย่ากังวลกับเรื่องใดๆ ข้อสำคัญอย่ากังวลว่าจะนอนไม่หลับ เพราะยิ่งกังวลก็จะยิ่งหลับยากขึ้น
-  ใช้ความเบื่อหน่ายให้เป็นประโยชน์ เชื่อกันว่า สิ่งใดที่มีจังหวะสม่ำเสมอ จะก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย และง่วงเหงา หาวนอนได้ หนังสือก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้ โดยต้องหาหนังสือที่ชวนให้ง่วง คือ เริ่มต้นดีเร้าความสนใจตอนต้นๆ แล้วเริ่มอืดอาดยืดยาด เชื่องช้า น่าเบื่อ จนคุณหลับได้ในที่สุด ควรเป็นหนังสือปกอ่อน น้ำหนักเบา ตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งจะช่วยให้ง่วงเร็วกว่าตัวพิมพ์หนา และใหญ่
-  ให้คนบีบนวดเบาๆ หลายคนจะรู้สึกสบาย หายปวดเมื่อยหรือเคยชินกับ การบีบนวดก่อนหลับ บางคนก็อาจใช้วิธีกดจุดช่วยให้นอนหลับ
-  สร้างความคุ้นเคยกับสถานที่นอน มีส่วนสัมพันธ์ที่ทำให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นหมอนใบโปรด ตุ๊กตาตัวเก่าแก่ ผ้าห่มผืนเก่าที่คุ้นเคย ล้วนมีส่วนทำให้รู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และหลับสนิทได้เร็วขึ้น และในทางตรงกันข้าม หากสภาพคุ้นเคยบางอย่าง ทำให้นอนไม่หลับ เช่น เสียงเอี๊ยดอ๊าดของขาเตียง เสียงนาฬิกาโบราณที่ตีบอกทุกๆ 15 นาที เงาตะคุ่มๆ น่ากลัว เป็นต้น ควรกำจัดสิ่งที่คุ้นเคยเหล่านี้ไป คุณก็จะหลับสบายได้ในคืนนี้
-  ถอยกลับ สงบจิตใจ ถ้าจิตใจไม่สงบง่ายๆ ก็อาจใช้วิธีนับแกะ ที่กระโดดข้ามรั้ว ห้ามนับพลาดหรือนับเลขไปเรื่อยๆ 1-2-3-4-5 เรียงไปเรื่อยๆ ถ้าพลาด ก็กลับมาเริ่มต้นที่ 1 ใหม่ บางคนอาจเลือก ทำสมาธิ รู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆ บางคนก็ใช้วิธี สวดมนต์ ท่องบ่นคาถาที่ถนัด ซ้ำไปซ้ำมาก็ได้

8.สะท้อนความคิดเห็น :

       ข้าพเจ้าทำบล็อกเรื่องนี้เพราะว่าโรคนอนไม่หลับเป็นโรคที่ใกล้ตัว โดยเฉพาะในวัยรุ่นจนไปถึงวัยชรา เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดความวิตกกังวลในเรื่องราวต่างๆ อาจมีการใช้สารเสพติด หรือเจ็บปวดทางร่างกายต่างๆ หากเป็นโรคนี้แล้วเราก็ควรที่จะหาวิธีการรักษาที่ถูกต้อง และหากรู้ตัวว่ามีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนอนไม่หลับก็ควรที่จะหาวิธีการป้องกันโรคโดยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่เสมอ

แหล่งอ้างอิง

http://www.thailabonline.com/emotion-sleepdis.htm
http://www.firedragontherapy.com/th/treatment05.asp

http://www.amcclinic.com/insomnia.php

เรียบเรียงข้อมูลโดย นางสาวณภัทร  แก้วเกศชลกุล ชั้นม.6/4 เลขที่21

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์