งานครั้งที่2

รูปภาพของ pnp31553

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์(Include Computer)

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ต้นแบบของคอมพิวเตอร์ก็คือมนุษย์ การกระทำหรือการแสดงออกของมนุษย์เกิดจากมีการนำข้อมูลเข้า ประมวลผลและ แสดงผล ยังมีการเก็บสำรองข้อมูลซึ่งเป็นหลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
1. หน่วยรับข้อมูล (Input)
2. หน่วยประมวลผลกลาง (ALU)
3. หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output)

อ้างอิ้งข้อมูลรูปจาก http://www.thaigoodview.com/files/u2716/service.jpg

1.หน่วยรับข้อมูล คือส่วนที่สามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปอุปกรณ์ที่สามารถนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้เช่น แป้นพิมพ์ (Keyboard) ,เมาส์, Scanne

r

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.geocities.com/kunkroo_computer/intro5.html

 อ้างอิงข้อมูลรูปจาก std.kku.ac.th/4830503191/3-3.html 

 

2.หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing Unit) ทำหน้าที่ในการคิดทุกสิ่งทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนสมองของ คอมพิวเตอร์

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.geocities.com/kunkroo_computer/intro5.html

 

 

อ้างอิงรูปจาก http://3.bp.blogspot.com/_iONFnKkM5ms/SS_e2Gd1GEI/AAAAAAAAAC4/ijzDaXogKF8/s320/computersystem.jpg
 

3. หน่วยแสดงผลข้อมูล ข้อมูลที่ประมวลผลเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปที่อุปกรณ์เอาต์พุตหลายคนเข้าใจว่าอุปกรณ์เอาต์พุตของคอมพิวเตอร์คือ จอภาพ (Monitor) เท่านั้นแต่ความจริงยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่จัดว่าเป็นหน่วยแสดงผล เช่น ลำโพง, เครื่องพิมพ์ (Printer)
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านการับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจ และการแสดงออก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเป็นระบบสนองความต้องการของมนุษย์ การประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์รับเข้า
(input device) เพื่อรับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ภายนอกเข้าไปเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำหลัก(main memory) คำสั่งที่เก็บในส่วนความจำหลักจะถูกนำไปตีความ และสั่งทำงานที่หน่วยประมวลผลกลาง ที่เรียกว่า ซีพียู ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงาน

ในคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำหลัก ผลจากการคำนวณหรือประมวลผลจะนำกลับไป

เก็บยังหน่วยความจำหลัก และพร้อมที่จะนำออกแสดงที่อุปกรณืส่งออก (output device) กลับไปสู่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อไปดังนั้น

ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ซีพียู หน่วยความจำ อุปกรณ์รับเข้า และอุปกรณ์ส่งออก


  

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.geocities.com/kunkroo_computer/intro5.html

 

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

อ้างอิงข้อมูลรูปจาก http://www.vcharkarn.com/uploads/54/54256.gif


หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)
    ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจำให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำงานติดต่ออยู่กับส่วนความจำหลักส่วนความจำสำรองมีความจุมากและมีราคาถูก แต่เรียกหาข้อมูลได้ช้ากว่าส่วนความจำหลัก  คือ ทำงานได้ในเวลาเศษหนึ่งส่วนพันวินาที ในยุคสังคมสารสนเทศทุกวันนี้ ข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีจำนวนหรือขนาดใหญ่มาก ตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความซับซ้อนของปัญหาที่พบในงานต่าง ๆ หน่วยความจำหลักที่ใช้เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์จึงต้องมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย โดยทั่วไปหน่วยความจำหลักจะมีขนาดจำกัดทำให้ไม่พอเพียงสำหรับการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ในระบบคอมพิวเตอร์จึงมักจะติดตั้งหน่วยความจำสำรอง เพื่อนำมาใช้เก็บข้อมูลจำนวนมาก เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านจดจำของคอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ถ้ามีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะทำงานข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักหรือแรมจะสูญหายไปหมดหากมีขัอมูลส่วนใดที่ต้องการเก็บไว้ใช้งานในภายหลัง ก็สามารถเก็บว้ในหน่วยความจำรอง

อ้างอิงขอ้มูลจาก http://www.sema.go.th/node/1427 

 

สรุปการทำงานเเละส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 

มนุษย์เป็นต้นแบบของการเกิดคอมพิวเตอร์ โดยดูจากการกระทำและการแสดงออกของมนุษย์และนำมาวิเคราะห์เป็นหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากการรับข้อมูลเข้ามาก่อนแล้วมีการประมวลผลและจะมีการเก็บข้อมูลถึงจะแสดงข้อมูลบนหน้าจอให้เราได้เห็น ซึ่งทำให้เราได้รับประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์มากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ทำให้เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันโลก ช่วยให้เราสามารถค้นคว้าความรู้ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ในทุกๆเวลาที่เราต้องการ ช่วยในเรื่องของการเรียน การทำงาน ให้มีความทันสมัยและได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยในการผ่อนคลายความตรึงเครียดในด้านต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เป็นต้น ช่วยในการสร้างงานศิลปะ ทำให้ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งช่วยในการประกอบอาชีพ อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้น แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คอมพิวเตอร์ก็มีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นการกอบโกยความรู้ ดีกว่าที่เราจะนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์