ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pnp31529

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้านการับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจ และการแสดงออก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเป็นระบบสนองความต้องการของมนุษย์
การประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยอุปกรณ์รับเข้า (input device) เพื่อรับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ภายนอกเข้าไปเก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำหลัก (main memory) คำสั่งที่เก็บในส่วนความจำหลักจะถูกนำไปตีความ และสั่งทำงานที่หน่วยประมวลผลกลาง ที่เรียกว่า ซีพียู ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานในคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำหลัก ผลจากการคำนวณหรือประมวลผลจะนำกลับไปเก็บยังหน่วยความจำหลัก และพร้อมที่จะนำออกแสดงที่อุปกรณืส่งออก (output device) กลับไปสู่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อไป ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ซีพียู หน่วยความจำ อุปกรณ์รับเข้า และอุปกรณ์ส่งออก
 
 
1. ส่วนรับข้อมูล (Input)
 
 เป็นอุปกรณ์รับเข้า
ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่คือ
แผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse)

  

คีย์บอร์ด (KEYBOARD)
 
 
แหล่งอ้างอิง
 
 
เมาส์ (MOUSE)
 
 
 
แหล่งอ้างอิง
 
http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet1/hardware/d_p1.htm
  
 แสกนเนอร์  (SCANNER)
 
 
แหล่งอ้างอิง
 
http://oho.ipst.ac.th/Bookroom/snet1/hardware/d_p1.htm

 
 
 

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 


แม้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่ามีความซับซ้อนมากน้อยเพียงไรแต่เราสามารถแบ่งการทำงานของเครื่องได้เป็น

3 ขั้นตอน ดังนี้

1. รับข้อมูล (Input) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้เข้าไปในเครื่องโดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คีบอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก เป็นต้น

2. ประมวลผล
จะทำการประมวลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ โดยหน่วยประมวลผลที่มีชื่อเรียกว่า
ซีพียู (CPU: Central Processing
Unit)นั้นเปรียบได้เหมือนป็นสมองของคอมพิวเตอร์
ซึ่งสมรรถนะของเครื่องจะขึ้นกับความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผลสำหรับ
ชุดคำสั่งที่ป้อนให้หน่วยประมวลผลนั้นเรียกว่าโปรแกรม
ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่บางอย่างเฉพาะเจาะจง

3.แสดงผล เป็น
ส่วนที่แสดงหรือส่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้ใช้
ซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ จอภาพ
(แสดงภาพหรือข้อความ)ลำโพง(ส่งเสียง) เป็นต้น

- ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย


      เป็นระบบที่สามารถทำการประมวลผลหลากหลายรูปแบบ เช่น ประมวลผลที่เกี่ยวกับภาพและเสียง ระบบเครือข่ายที่สามารถทำงานร่วมกันได้
เกิดจากการพัฒนาหลักๆ 3 ด้านด้วยกันคือ
      1. การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์
      2. การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์
      3. การพัฒนาด้านระบบเครือข่าย

 - เหตุผลที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน


             1. สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว เช่น การใช้เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar-code) อ่านเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน และคิดราคาสินค้า ในห้างสรรพสินค้า
             2. สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากๆ ไว้ในฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้งานได้ทันที
             3. สามารถนำข้อมูลที่เก็บไว้มาคำนวณทางสถิติ แยกประเภท จัดกลุ่ม ทำรายงานลักษณะต่างๆ ได้ โดยระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
             4. สามารถส่งข้อมูลจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
             5. สามารถจัดทำเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบประมวลผลคำ (Word Processing) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)
             6. การนำมาใช้งานทั้งด้านการศึกษา การวิจัย
             7. การใช้งานธุรกิจ งานการเงิน ธนาคาร และงานของภาครัฐต่างๆ เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานบัญชี งานบริหารสำนักงาน งานเอกสาร งานการเงิน การจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ
             8. การควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบจราจร, ระบบเปิด/ปิดน้ำของเขื่อน
             9. การใช้เพื่องานวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สภาวะดินฟ้าอากาศ สภาพของดิน น้ำ เพื่อการเกษตร
           10. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจำลองรูปแบบ เช่น การจำลองในงานวิทยาศาสตร์ จำลองโมเลกุล จำลองรูปแบบการฝึกขับเครื่องบิน
           11. การใช้คอมพิวเตอร์นันทนาการ เช่นการเล่นเกม การดูหนัง ฟังเพลง
           12. การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยอี่นๆ เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล เกิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น


สรุป

เรา
ต้องมีการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพราะเทคโนโลยีก้าวไกล
ไปได้อย่างรวดเร็วมาก เราต้องหาข้อมูลและทำการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
ให้รู้และเข้าใจถึงการใช้
เราทุกคนจึงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำ
งานหรือประกอบอาชีพ  

 

 

แหล่งอ้างอิง*

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/d_p1.htm

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/d_p2.htm

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/d_p3.htm

http://www.st.buu.ac.th/sara/com/41101/4les3.html

http://www.lcc.rtaf.mi.th/trainning/detail0101.htm

http://www.thaiall.com/assembly/computer.htm

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-2302.html

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์