การจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรม

รูปภาพของ mwksaipin

 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรม

สาระสำคัญ
           
         วัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมยอมรับและมีการถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง วัฒนธรรมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ วัฒนธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกาลเวลาและความต้องการของสมาชิกในสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นภูมิปัญญาและเป็นระบบอุดมการณ์ของสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.  รู้และเข้าใจความหมาย ลักษณะของวัฒนธรรม และประเภทของวัฒนธรรม   
๒.  เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของไทย   
๓.  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและสามารถวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่
       การเลือกรับวัฒนธรรมต่างประเทศที่เหมาะสมอย่างมีวิจารณญาณ   
๔.  เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม
      ของชาติให้คงอยู่สืบไป 

สาระการเรียนรู้

๑.  ความหมายและลักษณะของวัฒนธรรม   
๒.  ประเภทของวัฒนธรรม   
๓.  ความสำคัญและคุณค่าของวัฒนธรรม   
๔.  ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของไทย   
๕.  การผสมผสานทางวัฒนธรรม   
๖.  การเลือกรับวัฒนธรรมจากภายนอก   
๗.  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์