แบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

รูปภาพของ mwksaipin

แบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

คำชี้แจง     จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของแต่ละข้อ

๑. การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความเกี่ยวข้องกันและมีความสัมพันธ์กันนั้น
    แสดงถึงลักษณะของมนุษย์ในข้อใด   
ก.มนุษย์มีวัฒนธรรม 
ข.มนุษย์เป็นสัตว์สังคม   
ค.มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ 
ง.มนุษย์ต้องพึ่งพิงอาศัยกัน

๒. ข้อใดที่แสดงถึงความแตกต่างของมนุษย์กับสัตว์   
ก.มีความสุข 
ข.มีวัฒนธรรม   
ค.มีที่อยู่อาศัย 
ง.มีความต้องการหลากหลาย

๓. สถาบันใดเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการแลกเปลี่ยน   
ก.สถาบันครอบครัว 
ข.สถาบันเศรษฐกิจ   
ค.สถาบันนันทนาการ 
ง.สถาบันทางการศึกษา

๔. สถาบันใดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจด้านการบันเทิง   
ก.สถาบันศาสนา  
ข.สถาบันการศึกษา   
ค.สถาบันครอบครัว 
ง.สถาบันนันทนาการ

๕. ข้อความใดกล่าวถึงลักษณะของสังคมมนุษย์ได้ชัดเจนที่สุด   
ก.การรวมกลุ่มของบุคคล    
ข.การที่คนไปมาหาสู่กันเป็นประจำ   
ค.การที่กลุ่มคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก    
ง.กลุ่มคนในสังคมหนึ่งๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กันและใช้กฎเกณฑ์ร่วมกัน

๖   ข้อความที่กล่าวถึงบ้าน ซึ่งประกอบด้วยพื้น เสา ฝาผนัง หลังคา สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องใด   
ก.โครงสร้างทางสังคม  
ข.บรรทัดฐานทางสังคม   
ค.องค์ประกอบของสังคม 
ง.การจัดระเบียบทางสังคม

๗. สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดสถาบันทางสังคมคืออะไร   
ก.เกิดจากความเชื่อของสมาชิกในสังคม   
ข.ส่งเสริมการประกอบกิจกรรมของมนุษย์   
ค.ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่างๆ    
ง.เพื่อเป็นหลักในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของกลุ่มสังคม 

 ๘.  ข้อใดกล่าวถึง การจัดระเบียบทางสังคมŽ ได้ชัดเจนที่สุด   
ก. กฎระเบียบ และกติกาของกลุ่มคนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    
ข. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในแต่ละสังคมซึ่งมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น   
ค. การอยู่รวมกันของกลุ่มคนในแต่ละสังคมซึ่งมีการดำเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน   
ง. วิธีการที่คนในสังคมกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน

๙.  การกระทำใดจัดเป็นการทำผิดต่อวิถีประชา   
ก. เด่น พูดจาไม่สุภาพจึงทำให้เพื่อนมีความรังเกียจ    
ข. แก้ว  มีภรรยาซึ่งมีบุตรด้วยกัน ๒ คน แต่ก้อยก็แอบไปเป็นชู้กับแก้ว  
ค. อรอนงค์ ไม่ดูแลพ่อแม่ซึ่งแก่มากแล้ว ทำให้พ่อแม่มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก   
ง. ทานตะวัน ขับรถยนต์ชนรั้วบ้านของดอกรัก มีผลทำให้รั้วบ้านพังเสียหาย

๑๐.  การกระทำใดจัดว่าเป็นการขัดเกลาทางสังคมโดยทางอ้อม   
ก. คุณย่าสอนให้น้อยรู้จักทำความเคารพผู้ใหญ่   
ข. คุณครูจะให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อฝึกความเป็นประชาธิปไตย   
ค. กานดาและเพื่อนๆ สามารถร้องเพลงตามจังหวะได้อย่างถูกต้องเพราะฟังเทปเพลงป็นประจำ
ง. ในขณะที่รับประทานอาหารร่วมกันนั้น คุณแม่จะบอกให้ลูกเคี้ยวอาหารด้วยความสำรวม


๑๑.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับมหัพภาคคืออะไร   
ก. ปัจจุบันประชาชนนิยมบริโภคอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว   
ข. ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจของชาวบ้าน   
ค. สินค้าไทยประเภทสิ่งทอนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก   
ง. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่ ๗

๑๒.  ค่านิยมบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั้น ด้วยสาเหตุใด   
ก. สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   
ข. สังคมขาดหลักการที่เป็นจุดยืนที่ชัดเจน   
ค. สมาชิกขาดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามค่านิยมนั้น   
ง. การพัฒนาข้อมูลข่าวสารของกลุ่มคนในสังคมมีระบบชัดเจนมากขึ้น

๑๓.  บุคคลใดมีสถานภาพสัมฤทธิ์   
ก. นิด เป็นวัยรุ่นที่ทันสมัย 
ข. น้อย มีผิวสีดำแต่มองดูสวยงาม   
ค. เนตร เป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือเก่ง 
ง. นวล เป็นบุตรสาวคนเดียวของพ่อแม่

๑๔.  คำกล่าวที่ว่า ทำอะไรตามใจคือไทยแท้Ž แสดงถึงลักษณะค่านิยมของคนไทยในเรื่องใด   
ก. รักอิสรภาพ 
ข. มีความเชื่อมั่นในตนเอง   
ค. เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ 
ง. เป็นผู้ที่รู้จักประนีประนอมกับทุกคน

๑๕.  ข้อใดเป็นปัญหาสังคมที่มีผลทำลายคุณภาพชีวิตของคนไทยที่รุนแรงมากที่สุดในปัจจุบัน   
ก. ปัญหาการทุจริต 
ข. ปัญหาสิ่งแวดล้อม   
ค. ปัญหาครอบครัว 
ง. ปัญหายาเสพติด

๑๖.  การรู้จักปฏิบัติตนตามมารยาทของการพบผู้ใหญ่ จัดเป็นวัฒนธรรมประเภทใด   
ก. สหธรรม 
ข. คติธรรม   
ค. เนติธรรม 
ง. วัตถุธรรม

๑๗.  ในวันลอยกระทง ชาวไทยจะชวนกันไปทำพิธีลอยกระทงในบริเวณริมฝั่งน้ำ ข้อความดังกล่าวจะ
        สอดคล้องกับความสำคัญของวัฒนธรรมอย่างไร   
ก. ควบคุมสังคมมนุษย์ 
ข. ตอบสนองความต้องการของมนุษย์   
ค. ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ง. หล่อหลอมบุคลิกภาพให้แก่สมาชิกในสังคม

๑๘.  ทำบุญตานก๋วยสลาก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยทางภาคเหนือให้คติสอนใจเกี่ยวกับเรื่องใด   
ก. ความอดทน 
ข. ความเมตตา   
ค. ความสามัคคี 
ง. ความพยายาม

๑๙.  ประเพณีเลี้ยงข้าวแลงขันโตก แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวไทยภาคเหนือเกี่ยวกับเรื่องใด   
ก. การประกอบอาหารประเภทต่างๆ การร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา   
ข. การถนอมอาหาร การทำบุญ การฉลองสมโภชเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา   
ค. การแสดงดนตรี การรับประทานอาหาร การประกอบพิธีกรรมในพระอุโบสถ    
ง. การแต่งกาย การรับประทานอาหารร่วมกัน การประกอบอาหาร การฟ้อนรำดนตรี

๒๐.  ประเพณีใดเป็นประเพณีของชาวไทยภาคกลาง   
ก. ลากพระ 
ข. ผีตาโขน   
ค. งานบุญคูนลาน 
ง. ทำขวัญข้าว

๒๑.  ประเพณีใดที่มีความสัมพันธ์กันกับอาชีพเกษตรกรรม   
ก. บุญบั้งไฟ 
ข. ผีตาโขน   
ค. รับบัวโยนบัว 
ง. สารทเดือนสิบ

๒๒. ข้อความใดอธิบายความหมายของวัฒนธรรมได้ชัดเจน   
ก. เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับ 
ข. ประเพณีที่ดีงามของมนุษย์   
ค. ความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต 
ง. วิถีทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม

๒๓.  สถาบันใดมีส่วนสำคัญในการระงับข้อขัดแย้งกันในสังคม   
ก. สถาบันศาสนา 
ข. สถาบันการศึกษา   
ค. สถาบันครอบครัว 
ง. สถาบันการปกครอง

๒๔.  การรำโนรา ให้ข้อคิดเตือนใจที่สำคัญในเรื่องใด   
ก. ความรัก 
ข. ความซื่อสัตย์   
ค. ความกตัญญูรู้คุณต่อครู 
ง. ความพยายามเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ

๒๕.  คุณยายพาหลานสาวไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ เนื่องจากหมอดูทำนายว่าหลานสาวชะตาไม่ดี การกระทำดังกล่าวจัดว่าเป็นภูมิปัญญาด้านใด
ก. ศิลปวัฒนธรรม 
ข. ความเชื่อและศาสนา   
ค. ประเพณีและพิธีกรรม 
ง. การดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

๒๖.  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำอาหารประเภทถั่วเน่าเม๊อะ เป็นของคนไทยในภาคใด   
ก. ภาคใต้ 
ข. ภาคเหนือ   
ค. ภาคกลาง 
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๗.  ภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซวŽ เป็นของจังหวัดใด   
ก. อ่างทอง 
ข. สุพรรณบุรี   
ค. เชียงใหม่ 
ง. พระนครศรีอยุธยา

๒๘.  การประกอบพิธีแห่นางแมว เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับอาชีพใด   
ก. การทำนา 
ข. การทำไร่   
ค. อุตสาหกรรม 
ง. การท่องเที่ยว

๒๙.  ข้อใดจัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคใต้   
ก. การย้อมผ้าไหม 
ข. หมอลำ กลอนสอย   
ค. การละเล่นมอญซ่อนผ้า 
ง. การทำรูปหนังตะลุ

๓๐.  ข้อความใดสอดคล้องกับคำกล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ชัดเจน   
ก. ความรู้ 
ข. ขุมทรัพย์   
ค. ปัญญาที่ดี 
ง. การพัฒนาปัญญา

*******************

 

 

อยากได้เฉลยอ่ะค่ะ

รบกวนขอเฉลยได้ไหมคะท่าน

มีเฉลยไหมค่ะ

 

ใครก็ได้เฉลยให้หน่อยครับ ขอล่ะ

ใครก็ได้เฉลยให้หน่อยครับ ขอล่ะ

ขอเฉลยหน่อยคะ

 

ขอเฉลยด้วยค่ะ

 

 

ขอเฉลยหน่อยค่ะ ^^

อาจารย์ค่ะขอเฉลยหน่อยน่ะค่ะ

อาจารย์ค่ะขอเฉลยหน่อยน่ะค่ะ

^^

 

ขอเฉลยด้วยได้มั้ยคะ

ใช่ค่ะ

 

 

 

Thank you

ครู....อยากได้เฉลย ขอบคุณคะ

^^

thx

อยากได้เฉลยวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ค่ะ

อยากได้เฉลยจัง

อยากได้เฉลย

 

ขอบคุณค่ะ

 

 

ถ้าจะดีกว่านี้  น่าจะมีเฉลย  555++

อยากได้เฉลยด้วยค่ะ

อยากได้เฉลยด้วยค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์