250 ทุนเรียนม.อ.ปัตตานี

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างพื้นที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ทุน ภายใต้เงื้อนไขต่าง ๆ ของคณะ
          -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวน 70 คน
          -คณะรัฐศาสตร์ รับจำนวน16 คน
          -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวน 48 คน
          -คณะวิทยาการสื่อสาร  รับจำนวน21 คน
          -วิทยาลัยอิสลามศึกษา รับจำนวน28 คน
          -คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจำนวน13 คน
          -คณะศึกษาศาสตร์รับจำนวน 54 คน


          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี มีเงื่อนไข ดังนี้
          1.ผู้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 2.75 ตลอดจนจบหลักสูตร
          2.เมื่อยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ผู้รับทุนจะต้องทำงานแลกเปลี่ยนภายในภาควิชา/แผนกวิชาและหรือคณะฯอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
          3.ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้เฉพาะสาขาวิชาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น
          4.ผู้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเงื่อนไข ดังนี้
          1.ผู้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 2.50 ตลอดจนจบหลักสูตร
          2.ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้เฉพาะสาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้น
          3.ผู้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร
          คณะอื่น ๆ ของวิทยาเขตปัตตานี
          1.ผู้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 2.50 ตลอดจนจบหลักสูตร
          2.ผู้รับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร
          3.หากผู้รับทุนย้ายไปศึกษาต่างสถาบันและต่างวิทยาเขต จะไม่มีสิทธิ์รับทุน
          คุณสมบัติผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์
          1.เป็นผู้ที่มีผลการเรียน GPAX รวม 4 ภาคการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
          2.มีผลงานทางด้านศิลปะ ศิลปการแสดงโดยกรรมการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
          คุณสมบัติผู้สมัครคณะวิทยาการสื่อสาร
          1.เป็นผู้ที่มีผลการเรียน GPAX รวม 6 ภาคการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25
          สนใจติดต่อสอบถามโทร  0-7331-3187


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

หนูรู้สึกดีที่มีทุนการศึกษาที่คอยให้โอกาสและสนับสนุนเด็กที่ยากไร้แต่อยากเข้ารัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์