แบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่องพุทธประวัติ พระสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง

รูปภาพของ mwksaipin

แบบทดสอบการเรียนรู้ 

เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง

 

 คำชี้แจง     ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

๑.ในการทำพิธีอุปสมบทนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ สอดคล้องกับข้อใด  
ก.  พระพุทธเจ้าเคารพพระสงฆ์   
ข.  พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปกครองสงฆ์  
ค.  พระพุทธเจ้ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด  
ง.  พระพุทธเจ้าประทานความเป็นใหญ่แก่สงฆ์

๒.  กิจกรรมในข้อใดที่ภิกษุผู้เป็นสมาชิกทุกรูปจะต้องเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน  
ก.  พิธีวันอาสาฬหบูชา    
ข.  การถวายผ้าอาบน้ำฝน  
ค.  ประชุมทำอุโบสถสังฆกรรม   
ง.  พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๓.  พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการปกครองสงฆ์แบบใด  
ก   ราชาธิปไตย     
ข.   ประชาธิปไตย  
ค.  บิดาปกครองบุตร    
ง.   ใช้อำนาจในฐานะพระศาสดา

๔.  พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเมื่อใด  
ก.  เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว    
ข.  เมื่อมีการกระทำไม่เหมาะสม  
ค.  เมื่อพระองค์แสดงปฐมเทศนา   
ง.  เมื่อส่งพระสาวกไปประกาศศาสนา

๕. พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำสังคายนาพระธรรมวินัยเพื่อประโยชน์ในข้อใด
ก. การขยายตัวของจำนวนชาวพุทธ   
ข.  การถ่ายทอดความรู้ด้านธรรม  
ค. พุทธบริษัทมีความเข้าใจเพราะธรรม  
ง.  การดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม


๖. การทำสังคายนาพระธรรมวินัยจะกระทำขึ้นในกรณีใด  
ก.   มีผู้บิดเบือนพระธรรมวินัย   
ข.   พุทธบริษัทมีความต้องการ
ค.   มีผู้สงสัยคำสอนของพระศาสดา   
ง.    เกิดความแตกสามัคคีของชาวพุทธ  

๗. พระโพธิสัตว์ในชาติใดที่บำเพ็ญทานบารมี  
ก.   พระมโหสถ     
ข.   พระมหาชนก  
ค.   พระเวสสันดร     
ง.   พระสุวรรณสาม

๘. พระปุณณมันตานีบุตร มีความสำคัญต่อพระอานนท์อย่างไร  
ก.   เป็นผู้ชักนำให้พระอานนท์เข้าบวชในพระพุทธศาสนา  
ข.   เป็นผู้เสนอชื่อพระอานนท์ให้เป็นพระสาวกอุปฐากพระพุทธเจ้า  
ค.   พระอานนท์ให้ความเคารพยกย่องว่า เป็นผู้ชี้แนะให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์  
ง.   พระอานนท์ได้ฟังโอวาทของท่านแล้ว ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน

๙. เพราะเหตุใดในการทำสังคายนาพระธรรมวินัย หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานในครั้งนั้นจำเป็นต้องให้
       เพราะอานนท์เข้าร่วมประชุมด้วย  
ก.   เพราะเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรู้ดี  
ข.   เพราะท่านเป็นพระญาติที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุด
ค.   เพราะเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน  
ง.   เพราะท่านเป็นพุทธสาวกที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธองค์ ได้ฟังธรรมและจดจำได้มากกว่าพระสาวกอื่น ๆ

๑๐. พระอานนท์บรรลุพระอรหันตผลในลักษณะอิริยาบถใด  
ก.  ระหว่างท่ายืนกับท่าเดิน    
ข.  ระหว่างท่านอนกับท่านั่ง  
ค.  ระหว่างอิริยาบถทั้งสี่    
ง.   พ้นจากอิริยาบถทั้งสี่

๑๑.เงื่อนไขที่พระอานนท์ได้ขอจากพระพุทธเจ้าก่อนรับหน้าที่เป็นพุทธอุปฐากประจำของพระพุทธเจ้าที่ว่า
  "ถ้าท่านสงสัยเรื่องใด ต้องให้เข้าเฝ้าซักถามให้หายข้อสงสัยทันที" แสดงถึงคุณธรรมอันเป็นแบบอย่าง   ในเรื่องใด  
ก.  เป็นผู้มีสติเสมอ     
ข.  เป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่ง  
ค.  เป็นผู้มีความเพียรพยายาม   
ง.   เป็นผู้มีหลักในการจำพุทธวจนะ

๑๒. การที่พระอานนท์ได้ช่วยเหลือให้นางปชาบดีโคตมีรับประทานอนุญาตจากพระพุทธเจ้า ให้บวชเป็น
      ภิกษุณี แสดงถึงคุณธรรมข้อใดของพระอานนท์  
ก.   เป็นผู้มองการณ์ไกล    
ข.   เป็นผู้มีความเพียรพยายามอย่างยิ่ง  
ค.   เป็นผู้รู้จักกาลเทศะอย่างยิ่ง   
ง.   เป็นผู้มีเมตตากรุณาอย่างยิ่ง

๑๓. พระปฏาจาราเถรี ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในเรื่องใด  
ก.   เป็นผู้มีสติ     
ข.  เป็นผู้ใฝ่รู้  
ค.  เป็นผู้มีความเพียร    
ง.  เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย

๑๔.  เมื่อนางปฏาจาราเถรี สูญเสียสามี บุตร บิดามารดา และพี่ชาย ทำให้นางมีอาการคลุ้มคลั่งและเข้าไปยัง
       พระเชตวันมหาวรวิหาร ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาอยู่นั้น แสดงว่านางขาดคุณธรรมใด  
ก.   วินัย      
ข.   ความอดทน  
ค.   สติสัมปชัญญะ     
ง.    ความละอายต่อบาป

๑๕. พระปฏาจาราเถรีได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในเรื่องใดที่มีส่วนทำให้ท่านบรรลุพระอรหันต์  
ก.   อริยสัจ ๔     
ข.   อิทธิบาท ๔  
ค.   ฆราวาสธรรม ๗     
ง.    ความเกิดดับแห่งเบญจขันธ์

๑๖. เหตุใดพระปฏาจาราเถรี จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้แนะนำทางชีวิตที่ดี  
ก.   เพราะท่านบวชมาหลายปี  
ข.   เพราะท่านมีประสบการณ์ชีวิตที่มากทั้งความทุกข์และความสุข  
ค.   เพราะพระพุทธเจ้ายกย่องท่านว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุณีรูปอื่น  
ง.   เพราะท่านเป็นผู้มีความอุตสาหะ วิริยะในการศึกษาพระธรรมวินัย

๑๗. การที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีให้โอวาท ๑๐ ข้อ แก่นางจูฬสุภัททาก่อนส่งตัวไปอยู่กับตระกูลของสามีด้วย เหตุผลในข้อใด  
ก. เพื่อให้นางจูฬสุภัททารู้จักหน้าที่ของสะใภ้ที่ดี  
ข. เพื่อให้นางจูฬสุภัททาอยู่กับตระกูลของสามีอย่างปกติสุข  
ค. เพื่อให้นางจูฬสุภัททารู้จักหน้าที่ของสะใภ้ที่ดีของตระกูล  
ง. เพื่อให้นางจูฬสุภัททาเห็นความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

๑๘. นางจูฬสุภัททาเป็นพุทธสาวิกาตัวอย่างในการเผยแผ่คำสอนพระพุทธศาสนาอย่างไร  
ก. ชักนำบิดาสามีและผู้อื่นเข้ามายอมรับและนับถือพระพุทธศาสนา  
ข. ยินดีและยอมรับโอวาท ๑๐ ประการ จากบิดามารดามาปฏิบัติตาม  
ค. กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของสามี  
ง. ปฏิบัติตนตามคำสอนของบิดามารดาด้วยการนำหลักธรรมมาเป็นแนวทาง
 
๑๙. นายสุมนมาลาการ ได้ถวายสิ่งใดเป็นพุทธบูชา เมื่อพบพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพร้อม พระภิกษุสงฆ์
 ก. อาหาร  
ข. ดอกไม้  
ค. สิ่งของ  
ง. ปัจจัย ๔
๒๐. คำกล่าวที่ว่า นายสุมนมาลาการสละชีวิตบูชาพระพุทธเจ้า มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด  
ก. สิ่งของที่ถวายแก่พระพุทธเจ้ามีความสำคัญเท่าชีวิต  
ข. นายสุมนมาลาการให้คำสาบานว่าจะสละชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า  
ค. การถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาโดยไม่คำนึงว่า จะถูกพระราชาลงอาญา  
ง. นายสุมนมาลาการจะต้องถูกลงโทษจากการกระทำความผิดต่อพระพุทธเจ้า

๒๑. ความคิดของนายสุมนมาลาการในข้อใดจัดว่า รู้จักคิดโดยใช้โยนิโสมนสิการ  
ก. คิดถึงหน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติต่อพระราชาอย่างเคร่งครัด  
ข. คิดถึงความสำคัญของการทำบุญกับผลที่ได้รับจะต้องคุ้มค่าเพียงพอ  
ค. คิดว่าผู้ที่ทำบุญทำทานเสมอชีวิต ย่อมประสบความก้าวหน้า และความสุข  
ง. คิดทำงานด้วยความตั้งใจเพื่อจะได้รับบำเหน็จความดีความชอบจากพระราชา

 ๒๒.ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เสด็จประพาสยุโรปพระองค์ได้เสด็จไปถวายคำปฏิญาณต่อที่
       ประชุมสงฆ์ สอดคล้องกับคุณธรรมข้อใด  
ก. ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี  
ข. ทรงเป็นอุบาสกที่เคร่งครัด  
ค. ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่ง  
ง. ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา

 ๒๓.  พระราชกรณียกิจในข้อใดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ที่แสดงว่าทรงเป็นตัวอย่างในด้านการ
        ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  
ก. ทรงมีศรัทธาอย่างแน่วแน่ในพระพุทธศาสนา  
ข. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดการศึกษาแบบใหม่  
ค. ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์  
ง. ทรงตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์สามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญสให้อุปสมบทเป็นนาคหลวง 

๒๔. พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นพระที่มีคุณลักษณะในข้อใด  
ก. พระผู้ที่มีการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย  
ข. พระผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย  
ค. พระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีเทคนิคการสอนอย่างยอดเยี่ยม  
ง. พระนักเทศน์ที่สอนชาวพุทธให้เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

๒๕. แก่นคำสอนของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ที่เน้นย้ำเป็นพิเศษคือข้อใด   
ก. ศีล สมาธิ  
ข. ปัญญา สติ  
ค. อโลภะ อโทสะ  
ง. สติ ละทิฐิมานะ

๒๖.  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้สร้างความก้าวหน้าในด้านใดให้แก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มากที่สุด  
ก. งานปกครอง   
ข. งานธุรการและวิชาการ  
ค. งานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน   
ง.   งานด้านเทคนิควิธีการเทศนาสั่งสอนธรรมะ

๒๗.   พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) สามารถสอนพระพุทธศาสนาและแต่งตำราภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
         ทั้งที่ท่านไม่เคยไปเรียนในต่างประเทศ แสดงถึงคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่านในข้อใด  
ก. เป็นผู้มีความพยายาม   
ข. เป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน  
ค. เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ   
ง.  เป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองและฝึกฝนอย่างดีเยี่ยม

 ๒๘. ผลงานสำคัญของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ คือข้อใด  
ก. ได้สร้างวัดที่พุทธคยา  
ข. เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป  
ค. ฟื้นฟูพุทธคยาและพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม  
ง. เรียบเรียงตำราเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ

๒๙. การกระทำของท่านอนาคาริก ธรรมปาละ ข้อใดที่แสดงถึงการเป็นผู้มีความมุ่งมั่นสูงมาก  
ก. เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมมหาโพธิ์  
ข. การส่งเสริมภิกษุชาวศรีลังกาไปประจำที่พุทธคยา  
ค. การเดินทางไปอินเดียเพื่อนมัสการสังเวชนียสถาน  
ง. การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย และการเริ่มต้นฟื้นฟูเจดีย์พุทธคยา

๓๐. การศึกษาเรื่อง มหาชนกชาดก ทำให้ได้แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับธรรมะข้อใด  
ก. ความเสียสละ ความซื่อสัตย์  
ข. ความซื่อสัตย์ ความอดทนอดกลั้น  
ค. ความกตัญญูกตเวที ความเสียสละ  
ง. ความเพียรพยายาม ความอดทน มีโยนิโสมนสิการ

ไม่มีฌฉลยหรอ ??

ไม่มีเฉลยหรอค่ะ

ดีเลย

มีเฉลยหมครับ

ขอเฉลยหน่อยคับ

มีเฉลยป่าวครับ

ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์