แบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมพระพุทธศาสนา

รูปภาพของ mwksaipin

แบบทดสอบการเรียนรู้ 

เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา


คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

๑.   “พระสงฆ์ในปัจจุบันได้ช่วยเหลือชาวบ้านในด้านการประกอบอาชีพและการรักษาพยาบาล” ข้อความ
       ดังกล่าวสอดคล้องกับคุณค่าของพระสงฆ์ในข้อใด  
ก.  พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา  
ข.  พระสงฆ์เป็นผู้อนุเคราะห์ชาวบ้าน  
ค.  พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ   
ง.  พระสงฆ์เป็นตัวอย่างของชีวิตแบบพุทธ

 ๒.  หน้าที่หลักของพระสงฆ์ที่สำคัญที่สุดคือข้อใด  
ก. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจหลักธรรม   
ข. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธสาวก  
ค. ศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
ง. อบรมสั่งสอนประชาชนและประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

 ๓. “เมื่อสายใจรู้ข่าวการเจ็บป่วยของมารดา เธอคิดว่ามารดาคงจะอยู่กับเธออีกไม่นาน ดังนั้นเธอจึงร้องไห้
       คร่ำครวญด้วยความเสียใจ” การกระทำของสายใจสอดคล้องกับข้อใด  
ก.   รูปขันธ์      
ข.   สังขารขันธ์  
ค.   สัญญาขันธ์     
ง.   วิญญาณขันธ์

 ๔. ข้อใดจัดเป็นโสภณสาธารณเจตสิก  
ก. วิริยะ ฉันทะ     
ข.   เวทนา สัญญา  
ค. สติ หิริโอตัปปะ     
ง.   กรุณา สัมมาวาจา

 ๕.  “เมื่อสิ่งนี้มี                สิ่งนี้จึงมี  

       เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น        สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ...”   ข้อความดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมใด  
ก.   ขันธ์ ๕  
ข.   นิวรณ์ ๕  
ค.   จิต - เจตสิก  
ง.   ปฏิจจสมุปบาท

๖. “การได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส รู้ความนึกคิดที่มีอยู่ในใจ” เป็นองค์ประกอบของ
      ปฏิจจสมุปบาทในข้อใด  
ก.    สังขาร  
ข.    นามรูป  
ค.   วิญญาณ  
ง.   อวิชชา

 ๗. อุปาทาน ตามหลักปฏิจจสมุปบาทหมายความว่าอย่างไร  
ก. ความยึดมั่นถือมั่น    
ข.   ความทะยานอยาก  
ค. การเชื่อหรือรับรู้โลกภายนอก   
ง.   การปรุงแต่ง การจงใจ การตัดสินใจ

๘. “ธวัชชัย นั่งอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ แต่เขาอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง เพราะคิดถึงเรื่องที่เพื่อนนัด
        หมายให้ไปทัศนศึกษาในเดือนหน้า” ธวัชชัยเกิดมีนิวรณ์ในเรื่องใดที่ขัดขวางการอ่านหนังสือ  
ก. กามฉันท์     
ข.   พยาบาท  
ค. วิจิกิจฉา      
ง.   อุทธัจจกุกกุจจะ

 ๙. ธวัชชัยจะต้องปฏิบัติตนตามข้อใดจึงจะสามารถดับนิวรณ์ได้  
ก. ทำใจให้เป็นสมาธิ    
ข.   คิดพิจารณาให้รอบคอบ  
ค. เจริญเมตตา แผ่ความรัก    
ง.   ปลุกใจให้เกิดความขยัน

๑๐. ใบตองมีความภูมิใจที่ใครๆ ชมว่าเธอสวย ดังนั้นเธอจึงแต่งตัวให้สวยงามอยู่ตลอดเวลา การกระทำของ
        ใบตองจัดอยู่ในอุปาทานข้อใด  
ก. กามุปาทาน     
ข.  ทิฏฐุปาทาน  
ค. สีลัพพตุปาทาน     
ง.  อัตตวาทุปาทาน

 ๑๑. ข้อความเกี่ยวกับการบรรลุนิพพานข้อใดถูกต้อง  
ก. ผู้ที่สามารถถึงขั้นนิพพานนั้นจะต้องสิ้นชีวิต  
ข. ผู้ที่ปฏิบัติตนตามมรรคมีองค์ ๘ ได้ย่อมบรรลุนิพพาน  
ค. ผู้ที่สามารถดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเรียกว่าได้บรรลุนิพพาน
 ง. ผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัดจะสามารถบรรลุนิพพานได้

 ๑๒. กลุ่มบุคคลที่ตัดสินใจทำการใดๆ ลงไปโดยถือความถูกต้องเป็นใหญ่นั้น สอดคล้องกับอธิปไตยข้อใด  
ก. โลกาธิปไตย     
ข.   ประชาธิปไตย  
ค. ธรรมาธิปไตย     
ง.   อัตตาธิปไตย
 
๑๓. การแข่งขันกีฬาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับจังหวัดในปีการศึกษานี้ปรากฏว่า โรงเรียนฟ้าใสได้รับ
       รางวัลชนะเลิศหลายประเภท เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ขบวนพาเหรด แสดงว่านักเรียนโรงเรียนฟ้าใส
        มีคุณธรรมข้อใดเด่นชัดที่สุด  
ก. มงคล ๓๘ 
ข.   อุปาทาน  
ค.   อธิปไตย ๓  
ง.   สาราณียธรรม ๖

 ๑๔. บุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าห้องเรียน จะต้องรู้จักปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด  
ก. อธิปไตย ๓     
ข.   สาราณียธรรม ๖  
ค. ปฏิจจสมุปบาท     
ง.   ทศพิธราชธรรม ๑๐

 ๑๕. ถึงแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะนำของขวัญมาให้ทิชาอยู่เสมอ แต่ทิชาก็มักจะปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแสดงว่า 
ทิชาปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด  
ก. ตปะ  
ข.   มัททวะ  
ค.   อวิหิงสา  
ง.   ปริจจาคะ

 ๑๖. กล้าได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน เขาจึงต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาโรงเรียน ถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะ
        ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆ ค่อนข้างน้อย แต่เขาไม่แสดงอาการฉุนเฉียว เขาจะแสดงความสุภาพต่อ
        ทุกคน การกระทำของกล้าสอดคล้องกับหลักธรรมใด  
ก. ทาน ศีล ปริจจาคะ    
ข.   มัททวะ ตปะ อักโกธะ  
ค. อวิหิงสา ตปะ ทาน    
ง.   ขันติ อักโกธะ มัททวะ

 ๑๗. ข้อใดคือความหมายของวิปัสสนาญาณ ๙  
ก. ความรู้ภาคทฤษฎีของการทำสมาธิ  
ข. การฝึกสมาธิในภาคปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ  
ค. การรักษาจิตให้เกิดความบริสุทธิ์หรือความหมดจด   
ง. ความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

 ๑๘. ข้อใดคือการเข้าถึงญาณทัสสนะเป็นการบรรลุที่หมายสูงสุดของพระศาสนา  
ก. สีลสุทธิ      
ข.   จิตตวิสุทธิ  
ค. วิปัสสนาญาณ ๙     
ง.   ญาณทัสสนวิสุทธิ

 ๑๙. การทำความเพียรระวังอกุศลที่ยังมิเกิดมิให้เกิดขึ้น คือข้อใด  
ก. สังวรปธาน 
ข.   มหานปธาน  
ค.   ภาวนาปธาน  
ง.   อนุรักขปธาน
 ๒๐. การทำความเพียรน้อยเกินไปนั้นสิ่งที่ตามมา คือข้อใด  
ก. ความอดทน 
ข.   ความฟุ้งซ่าน  
ค.   ความเกียจคร้าน 
ง.   ความเบื่อหน่าย

๒๑. พรหมจรรย์ในข้อใดจัดเป็นพรหมจรรย์ขั้นต้น  
ก. รักษาศีล ๕     
ข.   ทำความเพียร  
ค. บำเพ็ญไตรสิกขา     
ง.   แผ่เมตตาสัตว์ทั่วไป

 ๒๒. ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมใดครบถ้วนจะได้เห็นอริยสัจ  
ก. ศีล ๕       
ข.   นิโรธ  
ค. อุโบสถศีล     
ง.   มรรคมีองค์ ๘

 ๒๓. ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา องค์ประกอบของมนุษย์คือข้อใด  
ก. ขันธ์ ๕      
ข.   รูปขันธ์  
ค. อายตนะ      
ง.   วิญญาณ

 ๒๔. ข้อใดจัดเป็นอายตนะภายใน  
ก. ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ   
ข. รูป เสียง กลิ่น รส โยฏฐัพพะ  
ค. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   
ง. อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม ธรรมนิยาม

 ๒๕. “ก้านพูดจาทักทายแก้ว แต่แก้วหน้าบึ้งไม่พูดตอบทำให้ก้านกลุ้มใจมาก” ข้อความดังกล่าว สอดคล้อง
        กับข้อใด  
ก. ชาติ  
ข.   ผัสสะ  
ค.   ตัณหา  
ง.   อวิชชา

 ๒๖. ข้อใดคือสิ่งที่กีดกั้นจิตมิให้บรรลุความดี  
ก. นิวรณ์ ๕ 
ข.   สมุทัย  
ค.   กุศลมูล  
ง.   อุปาทาน ๔

 ๒๗. ผู้ที่บรรลุนิพพานย่อมมีความเข้าใจชัดเจนในเรื่องใด  
ก. มงคล - ธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ  
ข. สัจธรรม - เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง  
ค. อุปาทาน - ความยึดมั่นที่เกิดจากกิเลส ตัณหา อุปาทาน  
ง. ธรรมนิยาม – กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลาย

 ๒๘. เมื่อเกิดคลื่นยักษ์สึนามิทำความเสียหายให้ภาคใต้ของประเทศไทยนั้น ประชาชนจากทั่วโลกต่างก็ได้
          เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลักษณะต่าง ๆ การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมใด  
ก. ขันธ์ ๕      
ข.   อุปาทาน ๔  
ค. สาราณียธรรม ๖     
ง.   ทศพิธราชธรรม ๑๐

 ๒๙. เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ คือข้อใด  
ก. ตัณหา      
ข.   ความไม่รู้  
ค. ความลำบาก     
ง.   ความเห็นแก่ตัว
 ๓๐. ทนงพูดจาดูหมิ่นอำนาจว่าจนแล้วไม่เจียมตัว ทำให้อำนาจโกรธและคิดหาทางโต้ตอบ ถ้านักเรียน
       เป็นเพื่อนของอำนาจจะแนะนำเขาอย่างไร  
ก. ทำจิตให้เป็นสมาธิ
ข. คิดหาทางโต้ตอบด้วยความสงบ  
ค. พยายามหาเหตุผลที่ทนงพูดจาดูหมิ่นอำนาจ  
ง. แผ่เมตตา แผ่ความรัก และปรารถนาดีไปยังทนง

รบกวนขออเฉลยข้อสอบชุดนี้หน่อยค่ะ

 

กราบงามๆๆ เจ้าค่ะ

อยากได้เฉลยข้อสอบอ่ะ
ทำงัยดีข๊ะ

รูปภาพของ mwk6428

โอ้วโหว ครู ค่ะ

 

 

ซู้ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยอดค่ะ

 

 

 

กอบจนตาลายเลย

 

 

ขอบคุณค่ะ Smile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์