รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ทักษะการเขียนเรียงร้อยถ้อยคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ทักษะการเขียนเรียงร้อยถ้อยคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปรางค์
ผู้ศึกษา นางฉวีเพ็ญ ณ น่าน
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ชุด ทักษะการเขียนเรียงร้อยถ้อยคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด ทักษะการเขียนเรียงร้อยถ้อยคำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้จากการสุ่มอย่างเจาะจง จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการเรียนชุด ทักษะการเขียนเรียงร้อยถ้อยคำ จำนวน 5 เล่ม ได้แก่ คำขวัญไพเราะเพราะพริ้ง การเขียนรายงานดีมีลีลา กลอนสุภาพคล้องจองคล้องใจ การเขียนเรียงความนำสู่สร้างสรรค์ และการเขียนย่อความให้คล่องต้องฝึกฝน ใช้เวลาในการศึกษาจำนวน 20 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2551
ผลการศึกษา พบว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุด ทักษะการเขียนเรียงร้อยถ้อยคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเอกสารประกอบการเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบด้วยค่า t-test พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด ทักษะการเขียนเรียงร้อยถ้อยคำ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 113 คน กำลังออนไลน์