การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคำบง รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101 เรื่อง การบวก
บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนบ้านคำบง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 1) เพื่อผลิตและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 
โรงเรียนบ้านคำบง รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101   เรื่อง
การบวก ลบ จำนวนเต็ม,
การคูณ หาร จำนวนเต็ม
และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2551  โรงเรียนบ้านคำบง รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ค 31101 เรื่อง  การบวก ลบ จำนวนเต็ม,
การคูณ หาร
จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม
 โดยใช้บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านคำบง   ที่มีต่อการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์
รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ค 31101 เรื่อง
การบวก ลบ จำนวนเต็ม,
การคูณ หาร จำนวนเต็ม และการบวก ลบ คูณ หาร
จำนวนเต็ม
 

                กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนบ้านบ้านคำบง

ภาคเรียนที่
1  ปีการศึกษา
2551 จำนวน
46   คน  
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็ม,
การคูณ หาร
จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม
 ซึ่งผู้สร้างได้ศึกษาตามจุดประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร
ผ่านการหาค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น 
จำนวน 3 เรื่องๆ ละ  
20  ข้อ   บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ค 31101 
เรื่อง  การบวก ลบ จำนวนเต็ม,
การคูณ หาร
จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม
 แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์  จำนวน  8  ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (

) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)
สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์  สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบที  (
t -test  Dependent) และ การหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคณิตศาสตร์

ออนไลน์
ผลการศึกษา  พบว่า

                    1)  ประสิทธิภาพของบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านคำบง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ค 31101 

 เรื่อง  การบวก
ลบ จำนวนเต็ม,
การคูณ
หาร จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม
 ระหว่างการใช้และภายหลังการใช้บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์
เสร็จสิ้นแล้ว   มีประสิทธิภาพ

(E
1
/ E2)   81.28/93.05

2)   การเปรียบเทียบ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
รวมทุกเรื่อง

มีความก้าวหน้า
+2.35 (ผลต่างระหว่างก่อนเรียน  16.26  คะแนน 
หลังเรียน 18.61  คะแนน

จากคะแนนเต็ม  20 
คะแนน) และเมื่อพิจารณาทุกเรื่อง  มีความก้าวหน้า
อยู่ระหว่าง + 2.13

ถึง + 2.50  และ การเปรียบเทียบ
โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคะแนนเต็ม 20

คะแนน
 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.26 คะแนน
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  18.61  คะแนน 
ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  นั่นคือ 
บทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

         3) 
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2551

โรงเรียนบ้านคำบง
ที่มีต่อบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 31101      เรื่อง  การบวก
ลบ จำนวนเต็ม,
การคูณ
หาร จำนวนเต็ม และ การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม
  รวมทุกเรื่อง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (

=
4.54)
เมื่อพิจารณาในแต่ละเรื่องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน (

มีค่าระหว่าง 4.50 – 4.58)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์