รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนวีซีดี เรื่อง คุกกี้ รายวิชา ง40223 ขนมเตาอบ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

               บทคัดย่อ                          การสร้างและพัฒนาบทเรียนวีซีดี เรื่อง คุกกี้ รายวิชา ง ขนมเตาอบ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีซีดี เรื่อง คุกกี้ รายวิชา ง 40223ขนมเตาอบ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนวีซีดี เรื่อง คุกกี้ รายวิชา ง40223 ขนมเตาอบ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนวีซีดีระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนวีซีดี เรื่อง คุกกี้ รายวิชา ง40223 ขนมเตาอบ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2551 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ทีเรียนรายวิชา ง40223 ขนมเตาอบ 1  จำนวน 40 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย บทเรียนวีซีดี3 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คุกกี้รายวิชา ง40223 ขนมเตาอบ1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  แบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนวีซีดี เรื่อง คุกกี้ รายวิชา ง40223 ขนมเตาอบ1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จากการนำเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างพบว่าบทเรียนวีซีดีเรื่อง คุกกี้ รายวิชา ง40223 ขนมเตาอบ1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.27/80.17 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (80/80) นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนวีซีดี เรื่อง คุกกี้ รายวิชา ง40223 ขนมเตาอบ 1        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.01 นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน วีซีดี เรื่อง คุกกี้ รายวิชา ง40223 ขนมเตาอบ1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนมีเจตคติต่อการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และบทเรียนวีซีดี มีคุณภาพในระดับดีมาก 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 110 คน กำลังออนไลน์