รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

ชื่อเรื่อง                              รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป                                             เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย รายวิชา ท32101ภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยา           ผู้ศึกษาค้นคว้า    นายณรงค์  อรุณเจริญสุขปีการศึกษา   2551 บทคัดย่อ        การพัฒนาการเรียนการสอนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต1  ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2551  จำนวน  35  คน  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง   โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนคละกัน คือ ระดับเก่ง  ปานกลาง และอ่อน  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  คือ 1)  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน   3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย    วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และเปรียบเทียบผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้  t – test                                 ผลการพัฒนาพบว่า  1 ) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   85.00 / 82.85          2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่เรียนโดยใช้สำเร็จรูปเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยแตกต่างกันโดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป อยู่ในระดับมาก  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์