รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนางสาวบุปผา ไทยกิ่ง

 บทคัดย่อ                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์      เพื่อสร้างและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80      ศึกษาผลการใช้และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่  1            ปีการศึกษา   2550   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม     จำนวน  1   ห้องเรียน   ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  โดยวิธีจับฉลาก  ได้นักเรียนห้อง  4/2   จำนวน  40   คน                    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย  1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  จำนวน  30   ข้อ  ที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.40-0.65  ค่าดัชนีจำแนกบี  อยู่ระหว่าง  0.23-0.95   และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88    3)  แบบวัดดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  โดยผู้เชี่ยวชาญ  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม                 ผลการศึกษาครั้งนี้  พบว่า                         1.    คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.27/80.74  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้  คือ 80/80                        2.    คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  สูงกว่าก่อนเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                           3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   รายวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม   โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 96 คน กำลังออนไลน์