อภิมหึมา...เครือข่ายคอมพิวเตอร์

   เพื่อการติดต่อสื่อสาร

          เป็นการติดต่อเพื่อการส่ง – รับข้อมูล การสื่อสารอาจเป็นระหว่างบุคคลกับบุคคล
บุคคลกับระบบงาน หรือระบบงานกับระบบงานด้วยกันเองก็ได้ สำหรับข้อมูลข่าวสารที่จะ
แลกเปลี่ยนกันก็อาจแตกต่างกัน
          การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลอาจเป็นการสนทนาทางอิเล็กทรอนิกส์ระว่างคู่สนทนา
เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน
          การติดต่อระหว่างบุคคลกับระบบงาน อาจอยู่ในลักษณะที่ผู้ใช้ร้องขอไปยังฐานข้อมูลลูกค้า
ในธุรกิจเพื่อตรวจสอบข้อมูลในการส่งของไปให้ลูกค้า
          ส่วนการติดต่อในลักษณะการทำงานกับการทำงานนั้น อาจเป็นการถ่านโอนแฟ้มข้อมูล
จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง

    เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

          เป็นการใช้แฟ้มข้อมูล เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ความจำภายนอก เครื่องโทรสาร โมเด็ม
หรือทรัพยากรอื่น ๆ ทางฮาร์ดแวร์ร่วมกัน เช่น การพิมพ์ร่วมกัน ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถส่ง
ผลลัพธ์ไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์เดียวกัน ส่วนการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันนั้น ผู้ใช้สองหรือสามคน
สามารถใช้แฟ้มข้อมูลเดียวกันได้

    เพื่อการทำงานเป็นกลุ่ม
 
          เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้กลุ่มของผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมกันปฏิบัติงานได้
เป็นการทำงานเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า กรุ๊ปแวร์ (Groupware) ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มจะทำให้
ทุก ๆ แผนกประสานงานกันได้รวดเร็วและงานมีคุณภาพดี
 
    เพื่อการควบคุมการบริหาร

          องค์กรสามารถสร้างมาตรฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ได้
การติดตั้งโปรแกรมการประยุกต์ใช้ไว้ที่คอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการคอมพิวเตอร์ตัวอื่น ๆ ได้
ทำให้เกิดมาตรฐานของระบบงานร่วมกัน และสามารถขจัดปัญหาความเข้ากันไม่ได้ของโปรแกรม
ที่ต่างรุ่นกัน ทำให้การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันทำได้ง่ายขึ้น
          นอกจากนี้ระบบเครือข่ายยังช่วยในการควบคุมปัญหาใหญ่อึกอย่างหนึ่งก็คือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ฝังตัวเองอยู่กับแฟ้ม อยู่กับหน่วยความจำหรืออยู่ในดิสก์ การใช้คอมพิวเตอร์
ที่ไม่มีดิสก์และโปรแกรมการตรวจดักไวรัสก่อนการใช้งานจะทำให้สามารถลดปัญหานี้ได้

    เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

          ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกันได้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่ลดลงขององค์กร
และถ้าผู้ใช้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์ร่วมกันได้ ความต้องการฮาร์ดแวร์ก็จะลดลงหมายถึงค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ลดลงด้วย ความคุ้มค่านี้อาจดูจากความสามารถของผู้ใช้ในการสื่อสารและการ  ปรับปรุงผลงานในการปฏิบัติงาน เช่น การลดงานกระดาษ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับเปลี่ยนสำนักงานที่ใช้กระดาษเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลดปริมาณกระดาษลงไปได้มาก และที่เห็นได้ชุดอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถลดเวลาแระแรงงาน เช่น แรงงานของพนักงานเดินหนังสือ เวลาในการเดินทาง เป็นต้น

 

 

สร้างโดย: 
ครูศิริภัสสร และ เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์