รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน- การเขียนคำที่เป็นสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึก
ชื่อเรื่อง  
       รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน-
การเขียนคำที่เป็นสระลดรูปและเปลี่ยนรูป

               
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน       นางชไมพร  พึ่งอิ่ม  ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สังกัด             โรงเรียนวัดแพรกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ปีการศึกษา  2551

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้าง เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะการอ่าน- การเขียน

คำที่เป็นสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน
-
การเขียนคำที่เป็นสระลดรูปและเปลี่ยนรูป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนวัดแพรกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ซึ่งได้มาจาก
การคัดเลือกแบบเจาะจง
(
Purposive
Sampling) มีจำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาค้นคว้าทั้งสิ้น 39 คน ในการทดลองครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ
One Group Pretest – Posttest
Design
สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่

ชุดฝึกทักษะการอ่าน
- การเขียนคำที่เป็นสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ทั้งหมดจำนวน 8 เล่ม
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ก่อนเรียนและหลังเรียน) จำนวน 30 ข้อ มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน

และค่าสถิติการทดสอบค่าที (
t-test Dependent Samples)

                    ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1)
ชุดฝึกทักษะการอ่าน

- การเขียนคำที่เป็นสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
89.03/86.51  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
ชุดฝึกทักษะการอ่าน
- การเขียนคำ
ที่เป็นสระลดรูปและเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่า
ก่อนเรียนด้วย
ชุดฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์