25 พฤศจิกายน วันมหาธีรราชเจ้า

รูปภาพของ sss27480

         

 

 

 

           วันมหาธีรราชเจ้า ตรงกับสมัยของสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มการลูกเสือเป็นครั้งแรก ปัจจุบัน

ได้มีกิจกรรมลูกเสือ และกองเสือป่า เพื่อใช้เป็นกำลังของทหาร และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่น มีการริเริ่ม

ใช้นามสกุล คำนำหน้า นาย นางสาวขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาได้มีการใช้ธงรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลาง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเห็นว่า ประเทศไทยควรจะมี ธงประจำชาติ พระองค์จึงทรงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติ และทรงดำเนินงานด้านการประปา ต่อจาก

พระ ราชบิดา รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้มีการสร้างโรงพยาบาล ทรงฝึกให้ประชาชนได้รู้จักการออมทรัพย์ โดยจัดตั้งธนาคารออมสิน

และ ประกาศกฏมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ ทรงมีพระราชนิพนธ์หนังสือไทย ทรงเป็นบุรุษหนังสือไทย หนังสือพิมพ์ นัก

ปกครอง นักการศึกษา และ นักศาสนาด้วย และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เสมอภาคทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจาก

การส่งทหารเข้าร่วมสงคราม จนพระองค์ได้ถูก ขนานนามว่า " สมเด็จวันมหาธีรราชเจ้า ตรงกับสมัยของสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

          รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้ที่ริเริ่มการลูกเสือเป็นครั้งแรก ปัจจุบันได้มีกิจกรรมลูกเสือ และกองเสือป่า เพื่อใช้เป็นกำลังของทหาร และ

ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่น มีการริเริ่มใช้นามสกุล คำนำหน้า นาย นางสาวขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมาได้มีการใช้

ธงรูปช้างเผือกอยู่ตรงกลาง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า ประเทศไทยควรจะมี ธงประจำชาติ พระองค์จึงทรงใช้ธง

ไตรรงค์เป็นธงประจำชาติ และทรงดำเนินงานด้านการประปา ต่อจากพระ ราชบิดา รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้มีการสร้างโรงพยาบาล

ทรงฝึกให้ประชาชนได้รู้จักการออมทรัพย์ โดยจัดตั้งธนาคารออมสิน และ ประกาศกฏมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ ทรงมีพระราช

นิพนธ์หนังสือไทย ทรงเป็นบุรุษหนังสือไทย หนังสือพิมพ์ นักปกครอง นักการศึกษา และ นักศาสนาด้วย และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1

ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เสมอภาคทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งทหารเข้าร่วมสงคราม จนพระองค์ได้ถูก ขนานนามว่า " สมเด็จ

มหาธีรราชเจ้า " พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ชาวไทย จึงถือว่าเป็นวันมหาธีรราชเจ้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.geocities.com/tumniumthai/m_childtiger.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์