รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

รูปภาพของ ssspoonsak

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์


รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์

  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

1. หมายเลขการสมัคร 2078
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
     2. นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42790

2. หมายเลขการสมัคร 2094
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
     2. นางสาวธนภรณ์ เตชะมหพันธ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42806

3. หมายเลขการสมัคร 2098
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์
     2. นางสาวอานิสา สอนพงษ์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42647

4. หมายเลขการสมัคร 2123
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาววณิชชา จุปิติ 
     2. นางสาวอนุสรา สังข์จันทร์ 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/42963

5. หมายเลขการสมัคร 2126
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. น