กรด เบส น่ารู้ ^___^

                 

                    pH   ของสารละลาย

                                ในสารละลายกรดหรือเบสจะมีทั้ง H3O+ และ OH-  อยู่ในปริมาณที่แตกต่างกัน การบอกความเป็นกรด

                   เป็นเบสของสารละลายโดยใช้ความเข้มข้นของ H3O+ หรือ OH-  มักเกิดความผิดพลาดได้ง่ายเพราะสารละลาย

                   มักมีความเข้มข้นของ H3O+ หรือ OH- น้อย ดังนั้นในปี ค.ศ. 1909 นักเคมีชาวสวีเดนชื่อ ซอเรสซัน (Sorensen)  

                   ได้เสนอให้บอกความเป็นกรด-เบสของสารละลายในรูปมาตราส่วน   pH  ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า  puissance d,

                   hydrogine แปลว่า กำลังของไฮโดรเจน (power of hydrogen)  โดยกำหนดว่า

                   เมื่อความเข้มข้นของ   H3O  มีหน่วยเป็น  mol/dm3  หรือ  Molar

                   ในสารละลายที่เป็นกลาง   [H3O+]    =    [OH-]  =    1.0 x 10-7 mol/dm3

                   ดังนั้น  หา  pH  ของสารละลายได้ดังนี้     pH   =  - log[H3O+]
       
                                                                             =  - log 1.0 x 10-7
      
                                                                             =  - (log 1.0 – 7log10)
      
                                                                             =  0 + 7  = 7
 
                   นั่นคือสารละลายที่เป็นกลางมี    pH   =   7

                                 ค่า pH ที่ใช้ระบุความเป็นกรดหรือเบสของสารละลาย สรุปได้ดังนี้

                      สารละลายกรด มี [H3O+] มากกว่า 1.0 x 10-7 mol/dm3 ดังนั้น pH<7.00

                      สารละลายที่เป็นกลาง มี [H3O+] เท่ากับ 1.0 x 10-7 mol/dm3 ดังนั้น pH = 7.00

                      สารละลายเบส มี [H3O+] น้อยกว่า 1.0 x 10-7 mol/dm3 ดังนั้น pH>7.00

                   นอกจากนี้สามารถบอกความเป็นกรด-เบสของสารละลายในรูปความเข้มข้นของ OH ก็ได้ โดยค่า pOH

                   ค่า pOH ใช้บอกความความเป็นกรด-เบสของสารละลายเจือจางได้เช่นเดียวกับค่า pH ซึ่งค่า pOH จะขึ้นอยู่กับ

                   ความเข้มข้นของ OH- โดยกำหนดความสัมพันธ์ดังนี้

 

                    ตัวอย่างการคำนวณค่า pOH  สารละลาย NaOH เข้มข้น 0.01 โมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มี pH เท่าใด

                    วิธีทำ               NaOH (aq)    ------------->   Na+ (aq) + OH- (aq)

                                        0.01 mol/dm3                                        0.01 mol/dm3

                                                                                            = 1 x 10-2 mol/dm3

                                                    pOH     =       -log[OH-]

                                                               =       -log 1x10-2 mol/dm3

                                                               =       2log10-log1

                                                               =       2-0

                                                    pOH     =       2

                   ในสารละลายที่เป็นกลางซึ่งมี   [OH-]   = 1.0 x 10-7 mol/dm   จะมี    pOH   =   7

                   ความสัมพันธ์ระหว่าง  pH  กับ  pOH

                                             [H3O+][ OH-]   =  1.0 x 10-14

                                          log[H3O+][ OH-]  =  log1.0 x 10-14

                                 log[H3O+]  +  log[OH-]  =  log1.0 - 14 log10

                                  - log[H3O+] - log[OH-]  =  14 log10

               

 

มาตราส่วน pH (pH scale) ใช้บอกความเป็นกรด-เบสของสารละลาย

                       (ที่มา : สุนทร พรจำเริญ เอกสารประกอบการสอนเรื่องกรด-เบส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 

               

 


 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 99 คน กำลังออนไลน์