กรด เบส น่ารู้ ^___^

                                                 

                                 ในชีวิตประจำวันมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับสารต่างๆ ทั้งที่เป็นอาหารใช้บริโภค เครื่องอุปโภคสาร

              ในสภาพแวดล้อม ของเหลวในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ สารดังกล่าวมีค่า pH เป็นค่าเฉพาะตัว ซึ่งจะได้ศึกษาค่า pH

              ของสารในชีวิตประจำวันจากการทำกิจกรรมต่อไปนี้

          pH จากของเหลวในสิ่งมีชีวิตและในชีวิตประจำวัน

                                  การศึกษา pH จากของเหลวในสิ่งมีชีวิตและในชีวิตประจำวันบางชนิด พบว่าชนิดของเหลวในพืช

              และสัตว์อาจมี pH ใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกัน ดังข้อมูลในตาราง

          (ที่มา : ปรับปรุงจากหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 5 ว 034 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

                                  จากข้อมูลพบว่าสารละลายต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งของเหลวที่พบในสิ่งมีชีวิต

              ทั้งพืชและสัตว์ จะมีค่า pH เป็นค่าเฉพาะซึ่งเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย เพราะถ้า pH ของสารละลายในสิ่งมีชีวิต

              และร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมาก  อาจมีผลต่อการดำรงชีวิต ซึ่งอาจสรุปได้ ดังนี้

              1. pH จากของเหลวในร่างกายโดยปกติค่อนข้างมีค่าคงที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย เช่น ชนิดของอาหาร

                  ที่รับประทานจะทำให้ pH ของน้ำลายและปัสสาวะเปลี่ยนไปได้ การรับประทานเนื้อสัตว์มากทำให้ pH

                  ของปัสสาวะลดลง คือ มีความเป็นกรดมากขึ้น หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอย่างรุนแรงค่า pH ของเลือด

                  อาจต่ำกว่า 7.35 ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และถ้า pH ลดลงมากกว่านี้อาจเสียชีวิตได้

              2. pH จากของเหลวในอาหารที่ได้จากพืชหลายชนิดมี pH ต่ำกว่า 7

              3. ของเหลวในสิ่งแวดล้อมอาจมีสมบัติเป็นกรดหรือเบส ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

              4. ยาธาตุน้ำแดงมี pH มากกว่า 7 มีสมบัติเป็นเบส ซึ่งเป็นยาลดกรด

              ลองทำดู  วิเคราะห์ pH ของสารละลายในชีวิตประจำวัน

                           จงตอบคำถามต่อไปนี้

               

 

 

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์