กรด เบส น่ารู้ ^___^

                                 

                                 การไทเทรต (Titration) เป็นวิธีการหาปริมาณของสารละลายมาตรฐาน (Standard Solution)

              สารที่ทราบค่าความเข้มข้นที่แน่นอน โดยให้ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายที่ไม่ทราบความเข้มข้นแต่ทราบปริมาตร

              (Unknown sample) และใช้การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เป็นเกณฑ์ในการบอกจุดยุติ (End Point) เมื่อกรดและเบส

              ทำปฏิกิริยากันพอดีกันตามจุดสมมูล (Equivalent Point) ก็จะทราบปริมาตรของสารละลายมาตรฐานแล้วนำค่าที่ได้

              ไปคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายอื่นได้ 

                                 จุดยุติ  (End Point)  คือจุดที่กรดกับเบสทำปฏิกิริยาพอดีกันโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของ           

              อินดิเคเตอร์

                                 จุดสมมูล (Equivalent Point) หรือจุดสะเทิน คือจุดที่กรดกับเบสทำปฏิกิริยาพอดีกันตามสมการ

              ที่ดุลแล้วโดยกรด-เบสหมด เหลือเกลือกับน้ำ

                                 pH ของปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาสะเทินจุด pH ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ 7 แต่จะขึ้นอยู่กับชนิดของ

              กรดเบสดังนี้

                                 ในการไทเทรตกรดเบส  ใช้กรด-เบสอินดิเคเตอร์บอกจุดยุติระหว่างกรด-เบส   โดยอินดิเคเตอร์

               ที่เหมาะสมจะเปลี่ยนสีที่จุดสมมูล   ดังนั้นควรเลือกอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนสีตรงช่วงจุดสมมูลหรือใกล้เคียงมากที่สุด

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการไทเทรต

                       ขวดวัดปริมาตร                       ปิเปตต์                        ขวดรูปชมพู่               บิวเรต

 

(ที่มา : http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/science/scienceteachers/sunisa/content/tritrate.htm)

 

              รูปแสดงการอ่านค่าปริมาตรของเหลว

      (ที่มา : สุนทร พรจำเริญ เอกสารประกอบการสอนเรื่องกรด-เบส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)

                 การไทเทรตกรดแก่กับเบสแก่

                                   จุดสมมูลของสารละลายจะมี pH= 7 เช่นการไทเทรต HCl เข้มข้น 0.10 mol dm-3 

                 ปริมาตร 25 cm3  กับ NaOH เข้มข้น 0.10 mol dm-3 ซึ่งจะได้กราฟของการไทเทรตดังนี้

                 กราฟของการไทเทรตระหว่างกรดแก่และเบสแก่

(ที่มา: http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_16.html)

                 การไทเทรตกรดอ่อนกับเบสแก่

                                   เช่น การไทเทรต NaOH  เข้มข้น 0.10 mol dm-3 กับ CH3COOH เข้มข้น 0.10 mol dm-3 

                ปริมาตร 50 cm3 ที่จุดสมมูล pH ของสารละลายจะมากกว่า 7  ซึ่งจะได้กราฟของการไทเทรตดังนี้

                กราฟของการไทเทรตระหว่างกรดอ่อนและเบสแก่

(ที่มา: http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_16.html)

                 การไทเทรตกรดแก่กับเบสอ่อน

                                   เช่น  การไทเทรต NH3 เข้มข้น 0.10 mol dm3 ปริมาตร 50 cm3 กับ HCl เข้มข้น 0.10 mol dm-3

                     ที่จุดสมมูล pH ของสารละลายจะน้อยกว่า 7 ซึ่งจะได้กราฟของการไทเทรต ดังนี้

                                   ไม่นิยมการไทเทรตกรดอ่อนกับเบสอ่อน  เพราะช่วง  pH   เปลี่ยนแปลงสั้นมากทำให้การคำนวณ

               ผิดพลาดการคำนวณการไทเทรตกรด-เบส คำนวณโดยใช้สูตร    

              ลองทำดู

             1. จงหาว่าต้องใช้  NaOH   5  mol/l  กี่  cm3  จึงจะทำปฏิกิริยาพอดีกันกับ  H2SO  2  mol/l 

                 จำนวน  200 cm

                 ..............................................................................................................................

                 ..............................................................................................................................

                 ..............................................................................................................................

                 ..............................................................................................................................

             2. ในการไทเทรตสารละลาย  Al(OH)  เข้มข้น  2  mol/l  จำนวน  50 cm  กับ H2SO  1  mol/l 

                 จะต้องใช้กรดนี้กี่  cm

                 ..............................................................................................................................

                 ..............................................................................................................................

                 ..............................................................................................................................

                 .............................................................................................................................. 


             3. ยาลดกรดชนิดหนึ่ง  มี  Mg(OH)2  ผสมแป้ง  ถ้านำยาชนิดนี้มา  0.1  กรัม ไทเทรตจนถึงจุดยุติด้วย HCl 

                 เข้มข้น  0.01 mol/dm จำนวน  100 cm3  จงหาว่าในยา 1 กรัม  จะมี  Mg(OH) เป็นองค์ประกอบเท่าไร

                 ..............................................................................................................................

                 ..............................................................................................................................

                 ..............................................................................................................................

                 ..............................................................................................................................

               


 

  

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 130 คน กำลังออนไลน์