กรด เบส น่ารู้ ^___^

    1. ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ และคณะ. (2548) หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค ช่วงชั้นที่ 4

         เรื่องกรด เบส. สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด, กรุงเทพฯ

    2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2547) หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้

         พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี เล่ม 3 เรื่องกรด เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว,

         กรุงเทพ.

    3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2547) คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

         และเพิ่มเติม เคมี เล่ม 3  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เรื่องกรด เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

         โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพ.  

    4. สุนทร  พรจำเริญ. เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมี เรื่องกรด เบส โรงเรียน  มหิดลวิทยานุสรณ์.

    5. สำราญ  พฤกษ์สุนทร. (2547) . หนังสือเรียนเพิ่มเติม เคมี เล่ม 3 037. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

         เรืองแสงการพิมพ์ , กรุงเทพมหานคร

    6.  เว็บไซต์ http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_15.html    

    7. เว็บไซต์ http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/science/scienceteachers/sunisa/content/tritrate.htm

    8. เว็บไซต์
http://bcn.boulder.co.us/basin/data/BACT/info/pH.html

    9. เว็บไซต์ http://www.camlab.co.uk/item.asp?itemid=21331&categoryid=204&browsecategoryid=307
    
    10. เว็บไซต์ http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-10122.html
)

    11. เว็บไซต์ http://ujutchemical.exteen.com/20060911/entry-3)

    12. เว็บไซต์ http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/acid-base/C8.HTM)

    13. เว็บไซต์ http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem22/indi.htm)

             

  

 

 

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 115 คน กำลังออนไลน์