กรด เบส น่ารู้ ^___^

                                      

                                  สารประกอบมีเป็นจำนวนมาก อาจจะจัดอยู่ในประเภทกรด หรือ ประเภทเบส การจัดว่าสารใด

               เป็นกรดหรือเบส จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จัดโดยอาศัยสมบัติของสาร กล่าวคือ สารที่เป็นกรด ได้แก่ สารที่มีรสเปรี้ยว

               ทำปฏิกิริยากับโลหะ เช่น สังกะสี ให้แก็ส ไฮโดรเจน ทำปฏิกิริยากับเกลือคาร์บอเนตให้แก็สคาร์บอนไดออกไซด์ 

               เปลี่ยนสีอินดิเคเตอร์ ส่วนเบส ได้แก่ สารที่มีรสฝาด ลื่น คล้ายสบู่ เปลี่ยนสีอินดิเตอร์ ทำปฏิกิริยากับกรด ได้เกลือ เป็นต้น

                                 ผู้ให้นิยามกรดและเบส คนแรก คือ ลาวัวซิเอ (Antoine Laurent Lavoisier ค.ศ. 1743 - 1794)

               นักเคมีชาวฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1777 เขาเสนอแนะว่ากรด คือ สารประกอบที่มีออกซิเจน เพราะออกซิเจน เป็นสาร

               ที่สำคัญในการเผาไหม้ เช่น เผาไหม้ C ให้ CO2, P ให้ P4O6, S ให้ SO2 เมื่อธาตุเกิดการเผาไหม้กับออกซิเจน

               แล้วนำสารที่ได้มาละลายในน้ำ จะมีฤทธิ์เป็นกรด  
 

                   1. ทฤษฎีกรด เบส อาร์เรเนียส

                    สวันเต เอากุสต์ อาร์เรเนียส (Svante August Arrhenius)   
                             
                    ได้เสนอทฤษฎีกรด เบสอาร์เรเนียส เมื่อ พ.ศ. 2430 ดังนี้

       กรด คือ สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน : H+(aq)

       เบส คือ สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน : OH-(aq)

                    สมการทั่วไป เป็นดังนี้
      
                    กรด : HA + H2O   ----------->  H +  A-

                    เบส : MOH + H2O ----------->  M+ + OH-

                    2. ทฤษฎีกรด เบส เบรินสเตด ลาวรี

                        โยฮันเนส นิโคเลาส์ เบรินสเตด (Johannes Nicolaus Bronsted) นักเคมีชาวเดนมาร์ก   
 
                        และทอมัส มาร์ติน ลาวรี (Thomas Martin Lowry) นักเคมีชาวอังกฤษ ได้เสนอทฤษฎี  กรด เบส ดังนี้

        

       กรด คือ สารที่ให้โปรตรอน (H+(g)) (acid is a proton donor)

       เบส คือ สารที่รับโปรตรอน (H+(g) (base is a proton accepter)


                    

                               (ที่มา : สุนทร พรจำเริญ เอกสารประกอบการสอนเรื่องกรด-เบส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)


                                         จากสมการ HCl  เป็นกรด เพราะเป็นสารที่ให้โปรตอนแก่  H2O และ H2O เป็นเบส

                                         เพราะเป็นสารที่รับโปรตอนจาก HCl       

             

        

                                  จากสมการ CH3COOH เป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนแตกตัวได้ไม่หมดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ 

              โดยปฏิกิริยาไปข้างหน้า CH3COOH เป็นกรด เพราะให้โปรตอนแก่ H2O ส่วน H2O เป็นเบส

              เพราะรับโปรตอนจาก CH3COOH ปฏิกิริยาย้อนกลับ H3O+ เป็นกรด เพราะให้โปรตอนแก่ 

              CH3COO- ส่วน CH3COO- เป็นเบส เพราะรับโปรตอนจาก H3O+   
                  

(ที่มา : สุนทร พรจำเริญ เอกสารประกอบการสอนเรื่องกรด-เบส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)


                                 สารหรือไอออนบางชนิดสามารถให้หรือรับ H+ ได้ สารที่มีสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบส 

               เราเรียกว่าสารแอมฟิโปรติก (Amphiprotic) หรือแอมโฟเทอริก (Amphoteric) ซึ่งแสดงดังตาราง 

                 ตาราง แสดงสารหรือไอออนบางชนิดที่เป็นได้ทั้งกรดและเบส

 สารแอมฟิโปรติก 

 สมบัติของสารหรือไอออนตามทฤษฎีเบรินสเตด-ลาวรี

 H2O

 

 NH3

 HCO3-

 

                ทฤษฎีกรด–เบส ของเบรินสเตด-เลาว์รี  ก็มีข้อจำกัด คือ สารใดที่ไม่มี H+ จะบอกไม่ได้ว่าสารนั้น

                เป็นกรดหรือเบส  และสารใดที่มี H+ แต่แตกตัวเป็นไอออนไม่ได้จะบอกไม่ได้ว่าเป็นกรดหรือเบส                          

 

                  3. ทฤษฏีกรด-เบส ของลิวอิส  ทฤษฎีนี้ให้นิยามว่า
                     

       กรด คือ สารที่รับอิเล็กตรอนคู่

       เบส คือ สารที่ให้อิเล็กตรอนคู่

(ที่มา : สุนทร พรจำเริญ เอกสารประกอบการสอนเรื่องกรด-เบส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)


                   จากสมการ NH3 ให้คู่อิเล็กตรอนแก่ BFทำให้ NH3 มีสมบัติเป็นเบส ส่วน BF3 รับคู่อิเล็กตรอน

                   จาก NHตามทฤษฎีกรด-เบส ของลิวอิส NH3 จึงมีสมบัติเป็นกรด 

               

 

 

 

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์