กรด เบส น่ารู้ ^___^

                                 จากทฤษฏี กรด เบส ของเบรินสเตดและลาวรี ที่มีการให้และรับโปรตรอน (H+) จะเกิด

               ความสัมพันธ์ ระหว่างกรดและเบสขึ้น เราเรียกว่า คู่กรด-เบส คู่กรดเบส เป็นอย่างไร ตามไปดูกันต่อเลยค่ะ

           คู่กรด-เบส 

                      สารที่ทำหน้าที่เป็นกรด เมื่อให้ H+ ไปแล้ว อนุภาคที่เหลืออยู่สามารถรับ H+ ได้ จึงเรียกเบสที่

                         เกิดขึ้นว่า "คู่เบสของกรด" หรือ "คู่เบส" (conjugate base)

                      สารที่ทำหน้าที่เป็นเบส เมื่อรับ H+ จากสารอื่นมาแล้วจะได้อนุภาคที่มี H+ เพิ่มขึ้น 1 H+ ดังนั้น

                         จึงสามารถทำหน้าที่เป็นกรดให้ H+ แก่สารอื่นได้ จึงเรียกกรดที่เกิดจากเบสว่า "คู่กรดของเบส"

                         หรือ "คู่กรด" (conjugate acid) ดังตัวอย่าง 
                      

                                  จากสมการ HF เป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนแตกตัวได้ไม่หมดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ โดยปฏิกิริยา

               ไปข้างหน้า HF เป็นกรด เพราะให้โปรตอนแก่ HS- ส่วน HS- เป็นเบส เพราะรับโปรตอนจาก HF ปฏิกิริยาย้อนกลับ 

               H2S เป็นกรดเพราะ ให้โปรตอนแก่ F- ส่วน F- เป็นเบสเพราะรับโปรตอนจาก H2S นั่นเอง


 

                                  จากสมการ NH3 เป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนแตกตัวได้ไม่หมดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ โดยปฏิกิริยา

               ไปข้างหน้า H2O เป็นกรด เพราะให้โปรตอนแก่ NH3 ส่วน NH3 เป็นเบส เพราะรับโปรตอนจาก H2

               ปฏิกิริยาย้อนกลับ NH4+ เป็นกรดเพราะ ให้โปรตอนแก่ OH- ส่วน OH- เป็นเบสเพราะรับโปรตอนจาก NH4+ นั่นเอง

               จำไว้ใช่ว่า :  สารที่เป็นคู่กรด-เบสกัน มี  H+ต่างกัน 1 ตัว โดยที่คู่กรดจะมี  H+ มากกว่าคู่เบส 1 ตัว

               ลองทำดู       1. สารใดเป็นคู่กรด คู่เบส (Conjugated acid-base) ซึ่งกันและกัน เช่น

 

                                  สารที่เป็นคู่กรด คู่เบส คือ .....................................................................

                                  เรียกสารหรือไอออนต่างๆ ได้ ดังนี้

                                  CH3COOH เป็น.......................................................................

                                  H2O         เป็น.......................................................................

                                  CH3COO-  เป็น........................................................................

                                  H3O      เป็น........................................................................

                                  2. จงบอกสารหรือไอออนที่เป็นคู่กรดของเบสและสารที่เป็นคู่เบสของกรด

                                      จงบอกสารที่เป็นคู่กรดของ HCO3-, HPO42-, HS-, NO3-, SO42-, NH3, H2O

                                           ตามลำดับ

                                 ตอบ ..................................................................................................

                                      จงบอกสารที่เป็นคู่เบสของ HCO3-, HPO42-, HS-, HSO4-, NH4+, H2O,

                                           CH3COOH ตามลำดับ

                                 ตอบ ..................................................................................................

                                 3. สารหรือไอออนที่กำหนดให้ทำหน้าที่เป็นกรดหรือเบสตามทฤษฎีของเบรินสเตด-ลาวรี

                                     NH4+ ....................................      H2O .................................... 

                                     HSO4- ...................................      NO3- ................................... 

                                     H2S ......................................       HS- .....................................

                                     HCO3- ...................................       PO43- ................................... 

                                  4. เมื่อผสมสารเหล่านี้เข้าด้วยกันสารใดจะทำหน้าที่เป็นกรด

                                     HCl กับ HCN ............................      NH3 กับ H2O .............................

                                     CH3COOH กับ H2O ........................ NaHCO3 กับ NH3 ........................

               

 

 

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์