กรด เบส น่ารู้ ^___^

           ความแรงของกรดและเบส 

                    สารละลายอิเล็กโทรไลต์ต่างๆ นำไฟฟ้าได้ไม่เท่ากัน  เพราะอิเล็กโทรไลต์แตกตัวเป็นไอออนได้มากน้อยต่างกัน

    อิเล็กโทรไลต์แก่ คือ สารละลายที่มีสารแตกตัวเป็นไอออนได้ดี ส่วนในสารละลายที่มีสาร
                                    ซึ่งแตกตัว
เป็นไอออนได้ไม่ดี  จึงเรียกว่า  อิเล็กโทรไลต์อ่อน

    กรดอ่อน (Weak acid) คือ สารหรือไอออนที่ให้โปรตอน (H+) ได้น้อย
    กรดแก่ (Strong acid) คือ  สารหรือไอออนที่ให้โปรตอน (H+) ได้มาก
    เบสอ่อน (Weak base) คือ  สารหรือไอออนที่รับโปรตอน (H+) ได้น้อย
    เบสแก่ (Strong  base) คือ  สารหรือไอออนที่รับโปรตอน (H+) ได้มาก

                                 ความแรงของกรด-เบสตามทฤษฎีเบรินสเตด-ลาวรี หมายถึง ความสามารถ

              ในการให้โปรตอนของกรด และความสามารถในการรับโปรตอนของเบส

                        
              1. ความแรงของกรด

                                 ให้ HA เป็นกรดอ่อนชนิดหนึ่งเมื่อละลายน้ำแตกตัวได้ดังนี้
                           


                                 เนื่องจาก HA เป็นกรดอย่างอ่อนปฏิกิริยาการแตกตัวไม่ดี แตกตัวได้เพียงบางส่วนซึ่งน้อยมาก

               ค่าคงที่สมดุล (K) มีค่าน้อย นั่นคือ เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้ดีกว่าปฏิกิริยาไปข้างหน้า
   

 

               ดังนั้นเมื่อพิจารณาความแรงของกรด-เบส จะพบว่า  H3O+(aq) มีความแรงของกรดมากกว่า
 HA(aq) และ  A-(aq) มีความแรงของเบสมากกว่า H2O(l) 

              จากสมการจะเห็นได้ว่า
                     

ตารางแสดงความแรงของคู่กรด-เบส พิจารณาจากโครงสร้างโมเลกุลของกรดและเบส 

            กรดไฮโดร  หมายถึงกรดที่ประกอบด้วยธาตุ H และอโลหะ มีสูตรทั่วไป HnX  เมื่อ  n เป็นจำนวนอะตอม

               ของธาตุ  H  และ  X  เป็นธาตุอโลหะ ตัวอย่างกรดไฮโดร เช่น HCl , H2S  ในคาบเดียวกัน ความแรงของกรด

               จะเพิ่มขึ้นตามค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีของอโลหะ เช่น   NH3  <  H2O  <  HF  และ  H2S  <  HCl
 
                        ในหมู่เดียวกัน ความแรงของกรดจะเพิ่มขึ้นเมื่อพลังงานพันธะลดลง หรือความแรงของกรดเพิ่มขึ้นตามเลข

               อะตอมของอโลหะ  เช่น  HF  <  HCl  <  HBr  <  HI และ H2O < H2S < H2Se < H2Te

(ที่มา : http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_15.html)

            กรดออกซี  หมายถึงกรดที่ประกอบด้วยธาตุ H อโลหะ และ O ได้แก่ HNO3, HClO4 

                        ความแรงของกรดประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นตามค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีของอโลหะ 

                        เช่น HClO4 >  HBrO4 >  HIO4 และ HClO4 > H2SO4 >  H3PO4

(ที่มา : http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_15.html)

                        กรดออกซีที่มีธาตุองค์ประกอบเหมือนกัน ความแรงของกรดจะเพิ่มขึ้นตามค่าเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้น

                        เช่น   HClO4  >  HClO3  >  HClO2  >  HClO

(ที่มา : http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/Chapter_15.html)

                       กรดออกซีที่มีองค์ประกอบเหมือนกันและมีหลายโปรตอน กรดที่มีจำนวนประจุลบมากกว่าจะเป็นกรด

                       ที่มีความแรงน้อยกว่า หรือเป็นกรดที่อ่อนกว่า  เช่น  H3PO4  >  H2PO4- > HPO42-

                   2. ความแรงของเบส

                                  เนื่องจากเบสมีทั้งสารประกอบออกไซด์และไฮดรอกไซด์ของโลหะ  ดังนั้นการพิจารณา

              ความแรงของเบส สามารถพิจารณาได้จากตำแหน่งของโลหะในตารางธาตุดังนี้ในหมู่เดียวกัน ความแรงของเบส

              เพิ่มขึ้นจากบนลงล่างเพราะความเป็นโลหะของธาตุเพิ่มขึ้นจากบนลงล่าง 

              เช่น  LiOH  <  NaOH  <  KOH หรือ  Li2O < Na2O < K2O  

                                  ในคาบเดียวกัน ความแรงของเบสลดลงจากซ้ายไปขวาเพราะความเป็นโลหะของธาตุลดลง

              จากซ้ายไปขวา เช่น  Al(OH)3 > Mg(OH)2 > NaOH  หรือ  Al2O3 > MgO > Na2O

               


 

 

  
 
สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์