ดวงอาทิตย์

รูปภาพของ knw32067

ดวงอาทิตย์

 

http://blog.hunsa.com/user/anne6424/upload/sun1.gif

ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ มีอายุเกือบ 5000 ล้านปี อยู่ห่างจากโลกประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร ดวงอาทิตย์เป็นดาว

ฤกษ์ที่มีความสำคัญต่อโลก เช่น ให้แสงสว่าง ทำให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ เป็นต้น แสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางมายังโลก

ประมาณ 8.3 นาที หรือ 499 วินาที เท่านั้น พลังงานมหาศาลในดวงอาทิตย์ได้จากการเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจน เป็น ฮีเลียม ที่อุณหภูมิ

ประมาณ 15 ล้าน เคลวิน หรือประมาณ27ล้านองศาฟาเรนไฮต์ ดวงอาทิตย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าโลก 109 เท่า มีมวล

มากกว่าโลก 333434 เท่า กาลิเลโอ เป็นคนแรกที่พิสูจน์ให้เห็นว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเอง

ส่วนประกอบของดวงอาทิตย์

 

http://www.thaispaceweather.com/news/August07/070824B_02.jpg

องค์ประกอบทั้งหมดของดวงอาทิตย์ประกอบไปด้วยไฮโดรเจน 71 เปอร์เซนต์ และ ฮีเลียม 27 เปอร์เซนต์ ดวงอาทิตย์มีโครงสร้างภาย

ในที่แบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยแต่ล่ะชั้นนั้นอาจมีการแบ่งขอบเขตได้ไม่ชัดเจนนัก

แกนกลางของดวงอาทิตย์ (core) มีอุณหภูมิ 15 ล้าน องศาเซลเซียส จะเป็นชั้นที่เกิดปฏิกริยานิวเคลีย์ฟิวชั่น โดยเปลี่ยนอะตอมของ

ไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมด้วยอัตรา 4:4 ล้านตันต่อวินาที ซึ่งปฏิกริยานิวเคลียร์ดังกล่าวจะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลในรูปของโฟตอนที่แผ่

รังสีไฟฟ้าออกมาจากแกนกลางผ่านชั้นถัดมาของดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิน้อยกว่าเล็กน้อยคือ เขตแผ่รังสีความร้อน

 เขตแผ่รังสีความร้อน (radiative zone) มีอุณหภูมิประมาณ 5 ล้าน องศาเซลเซียส โดยพลังงานจากแกนกลางของดวงอาทิตย์จะ

ใช้เวลากว่า 1 ล้านปี ในการเดินทางผ่านเขตแผ่รังสีความร้อนออกมายังชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์

เขตพาความร้อน (convective zone) เป็นโครงสร้างชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ ซึ่งชั้นนี้จะเริ่มตั้งแต่ผิวที่มองเห็นของดวงอาทิตย์

ลึกลงไป 200000 กิโลดเมตร พลังงานจะส่งผ่านชั้นนี้ออกไปยังพื้นผิวของดวงอาทิตย์โดยการพาความร้อน

ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์

 

http://www2.jr.ac.th/student/studentshow/golbal1/images/fire.jpg

ชั้นโฟโตสเฟียร์ (photosphere) เป็นพื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่ปรากฏให้เราเห็น เป็นชั้นที่แสงสว่างปลดปล่อยออกมาสู่อวกาศ

ชั้นโฟโตสเฟียร์อาจมีความหนาถึงสิบหรือหลายร้อยกิโลเมตร โดยส่วนที่อยู่บนสุดจะมีอุณหภูมิตำกว่าส่วนที่อยู่ลึกลงไป

ชั้นโครโมสเฟียร์ (chromosphere) เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากชั้นโฟโตสเฟียร์ มีความหนา 2000 กิโลเมตร บริเวณบนสุดของชั้นนี้มี

ประมาณ 20000 องศาเซลเซียส เหนือขึ้นไปจากชั้นโครโมสเฟียร์จะเป็นเขตเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นเขตบางๆมีความลึก 200 กิโลเมตร     

อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากชั้นบนสุดของโครโมสเฟียร์ที่มีอุณหภูมิ 20000 องศาเซลเซียส เป็น 1 ล้านกว่าองศาเซลเซียส

ที่บริเวณบนสุดของชั้นนี้จะเชื่อมต่อกับ โคโรนาของดวงอาทิตย์

โคโรนา (corona) เป็นชั้นบรรยากาศนอกสุดของดวงอาทิตย์ มีปริมาตรมากกว่าดวงอาทิตย์ โคโรนาจะขยายไปในอวกาศในรูปแบบ

ของลมสุริยะ ซึ่งเป็นอนุภาคความเร็วสูงที่ถูกปล่อยมาจากดวงอาทิตย์ทุกทิศทางตลอดเวลา อุณหภูมิของโคโรนาและลมสุริยะ ประมาณ

1-2 ล้าน องศาเซลเซียส แต่ส่วนที่ร้อนที่สุดอาจมีอุณหภูมิถึง 8-20 ล้าน องศาเซลเซียส

กำเนิดดวงอาทิตย์

 

http://203.172.130.100/nfe_webkm/attach_pic/pic_enc9120081009040729.GIF

บางคนคงสงสัยล่ะสิครับว่าดวงอาทิตย์ที่ให้ประโยชน์แก่เรามากมายนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ไงคราวนี้ผมจะให้ทุกคนหายสงสัยกันล่ะนะครับ

ดวงอาทิตย์เกิดจากการยุบตัวของก๊าซเนบิวลา ซึ่งการยุบตัวนี้ก็เกิดจากแรงโน้มถ่วงของก๊าซเนบิวลาเอง เมื่อก๊าซเนบิวลายุบตัวลงความ

ดันของก๊าซเนบิวลาก็จะสูงขึ้น ซึ่งทำให้แกนกลางของก๊าซเนบิวลามีอุณหภูมิสูงขึ้นหลายแสนองศา เรียกช่วงนี้ว่า "ดาวฤกษ์ก่อเกิด" เมื่อ

ก๊าซเนบิวลายุบตัวลงอีกเพราะแรงโน้มถ่วง อุณหภูมิจะสูงขึ้นเป็น 15 ล้านเคลวิน ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงมากทำให้เกิดปฏิกริยา

เทอร์โมนิวเคลียร์ หลอมนิวเคลียสไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม เมื่อเกิดความสมดุลย์ระหว่างแรงโน้มถ่วงกับแรงดันของก๊าซร้อนจะทำให้

ดวงอาทิตย์สมบูร์ขึ้น

วิวัฒนาการของดวงอาทิตย์

เมื่อธาตุไฮโดรเจนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเหลือน้อยกว่าแรงโน้มถ่วง เนื่องจากมวลของดวงอาทิตย์สูงกว่าแรงดัน ทำให้อุณหภูมสูงขึ้นกว่าเดิม

เป็น 100 ล้านเคลวิน  จนเกิดปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์หลอมรวมธาตุฮีเลียมเป็นนิวเคลียสของคาร์บอน ในขณะเดียวกันไฮโดรเจนที่อยู่

รอบนอกแกนฮีเลียม มีอุณหภูมิสูงถึง 15 ล้านเคลวิน จะเกิดปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์หลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมครั้งใหม่ ได้พลังงาน

ออกมาอย่างมหาศาล ทำให้ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม 100 เท่า เมื่อผิวด้านนอกขยายตัว จะทำให้อุณหภูมิผิวลดลง จะเปลี่ยน

สีจากสีเหลืองกลายเป็นสีแดง เรียกว่า ดาวยักษ์แดง ซึ่งมีชีวิตค่อนข้างสั้น ที่แกนกลางของดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ในสภาพดาวยักษ์แดง จะ

ไม่เกิดปฏิกริยาเทอร์โมนิวเคลียร์หลอมฮีเลียมเป็นคาร์บอนอีกต่อไป

เนบิวล่า

 

http://img.ihere.org/uploads/a8b0fbf00c.jpg

สวัสดีครับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เราได้รู้แล้วว่าดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร คราวนี้เรามารู้จักสิ่งที่ให้กำเนิดดวงอาทิตย์กันนะครับ

เนบิวล่าดาวเคราะห์ คือส่วนที่เคยเป็นฝุ่นผงอยู่บริเวณผิวนอกของดาวฤกษ์มวลน้อย เมื่อเมื่อดาวฤกษ์ดวงนั้นกลายเป็นดาวยักษ์แดง และ

เชื้อเพลิงไฮโดรเจนหมดลงและแกนกลางของดาวก็จะยุบลงกลายเป็น ดาวแคระขาว  ซึ่งเป็นจุดสีขาวที่อยู่ตรงกลาง นอกนั้นจะแพร่

กระจายไปในอวกาศ เรียกว่าเนบิวล่าดาวเคราะห์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างดาวฤกษ์และระบบสุริยะรุ่นถัดไป และทำให้เอกภพมีมีธาตุ

อื่นๆ นอกจากไฮโดรเจนและฮีเลียม

 

ลักษณะของเนบิวล่า 

ลักษณะของเนบิวล่ามี 2 แบบ ได้แก่

 

 1.เนบิวล่าสว่าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  เนบิวล่าประเภทสะท้อนแสง เช่น เนบิวล่าสว่างใหญ่ในกระจุกดาวลูกไก่ จะสะท้อนแสงสีน้ำเงิน และ เนบิวล่าประเภทเรืองแสง โดยวัตถุที่สะท้อนแสงแสงคือ ฝุ่นอวกาศ เช่น เนบิวล่าM-42 เนบิวล่าปูในกลุ่มดาววัว 

เนบิวลาสว่างใหญ่ คือ เนบิวลาประเภทเรืองแสงที่เกิดจากการเรืองแสงของอะตอมของไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และ ฮีเลียม

เนบิวลาสว่างประเภทเรืองแสงที่ใหม่ที่สุด คือ เนบิวลารูปวงกลม เป็นซากของซุปเปอร์โนวา 1987 A อยู่ในกาแล็กซีแม็กเจลแลนใหญ่ ห่างจากโลก 170000 ปีแสง 

2.เนบิวล่ามืด  เป็นก๊าซและฝุ่นท้องฟ้าที่บังและดูดกลืนแสงดาวฤกษ์ที่อยู่เบื้องหลัง จึงทำให้มองเห็นเป็นบริเวณดำ เช่นเนบิวลามืดรูปหัวม้าในกลุ่มดาวนายพราน และ เนบิวลารูปถุงถ่านหิน ในกลุ่มดาวกางเขนใต้    

เนบิวลานอกจากจะเป็นแหล่งกำเนิดของดาวฤกษ์แล้ว ยังพบว่าในช่วงสุดท้ายแห่งกวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ เปลือกนอกซึ่งเป็นฝุ่นและก๊าซจะถูกดันแตกกระจาย กลายเป็นเนบิวลาอีกครั้งหนึ่ง เช่น เนบิวลาวงแหวน ในกลุ่มดาวพิณ        

 แหล่งอ้างอิง

http://61.7.158.13/kan_cai1/sci/sec4/earth/cai/Solar%20System/sollar/1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.htm

http://www.space.mict.go.th/knowledge.php?id=planet_sun

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C

http://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=260008&chapter=20

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C

http://mninho.wordpress.com/2009/10/07/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/

สนุกดีนะแก็ด

อ่านแล้วเพลิน

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช การทำความดี ไม่ต้องร้องประกาศให้ใครรู้ เพราะมันมีความสุขที่ใจเรา

ตรวจให้แล้วครบ 3 ครั้ง

สบายใจได้

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช แม้ไม่อาจเทียบ 1 ใน ล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป ไม่มีวันท้อ

ครั้งที่ 3  ทำไว้ที่ไหน

เนื้อหาดีครับ

รูปก็สวย

ฝากเม้นด้วยนะครับ

http://www.thaigoodview.com/node/54256

เนื้อหาดีมักๆๆ รูปสวยดี...

รูปภาพของ knw32089

เนื้อหาดีค่ะ ^^

เข้าใจง่าย

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/52912 ฝากด้วยนะค่ะ

ขอบคุณม๊ากค่ะ (:

รูปภาพของ knw32294

เนื้อหาของเขาดีจริงๆๆ

^^~

เยี่ยม

ฝากๆๆ

http://www.thaigoodview.com/node/41341

รูปภาพของ knw32251

เนบิวล่า ' สวยจัง ง !

เนื้อหาดี

มีสาระ

น่าอ่านมาก

สีสันสวยงาม

ฝากเม้นบล็อกด้วยนะค่ะที่

 http://www.thaigoodview.com/node/41014

 ขอบคุนค่ะ

รูปภาพของ knw420274

ดีจังเลย...ทุกๆคน

น่าสนใจจัง

ฝากดูเรื่องดาวเคราะห์น้อยด้วยนะ

http://www.thaigoodview.com/node/41648

ขอบคุนล่วงหน้า

เนื้อหาร้อนเเรงมาก

 น่าสนใจ

 

http://www.thaigoodview.com/node/53448 ฝากด้วยครับ

เนื้อหาดี

 มีสาระ

สีสันสวยงาม

น่าอ่านมาก

^^ 

ฝากเม้นบล็อกด้วยนะคะ
 
รูปภาพของ knw32077

เนื้อหาดีมาก

สีสัน ภาพประกอบสวยงามดีมาก 

ูู^^

ฝากบล็อกด้วยนะคะ

   **  http://www.thaigoodview.com/node/52902

รูปภาพของ knw32266

รูปสวย น่าสนใจ

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช แม้ไม่อาจเทียบ 1 ใน ล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป ไม่มีวันท้อ

 

ดีมากครับ ลงตัวอย่างเห็นได้ชัด

เนื้อหาเยอะมากๆ ขอรับ ~

รูปภาพของ knw32090

ว้าวววววววว   เนื้อหาหาดีมากๆ เลยเน้อ

 

รูปก็อาร์ตมากๆๆ

 

 

 

 

รูปภาพของ knw32067

ผมได้เพิ่มเนื้อหาแล้วนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดง

ความคิดเห็นนะครับ

สนใจเรื่องดวงอาทิตย์ไหมครับ http://www.thaigoodview.com/node/40893

อยากรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไหมครับ http://www.thaigoodview.com/node/25688

รูปภาพของ knw32101

ดวงอาทิตย์เหรอออออ

พูดถึงดวงอาทิตย์แล้วคงร้อนเนอะ

เนื้อหาดีมากเลย


โอแม่เจ้าเนื้อหาได้ใจ

รับไป1000000+คะแนน

Laughingสุโค้ยCool 

เค้ามาเม้นกลับแล้วเน้อ 

รูปภาพของ knw32080

เนื้อหาดีมากๆ เยอะสุดขั้ว

 ภาพก็สวยมากๆเลย

 ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆค่า ^ ^

รูปภาพของ knw32067

ผมนำความรู้มาเพิ่มเติมแล้วนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็บอกกันนะครับ

ขอบคุณมากครับ

สนใจเรื่องดวงอาทิตย์ไหมครับ http://www.thaigoodview.com/node/40893

อยากรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไหมครับ http://www.thaigoodview.com/node/25688

เน้อหาดีมากต่ะๆๆๆ

 

 

รูปสวยดี

^^

ว๊า วว < !

น่าสนใจมากค่ะ

ภาพสวยดี ขอบคุณสำหรับคอมเม้น เนื้อหาได้ความรู้มาก ๆ เลย

รูปภาพของ knw32090

สู้ต่อไปทาเคชิ

 

 

 

 

งดงามมากงัฟฟๆ

ดวงอาทิตย์

อ่าว

เนื้อหาดีกัฟ

รูปภาพของ knw32350

เนื้อหาดีค่ะๆๆ

 

น่าสนใจดีๆๆ

รูปภาพของ knw_32290

เนื้อหาน่าสนใจอีกแว้ว ว ว

http://www.thaigoodview.com/node/41235
ฝากคับ บ บ

:: Virunpat Thokondee :: PATLOM* [3/5]

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pornchokchai