เปิดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถฯ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปภาพของ sea

     โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งโครงของมูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง ที่โดดเด่น โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา (กศน.ยะลา) และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่จะสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ห่างไกลอบายมุข ลดความหวาดระแวง และที่สำคัญ เป็นเพื่อนกัน ในกลุ่มเยาวชนทั้งไทยพุทธ และมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับ อบต. ที่มีความเข็มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

 

     ในเดือนตุลาคม มีเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรม 3 รุ่น

  • รุ่นที่ 1
    ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2552 ได้จัดการอบรม โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่1 มีองค์กรเยาวชนทั้งเก่า และใหม่ ทั้งหมด 5 อบต. จำนวน 51 คน แยกเป็นชาย 30 คน หญิง 21 คน พุทธ 2 คน อิสลาม 49 คน  ประกอบด้วย

          1. องค์กรเยาวชนตำบลป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  จำนวน 10 คน
          2. องค์กรเยาวชนตำบลเรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จำนวน 7 คน
          3. องค์กรเยาวชนตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 11 คน
          4. องค์กรเยาวชนตำบลกาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 13 คน
          5. องค์กรเยาวชนตำบลตะโล๊ะกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จำนวน 10 คน

 

 

  • รุ่นที่ 2
    ในวันที่ 22-25 ตุลาคม 2552 ได้จัดการอบรม โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่2 มีองค์กรเยาวชนทั้งเก่า และใหม่ ทั้งหมด 5 อบต. จำนวน 51 คน แยกเป็นชาย 30 คน หญิง 21 คน พุทธ 2 คน อิสลาม 49 คน ประกอบด้วย

          1. องค์กรเยาวชนตำบลประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จำนวน 9 คน
          2. องค์กรเยาวชนตำบลพิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีจำนวน 7 คน
          3. องค์กรเยาวชนตำบลสะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี จำนวน 7 คน
          4. องค์กรเยาวชนตำบลบาโงสโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จำนวน 8 คน
          5. องค์กรเยาวชนตำบลบ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จำนวน 10 คน

 

  • รุ่นที่ 3
    ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2552 ได้จัดการอบรม โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 มีองค์กรเยาวชนทั้งเก่า และใหม่ ทั้งหมด 5 อบต. จำนวน 53 คน ประกอบด้วย

          1. องค์กรเยาวชนตำบลบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี  จำนวน 9 คน
          2. องค์กรเยาวชนตำบลน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จำนวน 10 คน
          3. องค์กรเยาวชนตำบลดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จำนวน 10 คน
          4. องค์กรเยาวชนตำบลแม่ดง อ.แว้ง  จ.นราธิวาส  จำนวน 8 คน 
          5. องค์กรเยาวชนตำบลรือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  จำนวน 9 คน

     การฝึกการอบรมได้มีการพักที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตลอดระยะการอบรมเป็นเวลา 4 วัน 3 คืนด้วยกัน มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับ อบต. เช่น การจัดตั้งองค์กร การหากลุ่มสมาชิก การเขียนโครงการ การบริหารงบประมาณ ผู้นำจิตสาธารณะ การสร้างเว็บบล็อก และวิชาสร้างจิตสำนึกถิ่นฐานบ้านเกิด อบต.ของเรา เป็นต้น หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร ขยายเครือข่าย โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกรรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น  ดีเกฮูลู อานาซีด รองเง็ง มโนราห์ เป็นต้น และที่สำคัญที่สุด ในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม

องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน

     ดังนั้น การบริหารจัดการ การเรียนรู้ในชุมชน ขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การเลือกกิจกรรมการแสดง การสรรหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนในชุมชน ตลอดจนถึงการจัดการแสดง ซี่งในปีนี้การเลือกกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ละตำบลจะมีกิจกรรมถึง 2 ศิลปะการแสดง ตามเชื้อชาติประชากรแต่ละตำบล เช่น ตำบลไหนมีสองวัฒนธรรม มีไทยพุทธ และไทยมุสลิม ก็เลือกคนละกิจกรรมการแสดง และตำบลที่เป็นไทยมุสลิม 100% ก็จะมีกิจกรรมการแสดง ทั้งชาย และหญิง แยกกันเพื่อตามหลักการของศาสนา เป็นต้น โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ เป็นโครงการที่สร้างองค์กรเยาวชนระดับ อบต. สามารถทำงานร่วมกับ อบต.ขดงตนเอง สร้างจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน สร้างความสุขในปลายด้ามขวานของประเทศ เฉิดเช่นในอดีตที่ผ่านมา ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเราต่อไป

 

รูปภาพของ aubai

เป็นโครงการที่ดีมาก

อยากให้มีต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 136 คน กำลังออนไลน์