มงคลชีวิต 38 ประการ

 

                                                                       สารบัญ

                                                         หมู่มงคลชีวิต 38 ประการ

        มงคลหมู่ที่ 1 ฝึกให้เป็นคนดี
มงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล       (อเสวนา จ พาลานํ )
มงคลที่ 2 คบบัณฑิต          (ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา)
มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา (ปูชา จ ปูนียานํ)

        มงคลหมู่ที่ 2 สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง
มงคลที่ 4 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม    (ปฏิรูปเทสวาโส จ)
มงคลที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน  (ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา)
มงคลที่ 6 ตั้งตนชอบ                    (อตฺตสมฺมาปณิธิ จ)

        มงคลหมู่ที่ 3 ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์
มงคลที่ 7   เป็นพหูสูต       (พาหุสจฺจญฺจ)
มงคลที่ 8   มีศิลปะ             (สิปฺปญฺจ)
มงคลที่ 9   มีวินัย                (วินโย จ สุสิกฺขิโต)
มงคลที่ 10 มีวาจาสุภาษิต  (สุภาสิตา จ ยา วาจา)

มงคลหมู่ที่ 4  บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
มงคลที่ 11  บำรุงบิดามารดา   (มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ)
มงคลที่ 12  เลี้ยงดูบุตร            (ปุตตฺสงฺคโห)
มงคลที่ 13  สงเคราะห์ภรรยา(สามี) (ทารสฺส สงฺคโห )
มงคลที่ 14  ทำงานไม่คั่งค้าง  (อนากุลา จ กมฺมนฺตา)

มงคลหมู่ที่ 5 บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
มงคลที่ 15  บำเพ็ญทาน       (ทานญฺจ)
มงคลที่ 16  ประพฤติธรรม    (ธมมฺจริยา จ)
มงคลที่ 17  สงเคราะห์ญาติ  (ญาตกานญฺจ สงฺคโห)
มงคลที่ 18  ทำงานไม่มีโทษ (อนวชฺชานิ กมฺมานิ)

มงคลหมู่ที่ 6 ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อม
มงคลที่ 19  งดเว้นจากบาป                 (อารตี วิรตี ปาปา)
มงคลที่ 20  สำรวมจากการดื่มน้ำเมา (มชฺชปานา จ สญฺญโม)
มงคลที่ 21  ไม่ประมาทในธรรม         (อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ)

มงคลหมู่ที่ 7 การแสวงหาธรรมเบื้องต้นใส่ตัว
มงคลที่ 22 มีความเคารพ        (คารโว จ)
มงคลที่ 23 มีความถ่อมตน      (นิวาโต จ)
มงคลที่ 24 มีความสันโดษ      (สนฺตุฏฺฐี จ)
มงคลที่ 25 มีความกตัญญู       (กตญฺญุตา)
มงคลที่ 26 ฟังธรรมตามกาล  (กาเลน ธมฺมสฺสวนํ)

มงคลหมู่ที่ 8 การแสวงหาธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่
มงคลที่ 27 มีความอดทน   (ขฺนตี จ)
มงคลที่ 28 เป็นคนว่าง่าย    (โสวจสฺสตา)
มงคลที่ 29 เห็นสมณะ         (สมณานญฺจ ทสฺสนํ)
มงคลที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล (กาเลน ธมฺมสากจฺฉา)

มงคลหมูที่ 9 การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจักกิเลสให้สิ้นไป
มงคลที่ 31 บำเพ็ญตบะ (ตโป จ)
มงคลที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์ (พฺรหฺมจริยญฺจ)
มงคลที่ 33 เห็นอริยสัจ (อริยสจฺจาน ทสฺสนํ)
มงคลที่ 34 ทำพระนิพพานให้แจ้ง (นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ)

มงคลหมู่ที่ 10 ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส
มงคลที่ 35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม (ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ)
มงคลที่ 36 จิตไม่โศก (อโสกํ)
มงคลที่ 37 จิตปราศจากธุลี (วิรชํ)
มงคลที่ 38 จิตเกษม (เขมํ)

แหล่งอ้างอิง

วิธีการใช้สื่อการเรียนรู้

                                                       

 

                                                              

สร้างโดย: 
นางปาลิดา สวนชังและนางสาวนันทิชา เรืองวินิตวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์