Infinitive

     Infinitive        
         

      Infinitive คือ รูปของกริยาช่อง 1 แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  Infinitive with to  และ Infinitive without to

 

                

      Infinitive with to มีหน้าที่ และวิธีใช้ดังนี้ 

 

            หน้าที่   1. เป็นคำนาม ที่เป็นประธานของประโยค

                       To swim in the Pacific Ocean is very risky.

** ในกรณีนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปประโยคได้เป็น It is + adj. +  inf. With to ดังนี้

                  It is very risk to swim in the Pacific Ocean. 


                       2. เป็นกรรมของประโยค

                   He refuse to join us. 

                  
                       3. ทำหน้าที่เป็น adj. ขยาย N. หรือ Pronoun

                  I want something to drink. 

 


                      4. ทำหน้าที่เหมือน adv.

                  We come to study English. 

 


              
             

                        5. ขยายประโยค

                 To practice speaking English every day, you’ll be good at it.

 

 

 

 


วิธีใช้       1. รูปของ inf. แบ่งเป็น

 

                   Simple inf. เช่น to read, to sit, to be

                   Perfect inf. เช่น to have read, to have been, to have seen

                   Passive inf. เช่น to be read, to be written, to have been seen

 


              2. ใช้ inf. With to หลังกริยาต่อไปนี้

              


               

              3. หลังกริยาต่อไปนี้ + object + inf. With to ได้แก่


            

                   

             4. กริยาต่อไปนี้อาจตามด้วย inf. With to หรือ object + inf. With to 

 


                                       *หมายเหตุ   : help me     + do something+ to do something


                                 I expect to be there. =[I think that I shall be there.]


                                              I expect him to be there. =[I think that he’ll be there, I think.]


          5. noun clause ที่ขึ้นต้นด้วย question words สามารถเปลี่ยนเป็น phase

 


                   โดยใช้ inf. With to   หลัง Question words เช่น

 


                   I don’t know where I should have the party. = I don’t know where to have a party.

 


          6. V.to be + about + inf. With to แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

 


                     The manager is about to leave the office. = The manager is going to leave in a few minutes. 

                     ถ้าใส่ just ด้วยแสดงว่าใกล้มากกว่า เช่น  The manager is just about to leave the office.

 


          7. to be + to do = must เป็นการแสดงคำสั่งหรือ แผนการณ์

 

              เช่น  You are to read the passage carefully and answer the question.


          8. ใช้ตามหลัง adj.ที่แสดง personal quality หรือ characteristic เช่น good, kind, brave


             
          9. ใช้ตามหลัง so + adj. + as

 


              
          10. ตามหลัง so as/ in order + to do something แสดงความมุ่งหมาย 

 


 
          11. ใช้กับ too + adj./ adv. + for someone + to do something

 

 

 

      Infinitive with out to

 


              
       1. ตามหลัง Helping verb (Auxiliary verb) ยกเว้น be, have, ought, used เช่น

       2. ตามหลัง had better, would rather, rather than, but 

       3. หลัง กริยาต่อไปนี้ have [somebody do something], please, help, let, make  ใน active voice


          They let the thief escape.           [Active]


          The thief was let escape.           [Passive]

 


         4. หลัง กริยาต่อไปนี้ จะตามด้วย inf. Without to หรือ present participle [V.ing]


          See              watch          notice          observe       hear      Smell           feel


         

 

 

สร้างโดย: 
นส.สโรชา ชนะชล และ อจ.วีณา รัตนสุมาวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์