แกงผักหวานป่าไข่มดแดง

บรรณานุกรม

  กระทรวงสาธารณสุข. (2548). ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย.
กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพ).
  กระทรวงสาธารณสุข, กองโภชนาการ. (2550). ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง. กรุงเทพฯ  :
             บริษัท ฟ้าอภัย จํากัด. ราชภัฏสวนดุสิต, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โปรแกรมวิชา 
             คหกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ  : ผู้แต่ง.
เดชา  ศิริภัทร. (2540). ผักพื้นบ้านไทย : ของดีที่ถูกทอดทิ้ง. นิตยสารหมอชาวบ้าน, เล่มที่ 170.
กรุงเทพฯ  :  ผู้แต่ง.
  ผักพื้นบ้านอาหารไทย. (2548). กรุงเทพฯ  :   บริษัท สํานักพิมพ์แสงแดดจํากัด.
  พิจิตร  เพชรทองเอก. (2546). คู้มือพ่อบ้านแม่บ้าน  เคล็ดลับชาวครัว. กรุงเทพฯ  :
สำนักพิมพ์  ภูมิปัญญา.
ภัทรวินทร์  ภัคภิรมย์. (2550). เคล็ดลับแก้ปัญหาในครัวเรือ. กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพ์
 เครือเถา.
เสาวภรณ์  วังวรรธณะและคณะ. (2548). ตํารับอาหารภาคเหนือ. กรุงเทพฯ  :
          สำนักพิมพ์  ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ  เพชรกะรัต.
เสาวภรณ์  วังวรรธณะและคณะ. (2548). ตํารับอาหารภาคกลาง. กรุงเทพฯ  :
          สํานักพิมพ์  ส่งเสริมอาชีพธุรกิจ  เพ็ชรกะรัต.

สร้างโดย: 
อ.สุพัตทกานต์ ปานบุตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์