Relative Pronouns

Relative Pronouns       

 

Relative Pronouns (สรรพนามเชื่อมความ)

 

 

  Pronoun Things(Animals)
1) Subject who , that that , (which)
2) Object of the verb that , (whom) that , (which)
3) Object of the preposition that , (whom) that , (which)
4) Possessive whose of which , (whose)

 


                                      

 เมื่อใช้เป็นประธาน (Subject)

 

    1 ใช้กับคน (Persons) นิยมใช้ who (=ผู้ซึ่ง) มากกว่า that

 

            Ex : We like the woman who teaches us German.  มาจากประโยค 2 ประโยคคือ

 

            We like the woman . และ The woman teaches us German.

 

          จะเห็นได้ว่า who แทน the woman จึงเป็น subject ของ verb "teaches" ให้สังเกตว่า relative clause จะอยู่ชิดกับตัวที่

          มันขยายเสมอ

 

 

    2 ใช้กับสัตว์ สิ่งของ (animals or things) นิยมใช้ that (=อันซึ่ง) มากกว่า which

 

           Ex : The car that is going past now belongs to me. เมื่อแยกประโยคจะได้

 

    The car belongs to me. และ The car is going past now.จะเห็นได้ว่า that แทน the car และเป็น subject ของ verb "is"

             Ex : We went to the shop that sells ready-made clothes.

 

           
                                   
เมื่อใช้เป็นกรรม (Object of the verb)

 

     1 ใช้กับคน (Persons) ใช้ whom (=ผู้ซึ่ง)

         Ex : The lady (that or whom) you met last week came here yesterday.เมื่อแยกเป็นสองประโยคจะได้ 2 ประโยคคือ

         The lady came here yesterday. และ You met the lady last week.จะเห็นว่า the lady เป็น object ของ verb "met"

 

         Ex : The man (that or whom) you spoke to last night is my boyfriend. เมื่อแยกประโยคจะได้ จะได้ 2 ประโยคคือ

 

 The man is my boyfriend. และ You spoke to the man last night.จะเห็นได้ว่า the man เป็น object ของ verb "spoke to"

 

 

      2 ใช้กับสัตว์หรือสิ่งของ (animals or things) นิยมใช้ that มากกว่า which

 


           Ex : The composition (that) you wrote yesterday was good. เมื่อแยกประโยคจะได้

 

                  The composition was good. และ You wrote the composition yesterday.

                   จะเห็นได้ว่า the composition เป็น object ของ verb "wrote"


 **สำหรับ relative pronoun ที่ใช้เป็น object ของ verb เรานิยมตัด relative pronounทิ้งและตัดกรรมในประโยคเดิมทิ้งด้วย เช่น

   - The teacher I love is ill today. (subject + verb ละ relative pronoun ไว้)

   - The friend he met at school went abroad.

   - The house we have just bought cost a million baht.

 


                         

 ใช้เป็นกรรมของบุพบท (Object of preposition) เรานิยมละ relative pronoun ที่ทำหน้าที่เป็น object ของ

        preposition เช่น เดียวกับในข้อสอง โดยใช้รุปประโยค subject + verb + proposition ทั้งกับคนและสิ่งของ เช่น
                  

 

      1 ใช้กับคน (Persons)

 

             Ex : The woman the book was written by is in hospital now. เมื่อแยกเป็น 2 ประโยค จะได้

                    The woman is in hospital now. และ The book was written by the woman.

                    จะเห็นว่า the woman เป็น object ของ preposition "by"

 


                  
      2 ใช้กับสัตว์ สิ่งของ (animals or things)

 

              Ex :  The bridge they went over a few minutes ago was built in 1970. เมื่อแยกเป็น 2 ประโยคจะได้

 

                  The bridge was built in 1970. และ They went over the bridge a few minutes ago.

                      เราอาจจะใช้ว่า - The pen that you are using with is cheap.

                                         -The pen which you are using with is cheap.

                                         -The pen with which you are using is cheap.(เป็นภาษาโบราณ)

 

 

 

 

 


                            Ex :  I have not fixed the date on which I'll go abroad.

                                 (= I have not fixed the date when I'll go abroad.)

 


                           Ex : Are those reasons for which you choose to go to Africa instead of  America?

                                 (=Are those reason why you choose to go to Africa instead of America?)


                        

 


 ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ     (Possessive)


      1 เมื่อใช้กับคน (Persons) เช่น   The boy is my cousin. The boy's hat hangs here.

 

                                                 = The boy whose hat hangs here is my cousin.

 


                                                 This is the man. I am going to marry his daughter.

 

                                                 = This is the man whose daughter I am going to marry.


 **ให้สังเกตว่า whose ใน relative clause ข้างบนนี้ บางครั้งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค บางครั้งทำหน้าที่เป็นกรรมของ

ประโยค และไม่ว่าจะเป็นประธานหรือกรรม ให้วางไว้ชิด noun ที่มันขยายเสมอ     = whose + noun +(subject) + verb

 

 


        2 เมื่อใช้กับสัตว์และสิ่งของ ใช้ได้ 2 แบบ คือ

 


               2.1 ใช้ of which เช่น   Pass me the book. Its cover is red.

 

                                                = Pass me the book of which the cover is red

 

                                                         ใช้   ......of which + subject+verb...

 

 

               2.2 ใช้ with + noun ซึ่งนิยทมากกว่าใช้ of which เช่น  Pass me the book. Its cover is red.

 

                                                                                     = Pass me the book with the red cover.

 

                                                                                       - Please buy me a cat. Its tail is long. 

 


                                                                                      = Please buy me a cat with a long tail.

 

 


                                                      ใช้ .......with + (article) + adjective + noun ........

 

 

 


   -รูปประโยคข้างบนนี้ ใช้กับ คนได้ เช่น  The girl with long hair is my sister.

 

    ในทำนองเดียวกัน เราใช้ whose กับ สัตว์ สิ่งของ ได้ เช่น The box whose lid you painted cost 20 dollars.

มีต่อ =>


              

สร้างโดย: 
นส.สโรชา ชนะชล และ อจ.วีณา รัตนสุมาวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์