แหล่งอ้างอิง

...
บรรณานุกรม (หนังสือ)
...
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพิธีสิบสองเดือน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๑.
...
พุทธมณฑล, สำนักงานกรมการศาสนา. เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
...
พุทธมณฑล, สำนักงานกรมการศาสนา. เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
       วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๐. กรุงเทพฯ : วงตะวันจำกัด, ๒๕๔๐. มนตรี ตราโมท. “คำบรรยายของ
อาจารย์มนตรี ตราโมท” ศิลปากร ปีที่ ๖, ๒๔๙๖. วิชาการ, กรม. คู่มือครูภาษาไทยชุดวรรณวิจักษ์เล่ม ๒. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์คุรุ
       สภาลาดพร้าว, ๒๕๒๕.
...
สหพัฒน์พิบูล,จำกัด, บริษัท. เทศน์มหาชาติฉลอง ๒๐๐ ปี. สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมารุชิตชิโรส. กรุงเทพฯ ๒๕๓๓.
       อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บริษัท. แพรว ๒๕ ปี. กรุงเทพฯ : สายธุรกิจการพิมพ์. มปป.
...
...
แหล่งอ้างอิง (เว็บไซต์)
เนื้อหา (กัณฑ์)
เนื้อหา (เรื่องย่อ)
เนื้อหา (ละเอียด)
      
สร้างโดย: 
นางสาวดวงพร แซ่ลิ้ม / ครูรัตนาภรณ์ ทองอยู่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์