งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.13 ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ swkchittrakorn
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com  แล้วสมัครสมาชิกใน  โดยใช้ Username เป็น swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

  - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 2 เรื่องเกี่ยวกับ 1. ประวัติและความเป็นมาของภาษา C 2. จุดเด่นของภาษา C แล้วสรุปย่อด้วยความเข้าใจของตนเอง พิมพ์ลงใน blog ของตนเอง เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ยืนยัน" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767

  - แจ้งส่งงานให้ครูทราบที่รายการ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง ว่า blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

  - ส่งงานภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.30 น.

 • น.ส.ชญานิศ ยลศิริวัฒน์ ม.4.13 เลขที่ 8 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99531 

  รูปภาพของ swk36226

  นาย ภาณุวุฒิ วงศ์จีน ม.4.13 เลขที่ 4 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/99221

  นางสาว ธัญญารัตน์ จงประเสริฐ เลขที่ 2 ชั้น ม.4.13

  ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99187

   นายวิชยุตม์ อุตรศักดิ์ ม.4.13 เลขที่ 1 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ครับ

   http://www.thaigoodview.com/node/99186

  รูปภาพของ swk36424

  น.ส.ธัญชนก เนียมแตง ม.4.13 เลขที่ 17 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/98779

  รูปภาพของ swk36236

  นาย ศิรวิทย์ ตันศิริ ม.4.13 เลขที่ 5 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ Blog นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/99175

  น.ส.ชญานิศ ยลศิริวัฒน์ ม.4.13 เลขที่ 8 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99165

  รูปภาพของ swk36482

  นายชานน สุริยะพรหมชัย ม.4.13 เลขที่ 19 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99061

  รูปภาพของ swk36248

  น.ส.โชติกา ยลศิริวัฒน์ ม.4.13 เลขที่ 9 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99048

  รูปภาพของ swk36483

  น.ส.อิสรีย์ สัสสินทร ม.4.13 เลขที่ 16 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98834

  รูปภาพของ swk36434

  นายปภพ วิศิษฏ์ลานนท์ ชั้นม.4.13 เลขที่18 ส่งงานครั้งที่1 ที่blogนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/98809  

  รูปภาพของ swk36559

  นาย กฤษณพงศ์ ทัพซ้าย ม.4.13 เลขที่ 24 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/98799

  รูปภาพของ swk36572

  (ขออนุญาตส่งงานใหม่ค่ะ)

  นางสาวภาวินี เภกะนันทน์ ม 4.13 เลขที่ 20 ขอส่งงานครั้งที่1ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98696

  รูปภาพของ swk36244

  น.ส.กนิษฐา  ทะวิชัย ม.4.13 เลขที่ 6 ส่งงานที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98774

  รูปภาพของ swk36314

  วชิระ จึงพิชาญวณิชย์ นักเรียนชั้น ม4.13 เลขที่12 ส่งงานครั้งที่1 ที่ Blog นี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/98773

  รูปภาพของ swk36259

   

   น.ส. สิรินดา    ชัยรัตน์  นักเรียนชั้น ม.4.13  เลขที่ 13 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ 

  http://thaigoodview.com/node/98768

  รูปภาพของ swk36257

  ศิรประภา ยายอด นักเรียนชั้นม.4.13 ส่งงานครั้งที่1 ที่Blogนี้ค่ะ เลขที่ 11

  http://www.thaigoodview.com/node/98767 

  รูปภาพของ swk38585

  น.ส.อติรัตน์  จิตตะ  ชั้น ม. 4.13  เลขที่ 22  ส่งงานครั้งทีื 1 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98693 

  รูปภาพของ swk38587

   ดิฉัน น.ส. ณัฐณิชา     บุญมา  นักเรียนชั้น ม.4.13 เลขที่ 24 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ
  http://www.thaigoodview.com/node/98765 

  รูปภาพของ swk38589

   วัชรพล ประกายวิเชียร 4.13 เลขที่ 30 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog ตามนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/98763 

  รูปภาพของ swk36305

  ดิฉัน นางสาว กัญญณัช นรสาร นักเรียนชั้น ม.4.13 เลขที่ 21 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ 

  http://www.thaigoodview.com/node/98727
    

  รูปภาพของ Swk36489

  ดิฉัน นางสาว กชกร ฉัตรแก้ว เลขที่ 21  ชั้น ม.4.13   ส่งงานครั้งที่ 1  ขอส่งงานที่ Blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98720

  รูปภาพของ swk36218

  นาย เชฏฐา  ชัยเนตร ม.4.13 เลขที่ 3 ส่งงานครั้งที่ 1 ขอส่งงานที่ blog นี้นะครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/98700

  รูปภาพของ swk36258

   


  นางสาวอุ้มขวัญ  บัวอินทร์ ม.4.13 เลขที่ 10 ส่งงานคุณครูที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98699

  รูปภาพของ swk36239

  น.ส. ชวิศา  จรัส ม.4.13 เลขที่6 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98698

  รูปภาพของ swk36572

  นางสาว ภาวินี เภกะนันทน์ ม.4.13 เลขที่ 20 ขอส่งงานครั้งที่1 ที่ blog นี้ค่ะ                           

  http://www.thaigoodview.com/node/98696

  รูปภาพของ swk36252

   น.ส.พัสตราภรณ์ บุญมาก ชั้น ม.4.13 เลขที่ 9 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98689 

  รูปภาพของ swk38588

  กระผม นายณัชพล ทรงยั่งยืนกุล ม.4.13 เลขที่ 25 ส่งงานคุณครูครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/98688

  รูปภาพของ swk36306

  น.ส. ปาณิสรา เรืองวาทะศิลป์ ม.4.13 เลขที่ 11 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98687

  น.ส.กุลนิษฐ์  ซื่อสัตย์สกุล ชั้น ม.4.13 เลขที่ 23 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ blog นี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98685 

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์