งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9 ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ swkchittrakorn
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com  แล้วสมัครสมาชิกใน  โดยใช้ Username เป็น swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

  - ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
          1. ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์
          2. ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์อาร์ซิโม
          3. ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์
        แล้วให้สรุปย่อเป็นความเรียงของตนเอง พร้อม บันทึกชื่อเว็บไซต์เป็นแหล่งอ้างอิงสืบค้นด้วย

  -  สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วพิมพ์ข้อมูลที่สืบค้นและสรุปไว้ตามหัวข้อข้างต้น (ถ้ามีรูปภาพให้นำมาลงด้วย) เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767

 • - แจ้งการส่งงานให้ครูทราบที่รายการ  แสดงความคิดเห็น  ที่อยู่ข้างล่างนี้ ว่า blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

 • - ส่งงานภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.30 น.

 • รูปภาพของ swk37955

  สวัสดีค่ะ   ดิฉันชื่อ ด.ญ.ชนกานต์ ศรีไพศาลเจริญ   ม.2.9  เลขที่ 7 ค่ะ

  ขอส่งงานครั้งที่หนึ่ง  URL ดังนี้ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/99346

  รูปภาพของ swk37948


  สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ ด.ญ.ภูิพิงค์ ปรัชญา เลขที่ 3 ชั้นม.2.9 ขอส่งงานครั้งที่่ 1 ตาม URL ดังนี้ค่ะ
  http://www.thaigoodview.com/node/99037

  ในงานแก้ไขชิ้นนี้ ดิฉันได้เพิ่มเทคนิกการจำชนิดและประเภทของหุ่นยนต์ลงไปบางส่วนด้วยค่ะ ^^

  รูปภาพของ swk38070

  สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ ด.ญ.กุลทิวา   จันแปงเงิน ม.2.9 เลขที่ 39

  ดูงานครั้งที่ 1 ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/blog/53331 ค่ะ

  รูปภาพของ swk37976

  แก้ไขงานใหม่ครับ ผม ด.ช.ปัณณวัฒน์   ปัญญากรสกุล ชั้น ม.2.9 เลขที่ 17 ส่งงานตาม URL นี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/99047

  รูปภาพของ swk38000w

   ดิฉัน ด.ญ.วันทนา  ไม้จำปา ม.2.9 เลขที่ 28 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URLดังนี้ค่ะ www.thaigoodview.com/node/99329 www.thaigoodview.com/node/99330 www.thaigoodview.com/node/99332

  รูปภาพของ swk37985

  ใหม่

  ดิฉัน ด.ญ. ปภาวรินท์  อินทะรังษี ม. 2.9 เลขที่ 21 ขอส่งงานครั้งที่่ 1 ตาม URL ดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98821

  รูปภาพของ swk38015

  แก้ไขงานใหม่ครับ ผม ด.ช.รามิล  เลิศเกษม ม.2.9 เลขที่37 ตาม URL นี้ครับ 

  http://www.thaigoodview.com/node/98905 

  รูปภาพของ swk38073

   ดิฉัน ดญ.ภาวินี ใจจันทร์ เลขที่ 41 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ต่อไปนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99251

  ดิฉัน ด.ญ.พิมพ์ตะวัน  จันทร์เดือน ม.2.9 เลขที่ 2 ได้แก้ไขงานครั้งที่1ใหม่ ตาม URL ดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/98899

  รูปภาพของ swk37980

  ด.ช.ธีรุตม์ ศิริชัย ม.2.9 เลขที่19 ขอส่งงานที่แก้ไขใหม่ url ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/98724

  ผม ชื่อ ด.ช.กฤตยชญ์ กาญจนบัตร ม.2.9 เลขที่ 43 ส่งงานครั้งที่1 ตามurl ต่อไปนี้ http://www.thaigoodview.com/node/99323

  รูปภาพของ swk37972

  แก้ไขงานค่ะ ดิฉัน ด.ญ. พไพวิศว์   ลาภใหญ่ ม.2.9 เลขที่ 15 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/99030

  รูปภาพของ swk37953

  แก้ไขงานใหม่ครับ ดช.พันธกานต์ เทพสาร ม.2.9 เลขที่6

  http://www.thaigoodview.com/node/98718

  กระผม เด็กชาย คุณานนต์ พรมเเสน ห้อง ม 2.9 เลขที่ 24 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ต่อไปนี้ 

  http://www.thaigoodview.com/node/99306

  รูปภาพของ swk38085

  กระผม เด็กชาย ณัฐสัณห์  บุญเจริญ ห้อง ม 2.9 เลขที่ 44 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ต่อไปนี้ 

  http://www.thaigoodview.com/node/98828

   

  รูปภาพของ swk38011

  ผม ด.ช.ณัฐชนันท์ พิชัยยา ชั้น ม.2.9 เลขที่ 35 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL http://www.thaigoodview.com/blog/53346

  รูปภาพของ swk37980

  ด.ช.ธีรุตม์ ศิริชัย ม.2.9 เลขที่ 19 ส่งงานครั้งที่1 url ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/98724

  รูปภาพของ swk37981

  ผมชื่อด.ช.ศิวกร  จิวประสาท ม.2.9 เลขที่20 ส่งงานครั้งที่1 ตาม URLดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99242

  ด.ญ ธนวรรณ ธเนศกุลวัฒนา ม1.9 เลขที่26 ขอส่งงานตามURLดังนี้ค่ะ
  http://www.thaigoodview.com/node/99255

  ด.ญ.อธิชา ศรีครุฑรานันท์ ม.2.9 เลชที่ 31 ส่งงาน URL http://www.thaigoodview.com/node/99240 คะ่

   

  ผมชื่อ ด.ช.กฤษฎา ดำรงพานิชชัย เลขที่ 14 ม.2.9 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99172

  รูปภาพของ swk37967

  ผมชื่อ ด.ช.ธนธรณ์ ศรีรัตนพงษ์ ม 2.9 เลขที่ 12 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ครับ   http://www.thaigoodview.com/node/99168

  รูปภาพของ swk37970

  ผมชื่อ ด.ช.ศิรวิขญ์ ตันติภูวนารถ ม.2.9 เลขที่ 13 ส่งงานครั้งที่ 1 ดัง URL ดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99164 

  ผมชื่อ ด.ช.ปริเมธ กายสิทธิ์ ชั้น ม.2.9 เลขที่ 32 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ครับ แก้ไขใหม่แล้วครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99150

  รูปภาพของ swk37977

  ผมชื่อ เด็กชายธนภัทร  คูสุวรรณ์ ชั้น ม. 2.9 เลขที่ 18 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99041 

  ดิฉันชื่อ ด.ญ.ปราณปริยา มาปลูก ชั้น ม.2.9 เลขที่ 33 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/99309

  รูปภาพของ swk37948

  ดิฉันชื่อ ด.ญ. ภูพิงค์  ปรัชญา เลขที่ 3 ชั้น ม. 2.9  ขอส่งงานครั้งแรกตาม URL ดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99037

  รูปภาพของ swk37958

  สวัสดีครับครูครับ ผมชื่อ ด.ช.ชนาธิป หล่อกิตติเกียรติ ม.2.9 เลขที่ 9 นะครับผมทำงานที่ครูสั่งไว้แล้วครับ

  ส่งช้าไปหน่อยไม่ว่ากันนะครับ Smile ~♥

  นี่ครับ URL ของงานครั้งที่ 1 ที่ผมจะส่งตามนี้ครับ Laughing

  http://www.thaigoodview.com/node/99032  

  ผมชื่อ  ด.ช. ธีรดนย์  อินต๊ธศิลป์  ชั้น ม. 2.9  เลขที่  8  ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ URL ครับhttp://www.thaigoodview.com/node/99029

  ผมชื่อ ด.ช.สุจิระ วานิชดี ม.2.9 เลขที่ 5

  ส่งงานครั้งที่1 ที่ url

  http://www.thaigoodview.com/node/99028 

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์