งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10 ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

รูปภาพของ swkchittrakorn
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - เข้าเว็บไซต์ www.thaigoodview.com  แล้วสมัครสมาชิกใน  โดยใช้ Username เป็น swk แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swk30509 แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

  - ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
          1. ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์
          2. ความเป็นมาและประวัติของหุ่นยนต์อาร์ซิโม
          3. ชนิดและประเภทของหุ่นยนต์
        แล้วให้สรุปย่อเป็นความเรียงของตนเอง พร้อม บันทึกชื่อเว็บไซต์เป็นแหล่งอ้างอิงสืบค้นด้วย

  -  สร้าง blog ของตนเอง 1 node แล้วพิมพ์ข้อมูลที่สืบค้นและสรุปไว้ตามหัวข้อข้างต้น (ถ้ามีรูปภาพให้นำมาลงด้วย) เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "บันทึก" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน เช่น node หมายเลข 48767

 • - แจ้งการส่งงานให้ครูทราบที่รายการ  แสดงความคิดเห็น  ที่อยู่ข้างล่างนี้ ว่า blog ของนักเรียนอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/48767

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

  - ส่งงานภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.30 น.

 • กระผมชื่อ เด็กชาย กิตติธัช ดอนชัย ม.2.10 เลขที่40 ขอส่งงานครั้งที่หนึ่งครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/113978

  สวัสดีครับ ผมเด็กชายภานุพงศ์ เครือจักร์ ม.2.10 เลขที่13
  ส่งงานครั้งที่ 1 เรื่องประวัติหุ่นยนต์ครับ 

  http://www.thaigoodview.com/node/113041

  งานสุดท้ายจะตามมาเร็วๆนี้ครับ

  รูปภาพของ swk37950

   แก้ไขงานใหม่   กระผม เด็กชายทศวรรษ  โพธิษา ห้อง ม.2.10 เลขที่ 4 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่URl ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99344

  รูปภาพของ swk37982

  กระผมชื่อ เด็กชาย พัสกร  สุขเกษม เลขที่ 20 ของส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ต่อไปนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/98640

  รูปภาพของ swk38087

  สวัสดีครับ กระผมชื่อ ด.ช.ติณณภพ ญาณะเเก้ว ชั้น ม2.10 เลขที่42 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ครับ http://www.thaigoodview.com/node/99343?q=node/99343

  รูปภาพของ swk37950

  แก้ไขงานใหม่ กระผม เด็กชายทศวรรษ  โพธิษา ห้อง ม.2.10 เลขที่ 4 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่URl ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99277

  รูปภาพของ swk37995

  ดิฉัน ด.ญ.สารินี ตันศิริ ม.2.10 เลขที่ 28 ส่งงานครั้งที่1 ตาม URL ดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99340 

  รูปภาพของ swk37997

  กระผมชื่อ เด็กชาย สุกนต์ธี ยะระนันท์ เลขที่ 29 ของส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ต่อไปนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99337

   

  รูปภาพของ swk38078

  กระผมชื่อ เด็กชาย ชัชชนะชัย  กุลโล  เลขที่39 ของส่งงานครั้งที่1 ตาม URL  ต่อไปนี้คับ

  http://www.thaigoodview.com/node/99324

  รูปภาพของ swk37962

  กระผม เด็กชาย ณภัทร ป้อมบ้านต้า ม.2.10 เลขที่ 10 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ http://www.thaigoodview.com/node/99322 

   

  รูปภาพของ swk37983

  ผมชื่อ ด.ช.ชณกันต์ อุทัยพิบูลย์ ชั้น ม.2.10 เลขที่ 21 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังต่อไปนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99310

  รูปภาพของ swk37988

  กระผม ด.ช. จารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล ม.2.10 เลขที่ 24 ขอส่งงานครั้งที่ 1 ตาม url ต่อไปนี้ http://www.thaigoodview.com/node/98835

  รูปภาพของ swk38089

  .

  รูปภาพของ swk37950

  กระผมชื่อ เด็กชายทศวรรษ  โพธิษา ห้อง ม.2.10 เลขที่ 4 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99277

  ดิฉัน ด.ญ.ณัฐธยาน์ เสนากูล ม.2.10 เลขที่ 27 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/99262

  รูปภาพของ swk37944

  ดิฉันชื่อ เด็กหญิง วิภาดา เพียรศิลป์ ชั้น ม.2.10 เลขที่ 2 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/99245

  รูปภาพของ swk37963

  ดิฉันชื่อ เด็กหญิง บุญสิตา ชินะรังษี  ม.1.10 เลขที่ 11 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URU ดังนี้

  www.thaigoodview.com/node/99163

  รูปภาพของ swk37956

  แก้ไขงานใหม่ค่ะ

  ดิฉัน เด็กหญิง ชนากานต์ ไคร้ศรี ม.2.10 เลขที่ 7 ส่งงานครั้งที่ 1 ตาม URL ดังนี้ http://www.thaigoodview.com/node/99039

  รูปภาพของ swk38014

  กระผมชื่อ ด.ช.ศุภกรณ์ อุ่นหน้อย ชั้น ม2.10  เลขที่  36 ส่งงานครั้งที่1 ตาม ULR ดังนี้

  รูปภาพของ swk37979

  ดิฉันชื่อ เด็กหญิงชุติมณฑน์  พู่เจริญ ชั้น ม.2.10 เลขที่ 19 ส่งงานครั้งที่1 ตามURLดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/98914 

   

   

  รูปภาพของ skw38013

  กระผมชื่อ ด.ช.ณัฐพัฒน์   กันทะเขียว ชั้น ม2.10  เลขที่  35 ส่งงานครั้งที่1 ตาม ULR ข้างล่างนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/98916 

   

  รูปภาพของ swk38091

  กระผมชื่อ ด.ช.ณัติวัฒน์   พรหมจิตร ชั้น ม2.10  เลขที่45 ส่งงานครั้งที่1 ตาม ULR นี่

  http://www.thaigoodview.com/node/98904

  รูปภาพของ swk37961

  กระผมชื่อ เด็กชายนนทกร ศิริจันทร์ ห้อง ม.2.10 เลขที่ 9 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/98639 

  รูปภาพของ swk38069

  ด.ญ.จิณณพัต  เลาหะวีีร์ ม.2.10 เลขที่ 37
  ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ URL ดังนี้ค่ะ Smile

  http://www.thaigoodview.com/node/98829 

  รูปภาพของ swk37943

  ดิฉันชื่อ เด็กหญิงชนม์นิภา  ไชยเมือง  ห้อง ม.2.10 เลขที่ 1 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/98820

  รูปภาพของ swk37998

  กระผมชื่อ เด็กชายสืบพงษ์  ฉั่วตระกูล ห้อง ม.2.10 เลขที่ 30 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/98777

  รูปภาพของ swk38084

  ดิฉันชื่อ เด็กหญิงภูมิฤทัย  ชุ่มใจ๋  ห้อง ม.2.10 เลขที่ 41 ส่งงานครั้งที่ 1 ที่ URL ดังนี้

  http://www.thaigoodview.com/node/98801

  รูปภาพของ swk37954

  กระผมชื่อ เด็กชายณัฐวัฒน์ อยู่อ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10 เลขที่ 6 ขอส่งงานครั้งที่  1 ตาม URL ดังต่อไปนี้ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/98802

  ดิฉัน ชื่อเด็กหญิง ชญานิศ ไชยยศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10 เลขที่ 15 ขอส่งงานครั้งที่  1  URL คือ

   http://www.thaigoodview.com/node/98800

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์