องค์การระหว่างประเทศ (องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-EU)

สหภาพยุโรป
     (European  Union  :  EU)

 

(ที่มาของภาพ http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/eu.gif)

          สหภาพยุโรป  พัฒนามาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (European  Economic Community  :  EEC)  ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ประเทศคือ ฝรั่งเศส เยอรมนี  อิตาลี เบลเยี่ยม  เนเธอร์แลนด์  ลักเซมเบิร์ก  อังกฤษ  ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก  โปรตุเกส  สเปน  กรีซ  ออสเตรีย  สวีเดน  และฟินแลนด์


          วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มสหภาพยุโรป  เป็นการรวมกันในลักษณะตลาดร่วมลดกำแพงภาษีสินค้าระหว่างกันการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรีโดยใช้อัตราเดียวกันในด้านการขนส่ง  ทุน  บริการ ค่าจ้าง  เงินเดือนเป็นต้น  องค์การนี้มีความร่วมมือกันมากขึ้น
เรื่อย ๆโดยจะพัฒนาความร่วมมือกันในทางการเมือง  การต่างประเทศ ความมั่นคง และเศรษฐกิจ คล้ายกับเป็นประเทศเดียวกัน  และใช้เงินตราสกุลเดียวกันคือ  เงินยูโร  (EURO) โดยจัดตั้งธนาคารกลางยุโรป(European  Central  Bank  :  ECB) ซึ่งมีหน้าที่ออกเงินตรา
สกุลยูโรขึ้นใช้  โดยกำหนดค่าเงิน 1 ยูโร  มีค่าเท่ากับ  1.5 เหรียญสหรัฐฯ


            แนวโน้มดังกล่าวทำให้สหภาพยุโรปสามรถเปิดระบบการค้าเสรีระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมรับมือกับการแข่งขันในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นเพราะสหภาพยุโรปจะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับประเทศไทยนั้นสหภาพยุโรปเป็น
ตลาดใหญ่ที่รองรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สิ่งทอ  อัญมณี   และอาหาร  เป็นต้น โดยไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปประมาณร้อยละ 15.9  ของมูลค่าการส่งออกในปี  ค.ศ.  1996 ใน ค.ศ. 2004 มีการรับประเทศยุโรปตะวันออก 10 ประเทศเป็นสมาชิก (รวมเป็น 25 ประเทศ) มีโปแลนด์ เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เชคสโลวะเกีย ฮังการี สโลวีเนีย มอลต้าและไซปรัส ประชากรรวมของ EU 450 ล้านคน

หน้าหลัก

           

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์