ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2

          ช่วงระยะ 6 ปีของสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำความพินาศให้แก่โลกมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทหารเสียชีวิตและสูญหายใน

สงครามมีจำนวนรวมกันถึง 17 ล้านคน พลเรือนต้องเสียชีวิตในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งนอกจากจะสูญเสียชีวิตโดยผลจากการสู้รบ

และการทิ้งระเบิดแล้ว ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากมายที่ต้องเสียชีวิตเพราะถูกสังหารและถูกทรมานในค่ายกักกัน โดยเฉพาะชาวยิว โปล

เช็ก และรัสเซียที่ถูกพวกนาซีสังหารเป็นจำนวนหลายล้านคน การรบที่กระทำกันในบริเวณที่กว้างขวางและการทิ้งระเบิดทางอากาศ

ทำให้บ้านเมืองถูกทำลายพินาศ ทรัพย์สินเสียหายสุดที่จะประมาณค่าได้

 

 http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/social04/14/web/PicWorldWarII/United-States-And-Japan-World-War-Ii.jpg

 

          นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมอย่างมากมาย ยุโรปตะวันตกประสบกับความเสื่อม

โทรมและบอบช้ำจากสงคราม สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตมีอำนาจและอิทธิพลขึ้นมาแทนที่มหาอำนาจเดิมของยุโรป มีการจัดตั้ง

องค์การสหประชาชาติขึ้นมาทำหน้าที่รักษาสันติภาพของโลก

 

          ผลทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้แก่ การเกิดสงครามเย็น (Cold War) อันเป็นสงครามที่เกิดจาก

ความขัดแย้งระหว่างอภิมหาอำนาจ 2 ฝ่าย คือ สหรัฐอเมริกาผู้นำของฝ่ายโลกเสรี และสหภาพโซเวียตผู้นำของฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์

โดยมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง เริ่มจากการที่สหภาพโซเวียตมีนโยบายแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์

พร้อม ๆ กับมีการแทรกแซงการปกครองของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออก เป็นผลให้สหรัฐอเมริกาซึ่งมีความพร้อมที่สุด

ในตอนนั้นต้องออกมาขัดขวางนโยบายดังกล่าวของสหภาพโซเวียตโดยใช้นโยบายปิดล้อมและต่อต้านคอมมิวนิสต์ทั่วโลก

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/social04/14/web/PicWorldWarII/start-world-war-2-25.jpg

 

          สภาพการณ์ของสงครามเย็น ไม่เพียงแต่แสดงออกในด้านการแข่งขันพัฒนาการเสริมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่าง 2 อภิมหา

อำนาจเท่านั้น หากยังแสดงออกในรูปแบบของการส่งกำลังทหารไปตั้งประจำเป็นฐานทัพนอกประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกด้วย

นอกจากนี้ ยังแข่งขันในด้านการเข้าไปมีอิทธิพลเหนือประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายโดยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน อาวุธ

 เทคโนโลยี หรืออาสาสมัครเข้าไปทำงานให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน

 

อ้างอิง : http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-2-27224.html

 


สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา, นางสาวสุจิตรา ทรัพย์จรูญวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์