รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ชื่อผลงาน    :       รายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน    รหัสวิชา  42101 

                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึก

จัดทำโดย    :        นางแสงเดือน ด้วงจุมพล
สถานศึกษา :        โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยาอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
                        องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
บทคัดย่อ 
                        
การรายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6  รหัสวิชา  42101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้แบบฝึก      เป็นผลการศึกษาที่เกิดจากความต้องการพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 รหัสวิชา    42101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ผู้รายงานจึงพัฒนาแบบฝึกการเขียนข้อมูลตนเอง และแบบฝึกการอ่าน เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Personal Information และหน่วยการเรียนรู้   ที่ 4  Strategic Reading กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  จำนวน 45 คน          
                  
ผลการศึกษาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 รหัสวิชา  42101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้แบบฝึก 2 รายการ คือ แบบฝึกการเขียนข้อมูลตนเอง และแบบฝึกการอ่าน ประกอบการจัดการเรียนการสอน หลังการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก แล้วให้นักเรียน  
ทำแบบทดสอบ พบว่า หลังจากใช้แบบฝึกการเขียนข้อมูลตนเอง และแบบฝึกการอ่าน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 45 คน     มีผลการประเมินผลบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนมี           ผลคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ 39.90 / 79.10 หลังใช้แบบฝึกการเขียนข้อมูลตนเอง   และ 37.33 / 82.00 หลังใช้แบบฝึกการอ่าน  และได้หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนข้อมูลตนเอง      และแบบฝึกการอ่าน ทั้งสองชุดได้ประสิทธิภาพเฉลี่ยที่ 81.65/ 80.55  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่  ตั้งไว้ที่ 80 / 80    นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ     หลังเรียน พบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนของแบบฝึกทั้งสองชุดต่ำกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน แสดงว่าการสอนดี มีประสิทธิภาพ เพราะว่าก่อนสอนนักเรียนมีคะแนนกระจายมากกว่าหลังสอน และการสอนโดยใช้แบบฝึกทั้งสองชุด นักเรียนสอบได้คะแนนสูง และเกาะกลุ่มกันดีกว่า  และเมื่อวิเคราะห์ผลการสอนโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ได้ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายที่ 5.94 และ 9.87 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ การกระจายที่ต่ำกว่า 10 แสดงว่าผลการสอนดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์