รายงานการศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลง

ชื่อรายงาน  :    รายงานการศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
                     ด้วยบทเพลง
ผู้รายงาน    :     นางศรีเพ็ญ  ทองจันทึก วิทยฐานะครูชำนาญการ
                     โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว 
                     จังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา :     2550
                        การสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น ผู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะพื้นฐานซึ่งจากการสำรวจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย มีความสำคัญมาก และเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานอันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านต่างๆ คือนักเรียนขาดความมั่นใจในการที่จะพูดโต้ตอบ หรือสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ความต้องการดังนั้นผู้รายงานจึงได้พัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการวิธีการสอน และเพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่ม  ที่มีปัญหาเรื่องการพูด และการสนทนา คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และดำเนินการมีดังนี้  (1) สื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลงซึ่งประกอบด้วย  แผ่นซีดีเพลง เอกสารบทเพลง เอกสารใบงาน (2) แบบสังเกตด้าน ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (3) แบบทดสอบ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลง (5) แบบประเมินความพึงพอใจของครูต่อสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง                ผลจากการศึกษาพบว่า  1.  ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงโดยผู้เชี่ยวชาญ  สื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลงมีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.50 จากระดับ 5 คะแนน  2.  ประสิทธิภาพของสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลง E1/E2 ของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 8แผนการเรียนรู้ คือ 90.70/91.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 85/85  3.  ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลง รายแผนการเรียนรู้ ได้ผลเป็น 0.84 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับว่าสื่อหรือนวัตกรรมมีประสิทธิผล ช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ได้จริง  4. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลง คือ = 4.32 ,   S.D. = 0.68  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  5. ระดับความพึงพอใจของครูต่อสื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลงคือ = 4.50 ,   S.D.  = 0.55 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์