ผลการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่อง    ผลการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ  เรื่องมาตราตัวสะกด                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ                    จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้วิจัย         นางสาวบงกช  ศักดิ์ศรีสาขาวิชา    ภาษาไทยปีที่พิมพ์     2550 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกการเขียนสะกดคำ  เรื่องมาตราตัวสะกด  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ  กลุ่มเป้าหมาย  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ  อำเภอจุฬาภรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  จำนวน  20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดคำ  จำนวน  8  แผน  แบบฝึกการเขียนสะกดคำ  จำนวน  8  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การสะกดคำ จำนวน 20  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และการทดสอบแบบ  t – test  dependentผลการวิจัย  พบว่าแบบฝึกการเขียนสะกดคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 86.06 / 83.75  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.53 และผลสัมฤทธิ์การสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์