แผนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ หน่วยที่1 การวิเคราะห์และนำเสนอผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย ครู ชนินทร์ สุขสำราญ

รูปภาพของ chanins

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รหัสวิชา   ง 40210   รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์                                         ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง   การวิเคราะห์และนำเสนอผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                        เวลา   40   ชั่วโมง                                                             

ครูผู้สอน ชนินทร์  สุขสำราญ

......................................................................................................................................................................................

1. มาตรฐาน

ง 4.1  เข้าใจ  เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้ 

การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

2.สาระสำคัญ

การวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ และรูปแบบการเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์   เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  อันเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นสำคัญเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ อันเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

3.  สาระการเรียนรู้ 

  3.1 ความหมายและความสำคัญของโครงงานประเภทโครงงาน

  3.2 แบบเสนอโครงงาน ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

       3.2. 1 หลักการและเหตุผล

       3.2.2 วัตถุประสงค์

       3.2.3 เป้าหมาย

       3.2.4 ชื่อกิจกรรม  ระยะเวลา

       3.2.5 ผู้รับผิดชอบโครงงาน

       3.2.6 การจัดการด้านงบประมาณ

       3.2.7 การประเมินผล

   3.3 ชี้แหล่งข้อมูลที่ต้องการจัดทำโครงงานและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่กำหนดและ   นำข้อมูลมาสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์  โดยสามารถบอกอุปสรรคและปัญหาของการทำงานได้

   3.4 นำเสนอโครงงานในรูปแบบสื่อการนำเสนอแบบสื่อผสม

4. ทักษะ/กระบวนการ

  ความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์  ปฏิบัติ

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

    5.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

    5.2 ซื่อสัตย์สุจริต

    5.3 มีวินัย

    5.4ใฝ่เรียนรู้

    5.5 อยู่อย่างพอเพียง

    5.6 มุ่งมั่นในการทำงาน

    5.7 รักความเป็นไทย

    5.8 มีจิตสาธารณะ

6.  จุดประสงค์การเรียนรู้

    6.1 นักเรียนบอกความหมายและความสำคัญของโครงงานได้

    6.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโครงงานแต่ละประเภทได้

    6.3 นักเรียนสามารถกำหนดปัญหาในการทำโครงงานได้

    6.4 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของโครงงานได้

    6.5 นักเรียนสามารถเขียนเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

    6.6 นักเรียนสามารถลำดับขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาได้

    6.7 นักเรียนบอกแหล่งข้อมูลหรือที่มาของปัญหาที่นำมาทำโครงงานได้

    6.8 นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลได้

    6.9 นักเรียนสามารถนำข้อมูลมาสร้างโครงงานได้

    6.10 นักเรียนสามารถบอกอุปสรรคและปัญหาการทำงานได้

    6.11 นักเรียนสามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงงาน

    6.12 นักเรียนสามารถประยุกต์สื่อมัลติเดียมาใช้นำเสนอโครงงานเพื่อการศึกษาเบื้องต้นได้

7.  ภาระ/ชิ้นงาน

    7.1ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์  

     7.2 ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความสำคัญของกิจกรรมโครงงาน

    7.3 ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

    7.3 ใบงานที่ 1.4 เรื่อง ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

    7.4 ใบงานที่ 1.5 เรื่อง การเขียนโครงร่างโครงงาน

    7.5 ใบงานที่ 1.6 เรื่อง ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงงาน

    7.6 รายงานโครงงาน พัฒนาประสิทธิภาพการทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้เบื้องต้น

8.  การประเมินผลรวบยอด

    8.1 เกณฑ์การประเมินผลงาน

 

 

9. กระบวนการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1  เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 1 ชั่วโมง

1. นักเรียนดูตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรมประยุกต์หรือสื่อแบบประสมมาจัดทำ เช่น โปรแกรม Flash  slideshow Maker หรือ Photoshop  เป็นต้น

       2. ครูนำเสนอเว็บไซต์บทเรียนออนไลท์ โครงงานคอมพิวเตอร์ จาก http://www.py.ac.th/moodle

        3. ครูอธิบายความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนฟัง

        4. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์

        5. นักเรียนทำใบงานที่1 เรื่อง  ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์

       6. ครูให้คำแนะนำการทำใบงานที่ 1 ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์

        เช่น ขอบเขตเนื้อหา หรือ การเลือกส่วนที่สำคัญ แก่นักเรียนที่มีปัญหา

7. นักเรียนไปศึกษาประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ จาก บทเรียนออนไลท์  http://www.py.ac.th/moodle

หรือค้นหาจากเว็บไซต์ http://www.google.co.th โดยการพิมพ์ข้อความในช่องค้นหา ”ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์”

พร้อมทั้งแจก ใบงานที่ 2 เรื่อง ความสำคัญของกิจกรรมโครงงาน ไปทำเป็นการบ้าน

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์

การจัดการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 2   เรื่อง ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 1 ชั่วโมง

1.ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของกิจกรรมโครงงานและมีการขออาสาสมัครออกมาแสดงความคิดเห็นว่ากิจกรรมโครงงานมีความสำคัญต่อตนเองอย่างไรในฐานะที่เราเป็นนักเรียน

2. นักเรียนส่งใบงานที่ 2 เรื่อง ความสำคัญของกิจกรรมโครงงาน

2. ครูทบทวนความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์และสรุปเรื่อง ความสำคัญของกิจกรรมโครงงาน เพิ่มเติมอีกครั้งโดยการจดสาระสำคัญพอเข้าใจลงในสมุดของนักเรียน

        2. นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลท์โครงงานคอมพิวเตอร์ จากhttp:// www.py.ac.th/moodle เลือกรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เลือกหัวข้อประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจลักษณะโครงงานแต่ละประเภท

       3. ครูใช้สื่อ Power point พร้อมบรรยาย เรื่อง ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

       4. ครูแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ใบงานที่ 3  เรื่อง ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการทำใบงานในใบความรู้ประกอบด้วยสาระโดยย่อของประเภทโครงงานต่างๆดังต่อไปนี้

          4.1 โครงงานประเภทพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

          4.2 โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ

          4.3 โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี

          4.4 โครงงานประเภทประยุกต์การใช้งาน

          4.5 โครงงานประเภทพัฒนาเกม

5. นักเรียนทำใบงานที่ 3 เรื่อง ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

6. ครูคำแนะนำการทำใบงานเรื่อง ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ เช่น ขอบเขตเนื้อหา หรือ การเลือกส่วนที่สำคัญ แก่นักเรียนที่มีปัญหา

7. นักเรียนไปศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ในเว็บไซต์ต่างๆ เป็นการบ้าน

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่องประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

การจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 3  เรื่อง การวาดฝันโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 1 ชั่วโมง

1. ครูทบทวนประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยการให้นักเรียนร่วมกันตอบหรือขออาสาสมัครออกมาสรุปให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียน

       2.ให้นักเรียนเข้ากลุ่มๆละ 5 – 6 คน เข้าบทเรียนออนไลท์  http://www.py.ac.th/moodle ค้นคว้าตัวอย่างของโครงงานคอมพิวเตอร์ แต่ละประเภทว่ามีรูปแบบหรือเทคนิคในการจัดทำหรือนำเสนอชิ้นงานเป็นอย่างไร โดยประกอบด้วยกัน 5 ประเภทดังนี้

           2.1 โครงงานประเภทพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

           2.2 โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ

           2.3 โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี

           2.4 โครงงานประเภทประยุกต์การใช้งาน

           2.5 โครงงานประเภทพัฒนาเกม

       3. นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นในการวาดฝันประเภทโครงงานที่ตนเองสนใจ

4. ครูแนะนำการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกประเภทโครงงานตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน

5. นักเรียนนำแนวคิดและเทคนิคที่ได้ศึกษาจากตัวอย่างไปประยุกต์ใช้กับโครงงานของตนเอง

6.นักเรียนไปคิดเป็นการบ้านว่าจะจัดทำโครงงานประเภทใดที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเอง

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป เรื่อง การเลือกปัญหาหรือหัวข้อโครงงานให้เหมาะสมกับความสามารถ โดยมีการซักถามถึงความถนัดและความสนใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มและสรุปร่วมกันว่าจะทำโครงงานในเรื่องใดให้เหมาะสมกับความสามารถให้มากที่สุด

การจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 4  เรื่อง การกำหนดเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 1 ชั่วโมง

1. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าดูรูปแบบตัวอย่างโครงงานในอินเทอร์เน็ต

2. ระดมความคิดเลือกหัวข้อโครงงานที่กลุ่มสนใจ โดยค้นว้าข้อมูลในการตัดสินใจในเว็บไซต์

3. นักเรียน ช่วยกันคิดหัวข้อ หรือปัญหา ที่จะนำมาทำโครงงาน กลุ่มละ 3 ปัญหา โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

    3.1 ชื่อโครงงาน

    3.2 ประเภทโครงงาน

    3.3 วัตถุประสงค์

4. แจกใบงาน เรื่อง การวาดฝันโครงงานเพื่อให้นักเรียนเขียนประเด็นที่กล่าวข้าง

5. นักเรียนเสนอประเด็นดังกล่าวมาให้ครูตรวจสอบหรือแนะนำแก้ไข

6. ครูให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา เรื่อง การกำหนด ปัญหาหรือหัวข้อเรื่องโรงงานแก่นักเรียน

การจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 5  เรื่อง หลักการเขียนเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 1 ชั่วโมง

1.ครูให้นักเรียนส่งหัวข้อหรือปัญหาโครงงานที่ตัดสินใจเลือกแล้ว

       2.ให้นักเรียนเข้าบทเรียนออนไลท์โครงงานคอมพิวเตอร์ จาก http://www.py.ac.th/moodle

        เพื่อศึกษาการเขียนเค้าโครงงาน

3. ครูนำเสนอสื่อ Power point เรื่อง รูปแบบการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยอธิบายหัวข้อหลักดังนี้

 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………..

(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………. ……………………………...

สาขาของงานวิจัย …………………………………………………………………………………………….

ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. …………………………………………………………………………………………….

                                 2. ………………………………………………………………………………………..…..

                                 3. …………………………………………………………………………………………..…

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ……………………………………………………………………………………………..

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม …………………………………………………………………………………………

ระยะเวลาดำเนินงาน ………………………………………………………….. ………………………………..

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ …………………………………………………………………………………………………………………….

2.วัตถุประสงค์ ……………………………………………………………………………………………………..

3. หลักการและทฤษฎี ……………………………………………………………………………………………………………………..

4.วิธีดำเนินงาน ……………………………………………………………………………………………………..

5. แผนปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………………….

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ………………………………………………………………………………………………………………..…....

7. เอกสารอ้างอิง ……………………………………………………………………………………………………

4. แจกใบงาน เรื่อง การเขียนเค้าโครงงาน

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเขียนเค้าโครงงานที่กลุ่มสนใจโดยคัดเลือกมา 1  เรื่อง

6. ครูให้คำแนะนำในการเขียนโครงงานแต่ละประเด็น

7. นักเรียนนำเสนอเค้าโครงงานหน้าชั้นเรียน ด้วยโปรแกรม Power point (กลับไปทำเป็นการบ้าน)

การจัดการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 6   เรื่อง การนำเสนอประเด็นปัญหาหรือหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 1 ชั่วโมง

1. ครูทบทวนประเด็นการเขียนเค้าโครงงาน

 2. นักเรียนทำใบงานที่ 1.4 เรื่อง การเขียนโครงร่างโครงงาน

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอประเด็นปัญหาหรือหัวข้อโครงงาน หน้าชั้นเรียน ด้วยโปรแกรม การนำเสนอ Power point  ตามประเด็นดังนี้

 ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………….…..

(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………. ………………………………

สาขาของงานวิจัย …………………………………………………………………………………………..…

ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. ………………………………………………………………………………………….….

                                 2. …………………………………………………………………………………………….

                                 3. ………………………………………………………………………………………….…

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ………………………………………………………………………………………………..

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ……………………………………………………………………………………………

ระยะเวลาดำเนินงาน ………………………………………………………….. ………………………………..….

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ ……………………………………………………………………………………………………………………...

2. วัตถุประสงค์ ……………………………………………………………………………………………………..

3. หลักการและทฤษฎี ……………………………………………………………………………………………………………………….

4. วิธีดำเนินงาน ……………………………………………………………………………………………………..

5. แผนปฏิบัติงาน …………………………………………………………………………………………………………………...

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ………………………………………………………………………………………………………………………..

7. เอกสารอ้างอิง ……………………………………………………………………………………………………..

3.ให้เพื่อนต่างกลุ่มแสดงความคิดเห็นกับประเด็นที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ เพื่อหาจุดบกพร่องและคำแนะนำ

4. ครูให้คำแนะนำในการค้นคว้าข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5. นักเรียนแบ่งหน้าที่กันค้นคว้าข้อมูลที่จะจัดทำโครงงาน

การจัดการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 7  เรื่อง การค้นหาข้อมูลและประเด็นของโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 1 ชั่วโมง

1. นักเรียนแบ่งหน้าที่ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือจากแหล่งอื่นๆ

2. นักเรียนนำเนื้อหาข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและวิเคราะห์โดยเลือกเนื้อหาให้สอดคล้องกับเรื่องที่ทำและคัดประเด็นให้น่าสนใจ

3.ให้นักเรียนส่งเนื้อหาข้อมูลที่เรียบเรียงแล้วมาทาง E-mail อาจารย์

4. ครูตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหา

5. แนะนำให้เพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อบกพร่องบางจุด

การจัดการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 8  เรื่อง หลักการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 1 ชั่วโมง

1. ครูตรวจสอบเนื้อหาที่นักเรียนจะทำโครงงานอีกครั้ง

2. ครูให้นักเรียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาบางประเด็น

3. ครูแจกเอกสารตัวอย่าง การทำโครงงาน

4. ครูอธิบายรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ดังนี้

     1. บทนำ
     2. สารบัญ
     3. กิตติกรรมประกาศ
     4. บทคัดย่อ
     5. บทที่ 1 บทนำ
                - ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
                - วัตถุประสงค์
                - ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน
                - ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    6. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    7. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
    8. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
    9. บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน
    10. ภาคผนวก
    11. เอกสารอ้างอิง

 5.ให้นักเรียนดูตัวอย่าง โครงงานคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตประกอบการทำโครงงาน

การจัดการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 9   เรื่อง การวางแผนการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 2 ชั่วโมง

1. ครูแจกใบงานที่ 2.2 เรื่อง ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงงาน

 2.นักเรียนวางแผนในการจัดทำโครงงาน เรื่องที่ตนเองสนใจที่สุดใน 3 เรื่อง

ที่กำหนดมาข้างต้น

 3. นักเรียนทำงานตามกิจกรรม  ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน (จำนวน 1 สัปดาห์)

         - วางแผนการดำเนินงาน  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

         -  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาที่กำหนด

         -  นำข้อมูลมาสร้างโครงงานจากการวางแผนของกลุ่ม

          -  ช่วยกันแก้ปัญหา / อุปสรรค ของการทำงาน

4. นักเรียนบันทึกรายการการดำเนินงานโครงงานใบงาน 2.2 รื่อง ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงงาน

ปฎิทินการดำเนินงาน..........สัปดาห์ ตั่งแต่ วันที่ ........ ........................

วัน/เดือน/ปี

การปฎิบัติงาน

สถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ครูตรวจความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานพร้อมแนะนำหรือช่วยแก้ไขจุดบกพร่องให้ดีขึ้น

6. ครูตรวจสอบผลการกำเนินงานว่าตรงตามแผนที่รายงานหรือไม่

7. ครูแนะนำขอบเขตการจัดทำโครงงานเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 10  เรื่อง การออกแบบการใช้สื่อนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 1 ชั่วโมง

  1. นักเรียนออกแบบการใช้สื่อนำเสนอโครงงาน  ด้วยโปรแกรม Power  point
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญของโครงงานเพื่อนำเสนอด้วยสื่อ Power  point  โดยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

    1. บทคัดย่อ
    2. กิตติกรรมประกาศ

    3. สารบัญ
    4. บทที่ 1 บทนำ
                    - ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
                    - วัตถุประสงค์
                    - ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน
                    - ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    5. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    6. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
    7. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
    8. บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน
    9. ภาคผนวก
    10. เอกสารอ้างอิง

4. ครูคอยชี้แนะและให้คำแนะนำในการสรุปและคัดเลือกสาระสำคัญเพื่อจัดทำสื่อในการนำเสนอ

การจัดการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 11   เรื่อง การนำเสนอรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  เวลา 1 ชั่วโมง

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

2. นักเรียนทุกคนร่วมประเมินผลงาน วิจารณ์และให้คะแนน

3. ครูประเมินผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ

4. เพื่อนและครูช่วยกันเสนอแนะ

5. นักเรียนสรุปปัญหาและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในผลงานชิ้นต่อๆไป

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

10.1 สื่อการเรียนรู้

        10.1.1ใบงาน

                 10.1.1.1 ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์          

                  10.1.1.2 ใบงานที่ 2 เรื่อง ความสำคัญของกิจกรรมโครงงาน

                  10.1.1.3 ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ประเภทของโครงงาน

                  10.1.1.4 ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การวาดฝันโครงงาน

                  10.1.1.5 ใบงานที่ 1.5 เรื่อง ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

                  10.1.1.6 ใบงาน ที่ 1.6 เรื่อง การเขียนเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์

       10.1.2 โปรแกรม

               10.1.2.1 โปรแกรม Microsoft Powerpoint

11. แหล่งการเรียนรู้

        11.1 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

        11.2 เว็บไซต์ค้นคว้า www.google.com

12. การวัดและประเมินผล

       12.1 วิธีการวัดและประเมินผล

            12.1.1ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์

              12.1.2 ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความสำคัญของกิจกรรมโครงงาน

            12.1.3 ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง ประเภทของโครงงาน

            12.1.4 ตรวจใบงานที่ 1.4 เรื่อง การวาดฝันโครงงาน

            12.1.5 ตรวจใบงานที่ 1.5 เรื่อง ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

            12.1.6 ตรวจใบงานที่ 1.6 เรื่อง การเขียนเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์

           12.1.7 ตรวจรายงานโครงงาน พัฒนาประสิทธิภาพการทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้เบื้องต้น

            12.1.8 สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

            12.1.9 สังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม

12.2  เครื่องมือวัดและประเมินผล

        12.2.1  แบบประเมินผลงาน

        12.2.2  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

        12.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม

12.3  เกณฑ์การวัดและประเมินผล

            12.3.1 ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

             12.3.2ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ความสำคัญของกิจกรรมโครงงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

            12.3.2 ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ประเภทของโครงงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

            12.3.3ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การวาดฝันโครงงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

            12.3.4 ใบงานที่ 1.5 เรื่อง ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

            12.3.5 ใบงานที่ 1.6  เรื่อง การเขียนเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

            12.3.7 รายงานโครงงาน พัฒนาประสิทธิภาพการทำโครงงานเพื่อการเรียนรู้เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

 

 ถ้าต้องการหน่วยที่เหลือให้เข้าไปที่บทเรียนผมได้เลยครับ เลือกบุคคลทั่วไปกรณีที่ท่านไม่มี Password เข้าระบบ

http://www.py.ac.th/moodle/course/view.php?id=140

หรือติดต่อผมผ่านทาง E-mail. Chanin_it@hotmail.com ก็ได้ครับ

 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ทุกเว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่ข้าพเจ้าได้นำมาเผยแพร่ และเจ้าของโปรแกรมต่างๆ ด้วยเจตนาเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ความรู้สู่ครูและนักเรียน มิได้กระทำเพื่อการละเมิดสิทธิ แต่อย่างใด  หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้า ต้องขอ อภัย มา  ณ โอกาสนี้ด้วย ขอขอพระคุณสำหรับเจ้าของเว็บลิงค์ต่างๆอีกครั้งครับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่  http://www.py.ac.th/moodle/course/view.php?id=142กรณีที่ท่านไม่มีรหัสผ่านให้คลิก ช่องผู้ใช้ทั่วไปก็สามารถเข้าบทเรียนได้แล้วครับท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและแผนการสอนเพิ่มเติมได้ครับหรือติดต่อผมโดยตรง chanin_it@hotmail.com ขอขอบคุณเว็บไซต์http://kruchan.tanti.ac.th/excel/excel.html 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์