ประวัติโรงเรียนอนุบวลปง

                                                                     ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาปรังตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2477 มี นายบุญเฉย คันธเรศร เป็นครูใหญ่ นายเกื้อ รังสิยานนท์ มีนักเรียน 67 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4อาศัยศาลาวัดนาปรัง เป็นที่เรียน
        วันที่ 6 มีนาคม 2481 ได้เงิน 28.70 บาท สร้างโรงเรียนชั่วคราวตรงข้ามกับวัดนาปรัง เป็นที่ดินซึ่งชาวบ้านได้จับจองมอบให้กับทางโรงเรียน กว้าง 25 วา ยาว 30 วา ( ที่บ้านพักคุรุมิตร )
        วันที่ 25 มกราคม 2484 นายบุญทา เวทศักดิ์ นายอำเภอปง ได้ประชุมราษฎร เพื่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป .1 ขนาด 3 ห้องเรียน สร้างเสร็จเปิดทำการสอน วันที่ 10 มิถุนายน 2485 ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่ดังนี้ นายสนิท แสงเนตร นายเหรียญ นามมณทา
        วันที่ 20 เมษายน 2505 นายเหรียญ นามมณทาเป็นครูใหญ่ได้ประชุมราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านนาปรัง บ้านบ่อค้าง บ้านห้วยแม่แดง ย้ายอาคารเรียนมาสร้างในที่ดินแปลงใหม่ซึ่งกว้างขวางมากแต่อยู่ที่สูงมีเนื้อที่ถึง 37 ไร่เศษ กว้าง 100 วา ยาว 150 วา ปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป .1 ฉ ( ตึก 6 ห้อง ) เงินงบประมาณทางราชการสมทบ กับราษฎร ครั้งแรก 60,000 บาท ( หกหมื่นบาท ) การปลูกสร้างไม่สำเร็จ นายเหรียญ นามมณทา ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ นายนิทัศน์ ชลวาศิลป์ ได้มาเป็นครูใหญ่ ได้ขอบริจาคเงินจากราษฎร ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาบ้านนาปรัง ได้ทำการปลูกสร้างต่อจนสำเร็จในวันที่ 24 มีนาคม 2507 โดยได้รับเงินบริจาคเพิ่มเติม 70,000 บาท
        วันที่ 2 สิงหาคม 2511 นายประทวน วรรณโกฏิ ได้มาเป็นครูใหญ่ ปีการศึกษา 2517 ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นโดยเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามระเบียบถึงปีการศึกษา 2519 เป็นการศึกษาภาคบังคับจึงเลิกเก็บเงิน ได้งบบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท
        วันที่ 24 มิถุนายน 2518 นายประทวน วรรณโกฎิ ได้รับคำสั่งให้ไปเป็นหัวหน้าหมวดการศึกษา อำเภอเชียงม่วน ได้มอบให้ นายวิชัย กันคำ ทำหน้าที่ครูใหญ่ จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2519 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลังงบประมาณ 20,000 บาท
        วันที่ 4 พฤษภาคม 2519 นายสุพจน์ สุหิตานุเคระห์ ได้เป็นครูใหญ่ได้รับงบประมาณสร้างส้วมซึม ขนาด 5 ที่นั่ง 1 หลัง งบประมาณ 20,000 บาท
        วันที่ 14 กรกฎาคม 2520 นายประสิทธิ์ อินทะนิล ได้มาเป็นครูใหญ่ ปี 2520 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ พย . 01 งบประมาณ 240,000 บาท สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2521 และนายประสิทธิ์ อินทะนิล ได้ขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศึกษา ราษฎรได้พัฒนาโรงเรียนโดยการทำรั้วกั้นด้านหลังเป็นรั้วรวดหนาม สร้างสนามบาสเก็ตบอล จนเสร็จสิ้น ใช้งบประมาณ 30,525 บาท คณะครูได้ร่วมกันจัดงานหาเงินซื้อดุริยางค์ 1 ชุด ใช้งบประมาณ 9,500 บาท นอกจากนี้สนามโรงเรียนก็เป็นเนินเขา จึงได้ขอความร่วมมือบริษัทแลและสหาย ทำการปรับสนามจนราบเรียบและในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 35,000 บาท
         วันที่ 25 ธันวาคม 2521 นายประสิทธิ์ อินทะนิล พร้อมด้วยคณะครู ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษา ได้ขอความร่วมมือจากราษฎร ในหมู่บ้านสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียนพร้อมซุ้มประตูใช้งบประมาณ 22,235 บาท ปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณเปลี่ยนหลังคาจากกระเบื้องเป็นสังกะสีใช้งบ 40,000 บาท
         วันที่ 27 ธันวาคม 2523 ได้ประชุมคณะครู กรรมการ ศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและได้ขอบ่อจนแล้วเสร็จ
         พ . ศ . 2526 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคาร พ . ย . 02 จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง
         พ . ศ . 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช . 203/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนเงิน 235,000 บาท
            วันที่ 16 พฤษภาคม 2534 ว่าที่ รต . ชูชัย ไชยเสน ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่และได้พัฒนาโรงเรียน ดังนี้
         พ . ศ . 2536 ได้ร่วมกับชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียน หาเงินจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโสตทัศนูอุปกรณ์ดังนี้
            1. ทีวีสี ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง
            2. วี ดี โอ จำนวน 1 เครื่อง
            3. เครื่องกรอม้วนวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง
            4. เครื่องสเตอริโอ จำนวน 1 ชุด
         พ . ศ . 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช . 105/29 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,600,000 บาท
         ปี พ.ศ. 2538 มีเหตุการณ์ดังนี้
            วันที่ 1 เมษายน 2538 นายเจียมศักดิ์ เทพวิไล ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้พัฒนาโรงเรียน ดังต่อไปนี้
            ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช . 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 420,000 บาท ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ขอความร่วมมือคณะกรรมการโรงเรียน จัดซื้อถึงน้ำเย็น 1 ชุด งบประมาณ 8,000 บาท ปรับปรุงศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียน ใช้งบประมาณ 10,000 บาท ทำท่อระบายน้ำยาว 80 เมตร งบประมาณ 10,000 บาท
         ปี พ . ศ . 2539 ได้ร่วมกับกรรมการโรงเรียนพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
            จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน โดยได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด 120,000 บาท และชาวบ้านร่วมสมทบสร้างห้องสมุด จำนวน 1 หลัง แบบ 2 ชั้น สิ้นค่าก่อสร้างและค่าติดตั้งอุปกรณ์
ทั้งหมด 400,000 บาท
            คณะกรรมการโรงเรียนประชาชนร่วมกับคณะครูผู้ปกครองในเขตบริการ ได้จัดผ้าป่าหาเงินสร้างรั้วค้านทิศตะวันตกยาว 230 เมตร เป็นรั้วคอนกรีตบล๊อก สิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 300,000 บาท
            คุณบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ร่วมกับคณะญาติได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์และปูพื้นกระเบื้องระเบียงหน้าอาคาร พย . 01 สิ้นค่าปรับปรุง ทั้งหมด เป็นเงิน 180,000 บาท
            โรงเรียนได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดจาด ดร . สส . ไพโรจน์ ตันบรรจง ขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำทำการเกษตรและเลี้ยงปลา เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท
         ปี พ . ศ . 2540 ได้รับความร่วมมือจากกรรมการโรงเรียนและประชาชน ให้การสนับสนุนการศึกษาดังนี้
           บริษัทชลบุรีแฮปปี้เวิลด์ จำกัด ได้มอบอุปกรณ์และติดตั้งหูฟังเครื่องคอนโทล จำนวน 18 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท
           คณะครูในโรงเรียน ได้ติดตั้งตาข่ายรอบห้องพิเศษ ชั้น 2 อาคาร พม . 02 พร้อมติดตั้งประตูเหล็กดัดเป็นเงินบริจาค จำนวน 25,000 บาท
           แขวงการทางเชียงคำ ได้อนุเคราะห์รถเกรดเดอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อุนุเคราะห์รถบดอัด มาปรับพื้นผิวถนนในบริเวณโรงเรียน            คณะครูได้ร่วมกันบริจาคงบประมาณใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถค่าน้ำมันเป็นเงินทั้งหมด 40,000 บาท
         ปี พ . ศ . 2541 ทางโรงเรียนได้พัฒนาดังนี้
           หล่อคอนกรีตร่องระบายน้ำข้างสนามฟุตบอลความยาว 150 เมตร และวางท่อระบายน้ำข้างถนน ใช้งบประมาณ 10,000 บาท
ถมดินปรับพื้นที่หน้าอาคาร พย . 02 ปรับปรุงเป็นสวนหย่อม ใช้งบประมาณ 5,000 บาท และในวันที่ 18 สิงหาคม 2541 เวลา 00.30 น ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียน แบบ ป . 1 ก ( ตึก ) เสียหายทั้งหลัง คิดเป็นเงินงบประมาณ 200,000 บาท
         ปี พ . ศ . 2542 ทางโรงเรียนได้พัฒนาดังนี้
           คณะกรรมการโรงเรียนร่วมกับประชาชนในเขตบริการ ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์และเงินสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ได้ความยาว 200 เมตร ความกว้าง 4 เมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ใช้งบประมาณทั้งหมด 150,000 บาท ได้รับเงินงบประมาณซ่อมแซมประปาและไฟฟ้าภายในโรงเรียน
           ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อสื่อโรงเรียนสหวิทยาการเขต เป็นเงิน 60,000 บาท
         ปี พ . ศ . 2543 โรงเรียนได้พัฒนาดังนี้
           วันที่ 24 มีนาคม 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเป็นเงิน 100,000 บาท
           วันที่ 8 มิถุนายน 2543 ผู้รับจ้างได้มอบอาคารเรียนซึ่งทางโรงเรียน ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารแบบ สปช . 105/29 ในวงเงินงบประมาณ 1,776,000 บาท
           วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 โรงเรียนบ้านนาปรัง ได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านนาปรัง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปง เป็นโรงเรียน “ อนุบาลปง ”
           โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน แบบ พย . 01 ปูพื้นกระเบื้อง ทั้งหมด 4 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 96,000 บาท
           โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องอาหารภายในโรงเรียน โดยซื้อโต๊ะ 25 ตัว ม้านั่ง 170 ตัว พร้อมทั้งปรับปรุงติดตั้งตาข่าย ใช้งบประมาณ 50,000 บาท
           โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบประปา ที่ดื่มน้ำนักเรียนและห้องน้ำห้องส้วมชั้นอนุบาล เป็นเงินทั้งหมด 40,000 บาท
           โรงเรียนได้จัดซื้อชุดรับแขกจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท
        ในปี พ . ศ . 2544 โรงเรียนมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนดังนี้
           - วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2543 คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองขวาง นำนักเรียนมาเรียนร่วมกับโรงเรียนนี้ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 62 คน ครู 5 คน
           - โรงเรียนได้สร้างเสาธงขึ้นในโรงเรียน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บ
           - โรงเรียนได้ปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียนและทำประตูด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
           - โรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องโรเนียว 1 เครื่อง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
           - โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมหลังคาและเพดาน อาคารเรียนแบบ พย .01 ใช้งบประมาณ 118,000 บาท
         ในปี พ . ศ . 2545 มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนดังนี้
           - ทางโรงเรียนได้รับบริจาคศาลาไทยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 1 หลังเป็นเงินงบประมาณ 25,000 บาท
           - โรงเรียนได้จัดทำถนนลาดยางเป็นพื้นที่ 350 ตารางเมตร งบประมาณ 30,000 บาท
           - โรงเรียนได้จัดผ้าป่าหาเงินซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอับเกรดคอมพิวเตอร์รวมจำนวน 15 เครื่อง พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 133,743 บาท
        ในปี พ . ศ . 2546
           
1. มูลนิธิศุภนิมิต และเทศบาลตำบลปงบริจาควัสดุก่อสร้างที่ดื่มน้ำนักเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 60,000 บาท
           2. คณะครูบริจาคซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท
           3. คณะครูผู้ปกครองบริจาคซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท
        ในปี พ . ศ . 2547
           
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปง เทศบาลตำบลปง ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนอนุบาลปง และคณะครูได้จัดงานวันสถาปนานักเรียน และร่วมกันบริจาคสิ่งของ ดังนี้
           - จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใช้งบประมาณ 70,000 บาท
           - จัดสร้างศาลาไทยหลังใหญ่ 1 หลัง เป็นเงิน 200,000 บาท
           - สร้างศาลาไทยหลังเล็ก 1 หลัง และปรับปรุงบริเวณเสาธงใช้งบประมาณ 60,000 บาท
           - สร้างห้องประชาสัมพันธ์ 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท
        ในปีการศึกษา  พ.ศ. 2548  มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนดังนี้
           1.  ตุลาคม  2548  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้สร้างสนามกีฬาระหว่างอาคาร  สปช.  105/59  เป็นเงิน  200,000  บาท
           2.  สิงหาคม – กันยายน  2548  โรงเรียนได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนหน้าอาคาร  พย.02  อาคาร  สปช. 105/29  เป็นเงินงบประมาณ  500,000  บาท
           3.  พฤศจิกายน  2548  โรงเรียนได้สร้างสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม  ชั้นอนุบาลเป็นเงินงบประมาณ  100,000      
           4.  ธันวาคม  2548  เทศบาลตำบลปงได้มาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
        ในปีการศึกษา  2549  มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนดังนี้
           1.  ได้สร้างห้องศูนย์เด็กมีความสามารถพิเศษโดยได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลปงจำนวน  120,000  บาท  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2  จำนวน  30,000  บาท  คณะครูโรงเรียนอนุบาลปงสมทบ  30,000  บาท
           2.  ศูนย์เด็กผู้มีความสามารถพิเศษจัดสื่อและอุปกรณ์มาลงในศูนย์เป็นจำนวนเงินงบประมาณ  50,000  บาท
        ในปีการศึกษา  2550  มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังนี้
           1.  จัดปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนและจัดหาสื่ออุปกรณ์ในห้องสมุดใช้งบประมาณ  400,000  บาท
           2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาสนับสนุนสื่อการสอนกลุ่มสาระ  5  ห้องเป็นเงิน  1,035,000  บาท
           3.  คณะครูและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จัดหางบในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  จำนวน  100,000  +  (งบที่จะได้อีก  278,000  บาท)
           4.  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลหาเงินสมทบปรับปรุงห้องเด็กอนุบาลเป็นเงิน  117,000  บาท 
           5.  คณะครูผู้ปกครองหาเงินสร้างรั่วด้านทิศใต้  เป็นเงินจำนวน  79,200  บาท
        ในปี  พ.ศ.2551  มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังนี้
           วันที่  14  กุมภาพันธ์  2551  นายเจียมศักดิ์   เทพวิไล  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ตามคำสั่งที่  010/2551  ลงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2551
           วันที่  10  มีนาคม  2551   ได้สร้างอาคารต่อเติมอาคารเรียนชั้นอนุบาล  ใช้งบประมาณ 150,000 บาท
           วันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ.2551  นายพัฒนศักดิ์   อภิวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควรดง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง  ตามคำสั่งที่  286/2551 ลงวันที่  17  เมษายน  2551

รายนามผู้บริหารโรงเรียน
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายบุญเฉย  คันธเรศร์   
2477 -  2485
2
นายสนิท     แสงเนตร  
2485 – 2496
3
นายเหรียญ   นามมณฑา  
2496 – 2504
4
นายนิทัศน์    ชลวาศิลป์ 
2504 – 2511
5
นายประทวน   วรรณโกฎิ 
2511 – 2518
6
นายวิชัย   กันคำ
2518 – 2519
7
นายสุพจน์    สุหิตานุเคราะห์ 
2519 – 2520
8
นายประสิทธิ์    อินทะนิล 
2520 – 2534
9
นายชูชัย   ไชยเสน 
2534 – 2538
10
นายเจียมศักดิ์    เทพวิไล  
2538 – 2551
11
นายพัฒนศักดิ์     อภิวงศ์  
  2551 - ปัจจุบัน
 

 อ้างอิง http://www.abpong.net/html/history.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์