The 5th - Microsoft IT Youth Challenge 2008

รูปภาพของ ssspoonsak

The 5th - Microsoft IT Youth Challenge 2008

 

  •  เงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด


1. คุณสมบัติของผู้จัดส่งผลงาน ต้องเป็นนักเรียน และจัดส่งผลงานเป็นทีม โดย 1 ทีม จำนวนไม่เกิน 3 คน
2. นักเรียนที่จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะต้องมีคุณครูที่ปรึกษา ทีมละ 1 ท่าน
3. ผลงานที่เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล ไม่อนุญาตให้ส่งเข้าประกวดในโครงการ “Microsoft IT Youth Challenge 2008”
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รอบที่หนึ่ง จะต้องประกอบด้วย
   • ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2008
   • ผลงานส่งมาในรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดีรอม/ดีวีดี จำนวน 2 ชุด โครงการฯ จะไม่รับพิจารณา ผลงานที่ส่งมาในรูปแบบกระดาษเอกสาร (Hard copy)
   • หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถม 1-3)
      o พัฒนาผลงานด้วยโปรแกรม “Paint” ให้จัดส่งผลงานมาในรูปแบบกระดาษเอกสารสี (Hard copy) ขนาด A4 ความหนา 120 – 180 แกรม จำนวน 2 ชุดพร้อมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดีรอม/ดีวีดี
จำนวน 2 ชุด
   • ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์
http://www.pil.in.th หรือถ่ายสำเนาจากเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

5. ผลงานที่จัดทำขึ้นมา ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
7. ในการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้ามา การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือจัดพิมพ์ผลงานทุกชิ้นที่จัดส่งเข้าประกวด โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ

9. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณกนกวรรณ ชัยวังเย็น
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
ที่อยู่ เลขที่ 90/25 อาคารสาธรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. 02-636-8286-7 โทรสาร 02-267-8409 อีเมล์ ITYC2008@pil.in.th

 

  • หัวข้อการแข่งขัน


หัวข้อการแข่งขันจัดแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ตามระดับช่วงชั้นการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของตน ออกมาอย่างเต็มที่ ด้วยโปรแกรมที่มีให้เลือกหลากหลายจากไมโครซอฟท์ โดยมีเงื่อนไขว่ากิจกรรมที่จัดทำขึ้นมา ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องใน อนาคต

1. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-3)
    • พัฒนาผลงานด้วยโปรแกรม “Microsoft Paint”
    • หัวข้อ “การละเล่นพื้นบ้าน”
    • ความยาว จำนวน 1 หน้า กระดาษ A4

2. ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-6)
   • พัฒนาผลงานด้วยโปรแกรม “Microsoft Movie Maker”
   • หัวข้อ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”
   • พัฒนาผลงานในรูปแบบ วีดีโอ ความยาวไม่เกิน 1-3 นาที

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3 )
   • พัฒนาผลงานด้วยโปรแกรม “Excel”
   • หัวข้อ “เกมส์คณิตศาสตร์”

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)
   • พัฒนาผลงานโดยใช้โปรแกรม “Microsoft FrontPage”
   • หัวข้อ “ วิทยาศาสตร์ ”

  • เข้าร่วมแค้มป์ปี 5 : Microsoft IT Youth Challenge 2008

แนวคิดหลัก วิถีไทย กับเทคโนโลยี

น้อง ๆเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบที่หนึ่ง พร้อมครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาทีม จะได้ร่วมเข้าแค้มป์ Microsoft IT Youth Challenge 2008 เพื่อการฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านไอที และทำกิจกรรมร่วมกัน ของเยาวชน และครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาทีม โดยปีนี้ทางบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้แบ่งออกเป็น 4 ภาค และจะตัดสินชนะเลิศในแต่ละภาค ดังนี้

   • ภาคกลาง
   • ภาคเหนือ
   • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • ภาคใต้

กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และร่วมเข้าค่ายเยาวชนปี 5 :
Microsoft IT Youth Challenge 2008 แนวคิดหลัก วิถีไทย กับเทคโนโลยี
   • จัดส่งผลงานเข้าประกวด รอบที่ 1 : 1 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2551
   • ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่
www.pil.in.th : 30 กันยายน 2551
   • เข้าร่วมค่ายเยาวชน
Microsoft IT Youth Challenge 2008 พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา : ตุลาคม 2551
   • ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล : ธันวาคม 2551

* หมายเหตุ: กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pil.in.th

 

  • รางวัล ทุนการศึกษา Microsoft IT Youth Challenge 2008 ระดับประเทศ

ชนะเลิศ
   • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
   • ครูที่ปรึกษาทีม รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน รับถ้วยรางวัลจาก กระทรวงศึกษาธิการ

รองชนะเลิศอันดับ 1
   • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
   • ครูที่ปรึกษาทีม รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน รับถ้วยรางวัลจาก กระทรวงศึกษาธิการ

รองชนะเลิศอันดับ 2
   • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
   • ครูที่ปรึกษาทีม รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
   • ผู้อำนวยการโรงเรียน รับถ้วยรางวัลจาก กระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ : ทุนการศึกษา ทางบริษัทฯ จะดำเนินการ โดยรายละเอียดดังนี้
   • จัดส่งทางไปรษณีย์ภายหลังการประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ โดยจ่าหน้าซอง ถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ตามสถานที่ตั้ง ที่อยู่โรงเรียน เท่านั้น
   • ทุนการศึกษา ในรูปแบบ-เช็ค ลงชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล จัดแบ่งทุนการศึกษาตามรายบุคคล
   • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการลงชื่อรับทุนการศึกษาเป็นรายชื่อบุคคลอื่น หรือผู้ปกครอง

 

  •  ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์