แบบบันทึกการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แบบบันทึกการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้1.  ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ภูมิศาสตร์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2.  บทนำ

ข้อมูลส่วนตัวชื่อ-สกุล   :นางสาวนัสรียะฮ์  อะลีหะ   ประวัติการศึกษา  :   -ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอก   สังคมศึกษา  จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา -ปัจจุบัน  กำลังศึกษาระดับปริญญาโท  วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณตำแหน่ง    :      ครู    คศ.1     ตำแหน่งเลขที่  1606ความสำเร็จในอดีต :      1.  รางวัลชมเชย  การประกวดครูดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต  2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา  2550     2.  รางวัลชนะเลิศอันดับ  1    การประกวดครูดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต  2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา  2551     3. รางวัลชนะเลิศ  การประกวดการบันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  2551     4. รางวัลชนะเลิศ  การประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  2551     5. รางวัลชนะเลิศ  การประกวดการบันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  2552            6. รางวัลชมเชย  การประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา  2552      ข้อมูลโรงเรียน    ข้อมูลทั่วไป  อักษรย่อ    จ.บ.   

คำขวัญ

               สุขภาพดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ  มีวิถีชีวิตพอเพียง 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                ต้นพิกุล   แสดงถึง  ความแข็งแรงมั่นคง และทนทานต่อสภาพแวดล้อม 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเข็ม  แสดงถึง  ความฉลาดหลักแหลมของนักเรียน 

สีประจำโรงเรียน

ม่วง – ขาว  แสดงถึงความแข็งแรงอดทน และความบริสุทธิ์    ประวัติโรงเรียน  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จัดตั้งโรงเรียนตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี   เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนบ้านเจาะบาแน   สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมายอ  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี   เพราะราษฏร  หมู่ที่ 6 ตำบลลุโบะยิไร  อำเภอมายอ  ทูลเกล้าถวายฏีกา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อขอพระราชทานสร้างโรงเรียน  ตั้งแต่เปิดเรียนภาคแรกของปีการศึกษา  2534    เป็นต้นไป  ประกาศ    วันที่  28  เดือน พฤศจิกายน  พุทธศักราช  2533โรงเรียนได้เปิดทำการสอน  ตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ 16  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช 2534  โดยมีชั้นก่อนประถมศึกษา (ชั้นเด็กเล็ก) 1 ห้องเรียน  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  1  ห้องเรียน  มีข้าราชการครูทำการสอน  3  คน  คือ 1.  นายถาวร  กูลเกื้อ  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน  รักษาราชการแทนในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 2.  นางวิไลวรรณ  โรจนสุวรรณ  อาจารย์  2  โรงเรียนบ้านปาลัส  มาช่วยราชการโรงเรียนบ้านเจาะบาแน 3.  นายอูนุ   อูมา  อาจารย์  1  โรงเรียนบ้านน้ำใส มาช่วยราชการโรงเรียนบ้านเจาะบาแน  การจัดตั้งโรงเรียน  ราษฏรหมู่ที่  6  ตำบลลุโบะยิไร  ได้น้อมเกล้าถวายที่ดิน  แด่องค์พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานก่อสร้างโรงเรียน  จำนวน  2  ราย คือ  1.  ราษฎร  หมู่ที่ 6  โดยการนำของ  ผู้ใหญ่บ้านยูนุ๊  ดอเลาะ  น้อมเกล้าถวายที่ดิน  จำนวน  5  ไร่  1  งาน  21  ตารางวา  คิดเป็นเงินราคา  25,000  บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)                2.  นายมะกือรี   สาแมง  บ้านเลขที่  56  หมู่ที่ 6  ตำบลลุโบะยิไร  น้อมเกล้าถวายที่ดิน  จำนวน 1 ไร่  2  งาน  84  ตารางวา  คิดเป็นเงินราคา  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาท)  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จทอดพระเนตรที่ดินที่จะก่อสร้างโรงเรียน  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  พุทธศักราช 2533  รวมที่ดินทั้งหมด  7   ไร่  1  งาน  5  ตารางวา  ปีงบประมาณ  2534  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จำนวน  2,029,000  บาท (สองล้านสองหมื่นเก้าพันบาท)   เพื่อทำการก่อสร้าง  5  รายการ  ดังนี้  คือ                1.  อาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29  2 ชั้น  8  ห้องเรียน  เป็นเงิน 1,620,000  บาท                2.  อาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 202/26  1  หลัง  เป็นเงิน 256,000  บาท         3.  ส้วมแบบ  สปช. 601/26  1  หลัง  4  ที่นั่ง  เป็นเงิน  77,000  บาท4.  ถังเก็บน้ำซิเมนต์  แบบ  ฝ.33  1  ชุด  (3 ถัง)  เป็นเงิน  50,000  บาท                5.  เรือนเพาะชำ  แบบ  พ.1  1 หลังเป็นเงิน  26,000  บาท                6.  เรือนเลี้ยงไก่  1  หลัง  เป็นเงิน  50,000  บาท                   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเจาะบาแน  มีนายปรีชา  ยาชะรัดเป็นผู้บริหารและจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พ.ศ.  2544  ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นบริบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด  9 ชั้นเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 146  คน และมีบุคลากรปฏิบัติ งานภายในโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น  19  คน   ซึ่งประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้1.       ข้าราชการครู  จำนวน  9  คน1.1  นายปรีชา              ยาชะรัด                                 ผู้อำนวยการ1.2  นายอูนุ                   อูมา                        ครู  ค.ศ. 21.3  นางยูนัยน๊ะ           ปูเตะ                                      ครู ค.ศ. 21.4  นางสะลีหะ          เลาะดีสม                               ครู ค.ศ. 21.5  นางกอหลัน          วาเยะ                                     ครู ค.ศ. 11.6  นางแวรูสมี            มาหามะ                                 ครู ค.ศ. 11.7  นางสาวอัลวาณีย์   อาจณรงค์                             ครู ค.ศ. 11.8  นางปารีดา  หลังชาย                                           ครู  ค.ศ. 11.9 นางสาวนัสรียะฮ์  อะลีหะ                                  ครู ค.ศ. 11.10  นางสาวทัศวรรณ  สงวนการ                           ครูผู้ช่วย  (ไปช่วยราชการ)                2.  พนักงานราชการ  จำนวน  5   คน  คือ                         2.1  นายอาลีย๊ะ           ดือเระ                       2.2   นางสาววรัฏฐา  ชาญพิชญพงศ์                         2.3  นางฮาบีบี             ดาฮามิ                         2.4  นางสาวภาวรรณี   วาเฮ็ง               2.5  นายศัมรี                สาและ              3.  วิทยากรอิสลามศึกษา  จำนวน  1  คน  คือ                         3.1  นางสาวรอซีด๊ะ   ดอเลาะ              4.  นักการภารโรง  จำนวน  1  คน  คือ                         4.1  นายมะกือรี           สาแมง              5.  ครูพี่เลี้ยงบริบาล  จำนวน  1  คน  คือ                         5.1  นางอาซีซะ  ยีหะมะ              6.  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1  คน  คือ                         6.1  นางสาวรุสมี  มูเล็งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเยี่ยม   -          ครั้งที่  1   เมื่อวันที่   7   ตุลาคม   พ.ศ.  2533  -          ครั้งที่  2   เมื่อวันที่  19  กันยายน  พ.ศ. 2535  -          ครั้งที่  3  เมื่อวันที่  27   กันยายน  พ.ศ. 2536-          ครั้งที่  4  เมื่อวันที่   2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548การได้รับงบประมาณและพัฒนาโรงเรียน                       ในปีงบประมาณ  2539  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช101/29  3 ห้องเรียน  1  หลัง                           ปีงบประมาณ  2543  สร้างลานกีฬา ขนาด 16 x 26  เมตร  งบประมาณ 100,000  บาท                         ปีงบประมาณ  2544  องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร  ได้สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง  4 x 200  เมตร                             ปีงบประมาณ  2546  นายอาลียะ  ดือเระ  และนางสาวรอซีด๊ะ  ดอเลาะ  บริจาคเงินจำนวน  50,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                         ปีงบประมาณ  2547  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้สนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1 หลัง                 ปีงบประมาณ  2549  สร้างอาคารละหมาด ขนาด  6 x 8  เมตร                           ปีงบประมาณ  2550  สร้างรั้วกำแพงโรงเรียน ยาว 220 เมตร งบประมาณ 620,000  บาท                         ปีงบประมาณ  2552   สร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  งบประมาณ  400,000  บาท                           ปีงบประมาณ  2553  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2552   นายปรีชา  ยาชะรัด  ได้บริจาค  จานรับสัญญาณดาวเทียม  Smart  พร้อมชุดรับสัญญาณ  1  ชุด  และชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงในห้องประชุม  1  ชุด  จำนวน  5,000  บาท                         ปีงบประมาณ  2553  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2552  นายศัมรี  สาและ  ได้บริจาค  เครื่องปรับอากาศ  จำนวน  2  เครื่อง  จำนวน  50,000  บาท  เพื่อใช้ในห้องประชุมและห้องผู้บริหาร                         ปีงบประมาณ  2553  นายสุรศักดิ์  มูเล็ง  ได้บริจาคที่ดิน  ถวายแด่สมเด็จพระเทพฯ เพื่อใช้สร้างอาคารเรียน  จำนวน  0.5  ไร่ ปัญหาการเรียนการสอนที่พบโรงเรียนบ้านเจาะบาแน เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   ภารกิจโครงการต่าง ๆ ต้องปรากฏให้เห็นประจักษ์ต่อสายตาทำให้การเรียนการสอนส่วนใหญ่ของครูผู้สอนดำเนินการไม่เต็มที่  เนื่องจากต้องดูแลโครงการที่รับผิดชอบเป็นพิเศษและนอกจากนั้น  ครูที่ทำการเรียนการสอนยังมีการเดินทางไปพัฒนาตนเองอยู่บ่อยครั้งทำให้การเรียนการสอนขาดตอนไม่ต่อเนื่องและด้วยการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมในสาระที่  5  เรื่อง ภูมิศาสตร์ จากการสังเกตนักเรียน เนื้อหาความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับนักเรียนเป็นเนื้อหาที่น่าเบื่อนักเรียนไม่สนใจเท่าที่ควร ส่งทำให้ผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีไปด้วยความต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุง ต้องการแก้ไขกระบวนการเรียนการสอนเพื่อทำให้นักเรียนสนใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น(การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ)และส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเนื้อหาเรื่อง  สาระที่  5  ภูมิศาสตร์ดียิ่งขึ้น 3.  เนื้อเรื่องกระบวนการปรับปรุง/พัฒนา           จากปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้เสาะหากรรมวิธีที่สามารถนำมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจาะบาแน  โดยวิธีที่เลือกคือ  การใช้นวัตกรรมหนึ่งที่มีชื่อว่า  บทเรียนสำเร็จรูปซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในวงการการศึกษา  อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดภาระการสอนของครู  นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  ในขณะเดียวกันผู้เรียนและผู้สอนใช้ร่วมกันได้ด้วยแนวความคิด หรือทฤษฏีที่ใช้   การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีแนวคิดสำคัญ ๆ ดังนี้ตามหลักการของระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้จัดให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  การเรียนการสอนต้องยึดตามระบบดังต่อไปนี้1.  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างกระฉับกระเฉง2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลำดับขั้นจากง่ายไปหายาก3.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ4.  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถ  โดยไม่มีเวลา  และสถานที่มาเป็นตัวกำหนด                จาโรม  บรุนเนอร์  นักการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  ได้สรุปไว้ในหนังสือ  กระบวนการทางการศึกษา  ว่า  เราสอนอะไรก็ได้ให้กับเด็กระดับใดก็ได้  ถ้าการนำเสนอของเราตรงกับเงื่อนไขการรับรู้ของนักเรียนกรมวิชาการได้สรุปเชิงหลักการไว้ว่า  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนสำคัญที่สุดหรือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เอาชีวิตจริง  และเงื่อนไขการรับรู้ของนักเรียนเป็นตัวตั้ง  นักเรียนมีอิสรภาพ  ได้รักการส่งเสริมให้พัฒนาเต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์  ทั้งจิตใจ  ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  นักเรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม  ได้รับการฝึกให้มีศักยภาพในการสร้างรูปแบบการคิด  นักเรียนเป็นผู้กระทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องแม่นยำตามธรรมชาติของวิชาด้วยความรู้สึกที่ดีงาม คิดอย่างมีระบบและวิจารณญาณ  อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  เรียนรู้ตลอดชีวิต  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยสรุปก็คือ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญที่สุด  ไม่ใช่วิธีการการเรียนรู้โดยวิธีการใดวิธีหนึ่ง  แต่กระบวนทัศน์ในการเรียนรู้  ซึ่งเอื้อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเอง  โดยใช้ทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพของครู  และนักเรียน  บทเรียนสำเร็จรูป                เป็นบทเรียนที่เป็นหน่วยการเรียนการสอน  ที่มีลักษณะสำเร็จรูป  คือ  มีการจัดประสบการณ์ของการเรียนครบกระบวนการ  ประสบการณ์ต่าง ๆที่วางไว้นักเรียนจะสามารถเรียนรู้เพิ่มขึ้นโดยลำดับจากการปฏิบัติด้วยตนเอง  นักเรียนจะปรึกษากันได้ในระหว่างเรียนหากมีปัญหา  โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือในฐานะผู้ประสานงานหรือผู้ชี้แนะแนวทางการเรียน การวางแผนการทำงาน1.       วิเคราะห์ปัญหา2.       ศึกษาเนื้อหาหลักสูตรและวิธีแก้ปัญหา3.       สร้างและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรม4.       นำนวัตกรรมไปใช้กับนักเรียน5.       ประเมินผลนวัตกรรมที่ใช้ กระบวนการดำเนินงาน1.       การวิเคราะห์ปัญหาปัญหาที่นำมาวิจัย  ได้วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ในรายวิชาวังคมศึกษา  ที่ผ่านมาว่าเรื่องภูมิศาสตร์  เป็นผลการเรียนรู้ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำที่สุด  จึงได้นำมาหาทางแก้ปัญหา  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น2.       การศึกษาเนื้อหาหลักสูตรและวิธีแก้ปัญหาเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  ภูมิศาสตร์  เป็นเนื้อหาที่นักเรียนศึกษาเรียนรู้ได้ยากเพราะเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มีความซับซ้อน  ดังนั้นบทเรียนสำเร็จรูปจึงเป็นทางเลือกของครูผู้สอนนำมาแก้ปัญหาในครั้งนี้  เพราะนักเรียนสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเอง  ใช้เวลาทำความเข้าใจโดยไม่จำกัดเวลา  โดยมีครูเป็นผู้คอยดูแลเฉพาะตอนที่นักเรียนมีปัญหาในการเรียนเท่านั้น                                                3.  การสร้างและพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรม                นำเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์มาจัดพิมพ์เป็นเล่มในลักษณะที่น่าดึงดูดแก่ผู้เรียนพร้อมทดลองใช้กับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหานี้มาก่อน  เพื่อดูความเข้าใจ  ภาษา   เนื้อหา  ขั้นตอนการเรียน  จากนั้นจึงนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขส่วนที่พิมพ์ผิด  พิมพ์ตก4.  นำนวัตกรรมไปใช้กับนักเรียนนำนวัตกรรมที่ผลิตไปใช้กับนักเรียนทั้งขณะที่ครูผู้สอนอยู่และไม่อยู่ดูแลพร้อมติดตามผลการเรียนจากการใช้นวัตกรรม5. ประเมินผลนวัตกรรมที่ใช้                ประเมินการเรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป  พร้อมมีเกณฑ์การประเมินผลแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน  เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงใช้งานต่อไป 4.  บทสรุป  4.1  ผลที่เกิดขึ้น         -  ความสำเร็จของตนเอง  (ครูหรือผู้บริหาร)1.   เป็นการตอบสนองความต้องการตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ฯคือนักเรียนมีความรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข                2.  ครูได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ                3.  ครูสามารถผลิตนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์         -  ความสำเร็จของนักเรียน                1.  นักเรียนที่มีความรู้  มีทักษะกระบวนการในการหาความรู้ด้วยตนเองและได้รับความรู้ที่ยั่งยืนติดตัวตลอดไป2.  นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของเวลาในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถนำไปปรับใช้เรียนรู้ตลอดชีวิต3.  นักเรียนมีลักษณะนิสัยชอบค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองถือเป็นหลักการเบื้องต้นของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   4.2  สรุปบทเรียนที่ได้รับ         -  ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้กระบวนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่นำนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปมาใช้ทำให้ทราบว่านักเรียนทุกคนเบื้องต้นถ้าต้องการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  รายวิชาที่สำคัญที่ต้องส่งเสริมก็คือ  ภาษาไทย  การอ่านออกเขียนได้   และได้ทราบว่าพื้นฐานของนักเรียนทุกคนมีความต้องการในการเรียนรู้ที่คลายคลึงกันคือมีความต้องการที่จะศึกษาด้วยตนเองโดยมีผู้สอนคอยดูแลอยู่ห่างๆ          -  ได้แรงบันดาลใจเพื่อการดำเนินงาน                นักเรียน  เยาวชนโรงเรียนบ้านเจาะบาแน  เกิดมาในชุมชนที่มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจนซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ แต่ปัจจัยดังกล่าวถือว่าไม่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน  ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าอยู่ในสภาพสังคมอย่างไร แต่ลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ  ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจคล้าย ๆ กัน   4.3  ประโยชน์ที่ได้รับ         -  ที่เกิดกับตนเอง            ครูมีหน้าที่อบรม  สั่งสอนลูกศิษย์  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่นักเรียนป็นลูกศิษย์ของครูถือว่าเป็นหน้าที่ของครูในการแก้ปัญหาในสิ่งนั้น   เมื่อครูสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ก็คือ  ความภูมิใจที่สามารถพัฒนาลูกศิษย์ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป         -  แนวการพัฒนาผู้เรียน            หลักการเบื้องต้นอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วการทำให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในสิ่งที่ตนเองต้องการ  หรือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจะช่วยให้นักเรียนต่อยอดแนวความคิดสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตอย่างไม่รู้ตัว  ในการพัฒนาก็ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์แนวนี้อยู่บ่อยครั้งเพื่อให้เกิดความเคยชิน-  การเผยแพร่กับบุคคลอื่นต่อไป                การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ภูมิศาสตร์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ดิฉันได้ดำเนินการมาในลักษณะของงานวิจัยในชั้นเรียนยินดีอย่างยิ่งที่จะนำมาเผื่อแพร่ให้กับผู้สนใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย                                                                       

รูปภาพของ nina

ขอบคุณมากค่ะที่นำผลงานขึ้นบล๊อก

ตัวรายงานที่ลงนั้นอาจารย์น่าจะจัดหน้าเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและอ่านง่ายกว่านี้นะค่ะ

นินา

ปล.ผลงานของท่านผอ.และอ.อีก 2 ท่านยังไม่ขึ้นบล็อกเลยนะค่ะ

รูปภาพของ nina

เรียน  อ.นัสรียะห์

Weblog ที่ท่านส่งมานั้น มูลนิธิสุข แก้ว  แก้วแดง ได้รับเรียบร้อยแล้ว

และรบกวนอาจารย์ช่วยนำรายงานของ อ.รุสมี และอ.นัสรียะห์ ขึ้น weblog ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์